SID­STE DA­GE

BT - - NYHEDER -

Am­bu­lan­cen kø­rer med lav ha­stig­hed for at for­hin­dre, at de in­dre ska­der for­va­er­res. Ulyk­kes­ste­det i tun­ne­len. Do­di Al-Fay­eds lej­lig­hed Champs-Élysées Re­stau­rant Chez Benoit No­tre Da­me Vid­ner for­kla­rer, at Mer­ce­de­sen for­føl­ges af fo­to­gra­fer på mo­tor­cyk­ler.

Lang­somt kø­ren­de hvid Fi­at Uno.

Mer­ce­des med prin­ses­se Diana, Do­di Al-Fay­ed, bo­dygu­ard Tre­vor Re­es-Jo­nes og chauf­før Hen­ri Paul.

Mer­ce­de­sen bra­ger ind i en be­ton­pil­le i Al­ma-tun­nel. Do­di Al-Fay­ed og Hen­ri Paul dør på ste­det, mens prin­ses­se Diana og Tre­vor Re­es-Jo­nes er sta­er­kt til­ska­de­kom­ne. En la­e­ge stop­per i tun­ne­len, til­kal­der am­bu­lan­ce og ind­le­der mid­ler­ti­dig be­hand­ling. Et am­bu­lan­ce­hold får skå­ret Diana fri fra bilvra­get. Mens hun be­hand­les på ulyk­kes­ste­det, får

hun hjer­te­stop. Am­bu­lan­cen for­la­der ulyk­kes­ste­det og kø­rer til Pi­tié-Sal­pêtrière uni­ver­si­tets­ho­spi­tal.

Af frygt for hjer­te­stop stop­per am­bu­lan­cen ta­et på Ga­re d’Auster­litz, hvor la­e­ger­ne sta­bi­li­se­rer hen­des blod­tryk. Ved an­kom­sten til ho­spi­ta­let kl. 02.06 er Diana be­vidst­løs. I to ti­mer ar­bej­der kirur­ger for at re­pa­re­re den flå­e­de lun­gear­te­rie. Un­der det­te for­løb ram­mes hun af end­nu et hjer­te­an­fald.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.