End­nu fle­re mil­li­ar­der skal stop­pe skan­da­ler

BT - - NYHEDER -

SKAT Sam­ti­dig af­sa­et­tes yder­li­ge­re 2,1 mia. kro­ner i 2021, hvil­ket brin­ger pri­sen på det sam­le­de in­ve­ste­rings­pro­gram op på 10,5 mil­li­ar­der kro­ner frem mod 2021.

Skat­te­mi­ni­ster Kar­sten Lauritzen (V) si­ger, at man med ma­nøv­ren vil brin­ge be­vil­lin­ger­ne til skat­te­va­e­se­net til­ba­ge på det ni­veau, som det var på, før de om­fat­ten­de og – iføl­ge fle­re eks­per­ter – øde­la­eg­gen­de be­spa­rel­ser blev rul­let ud fra mid­ten af 00er­ne og frem. Folk skul­le lø­be hur­ti­ge­re »Da man la­ve­de Skat for over et år­ti si­den, be­gik man den fejl, at man fo­re­tog nog­le ef­fek­ti­vi­se­rin­ger og be­spa­rel­ser, som før­te til, at folk skul­le lø­be lidt hur­ti­ge­re. Det har jo desva­er­re bi­dra­get til, at cen­tra­le om­rå­der er brudt ned, med store om­kost­nin­ger for sta­ten og for fa­el­les­ska­bet til føl­ge. Den fejl vil vi ik­ke be­gå igen,« si­ger mi­ni­ste­ren.

Kar­sten Lauritzen til­fø­jer, at han og­så ef­ter 2021 »tror, at der er be­hov for at bru­ge fle­re pen­ge på at sik­re, at skat­te­va­e­se­net fun­ge­rer ef­fek­tivt«.

Ads­purgt, om der er duk­ket nye in­for­ma­tio­ner op, si­den re­ge­rin­gen nu la­eg­ger op til at af­sa­et­te end­nu fle­re pen­ge, sva­rer mi­ni­ste­ren:

»Vi har kig­get på, om der er det rig­ti­ge an­tal an­sat­te og den rig­ti­ge itun­der­støt­tel­se. Vi er kom­met nog­le spa­destik dy­be­re, der gør, at vi me­ner, det er nød­ven­digt at af­sa­et­te yder­li­ge­re knap fi­re mil­li­ar­der kro­ner.«

De ek­stra mil­li­ar­der skal ik­ke kun bru­ges på nye me­d­ar­bej­de­re og it, men vil – som re­ge­rin­gen be­bu­de­de i sid­ste uge – og­så in­de­hol­de en sa­er­lig pul­je på 400 mil­li­o­ner kro­ner til ska­er­pet skat­te­kon­trol af blandt an­det moms­svin­del i små- og mel­lem­sto­re virk­som­he­der.

Iføl­ge re­ge­rin­gen vil de nye mil­li­ar­der sva­re til i om­eg­nen af 800 ek­stra an­sat­te oven i det løft på 1.000 an­sat­te, som hidtil har va­e­ret for­ud­sat i pla­nen for genop­ret­nin­gen af skat­te­va­e­se­net. Det sam­le­de løft i me­d­ar­bej­der­sta­ben vil alt­så va­e­re på 1.800 me­d­ar­bej­de­re.

I 2021 ven­tes der sam­let set at va­e­re ca. 8.700 an­sat­te i skat­te­for­valt­nin­gen. Det er dog sta­dig cir­ka 500 fa­er­re, end der var i 2006. Sva­ert at sny­de

»Et af de om­rå­der, hvor der er fa­er­re an­sat­te end for ti år si­den, er på per­so­n­om­rå­det, hvor vi er gå­et så vidt som til at af­skaf­fe selvan­gi­vel­sen. Nu bli­ver det et op­lys­nings­ske­ma, som der er fa­er­re til at kon­trol­le­re, for­di vi kan gø­re det di­gi­talt, og for­di det er sva­ert at sny­de. Mit øn­ske er ik­ke et skat­te­va­e­sen med et be­stemt an­tal an­sat­te, men et skat­te­va­e­sen med det an­tal an­sat­te, der er be­hov for.« »Ja.« En kon­se­kvens af skan­da­ler Re­ge­rin­gens plan kom­mer som en di­rek­te kon­se­kvens af de se­ne­re års skan­da­lesa­ger i Skat.

Det er blandt an­det kom­met frem, at Skat i en år­ra­ek­ke op­kra­e­ve­de bo­ligskat på grund­lag af for­ker­te ejen­doms­vur­de­rin­ger. Ind­dri­vel­sen af dan­sker­nes ga­eld for op imod 100 mil­li­ar­der kro­ner gen­nem it-sy­ste­met EFI er gå­et fuld­sta­en­dig i stå. Og sam­ti­dig er det lyk­ke­des uden­land­ske svind­le­re at sny­de Skat for 12,3 mil­li­ar­der kro­ner i ud­byt­teskat. Sam­let har skan­da­ler­ne ko­stet den dan­ske skat­te­kas­se et stør­re, to­cif­ret mil­li­ard­be­løb.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.