Nø­gen Brad Pitt in­spi­re­re­de hit

BT - - KULTUR -

MU­SIK om. Jeg ta­enk­te, at det ik­ke im­po­ne­re­de mig. Vi ser nøg­ne men­ne­sker hver dag,« forta­el­ler Sha­nia Twain i in­ter­viewet.

Num­me­ret hand­ler om, hvor­dan san­ge­ren ik­ke bli­ver im­po­ne­ret af alt fra store bi­ler og ma­end, der tror, de er no­get spe­ci­elt. Og så sku­e­spil­le­ren Brad Pitt.

Men san­gen er på in­gen må­de ble­vet til for at ned­gø­re sku­e­spil­le­ren, un­der­stre­ger Twain.

»Det var ik­ke for at dril­le Brad Pitt. Men han var ba­re as­so­ci­a­tio­nen i det øje­blik i for­hold til ting, der skab­te po­styr. Det kun­ne selv­føl­ge­lig ha­ve va­e­ret en­hver la­ek­ker fyr,« si­ger hun. Nyt al­bum på vej Ef­ter en pla­de­pau­se på fem­ten år er Sha­nia Twain klar med et nyt al­bum, der ud­kom­mer 29. sep­tem­ber. Den nye cd har få­et tit­len ’Now’. Og i in­ter­viewet med Bil­l­bo­ard kal­der Sha­nia Twain sin nye mu­sik ’me­get per­son­lig og me­get ren­dyr­ket’.

San­ge­ne hand­ler så­le­des bl.a. om 2008-skils­mis­sen fra ae­g­te­man­den og pro­du­ce­ren Mutt Lan­ge og san­ge­rens kamp imod syg­dom­men Ly­me Di­sea­se, der na­er hav­de sat en stop­per for kar­ri­e­ren.

I 1997 score­de Twain sin kar­ri­e­res stør­ste hit med al­bum­met ’Co­me on Over’, der solg­te over 40 mil­li­o­ner ek­sem­pla­rer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.