Mands­op­da­ek­ke Lewan­dowski el­ler ej?

BT - - VM-KVALIFIKATIONSKAMP -

Han score­de tre mål i sin se­ne­ste land­skamp mod Dan­mark. Han har sco­ret 46 mål i 87 land­skam­pe. Og han har sco­ret 30 mål i Bun­des­liga­en i si­ne to se­ne­ste sa­e­so­ner. Ro­bert Lewan­dowskis navn har ha­engt som et ek­ko i re­cep­tio­nen på Ho­tel Ma­ri­en­lyst, og det er der en grund til. »Jeg har vel spil­let mod Lewan­dowski fem-seks gan­ge. Det er en ver­dens­klas­se­an­gri­ber, som skal ha­ve den op­ma­er­k­som­hed, som han nu skal. Han er højt på li­sten over de bed­ste an­gri­be­re,« si­ger Si­mon Kja­er, som bak­kes op af sin land­stra­e­ner.

»Lewan­dowski er en af­slut­ter i ver­dens­klas­se. Det er der in­gen tvivl om. Det er må­ske kun spil­le­re som Lio­nel Mes­si og Cri­sti­a­no Ro­nal­do, der over­går ham i for­hold til af­slut­nin­ger. Den spe­ci­a­li­tet kan du ik­ke ta­ge fra ham. Han er en su­per­spil­ler. Po­len hav­de ik­ke va­e­ret, hvor hol­det er, uden ham,« si­ger Åge Ha­rei­de.

Der er man­ge, der har prø­vet at stop­pe Lewan­dowski gen­nem ti­den, men det er som om, det ik­ke rig­tig kan lyk­kes. Det be­ty­der dog ik­ke, at Åge Ha­rei­de ik­ke har sin vur­de­ring af, hvor­dan Dan­mark skal hol­de Lewan­dowski fra at sco­re. Og den plan hand­ler fak­tisk me­get lidt om ho­ved­per­so­nen selv og langt me­re om de pol­ske birol­ler.

»Det er vig­tigt, at vi stop­per til­førs­len til Ro­bert Lewan­dowski. Når han først kom­mer på bol­den på den sid­ste tred­je­del af ba­nen, er han al­tid far­lig. Al­le hold i ver­den si­ger, at de vil stop­pe ham, men de kan ik­ke gø­re det al­li­ge­vel. Vi må ik­ke ba­re ta­en­ke på ham, men i ste­det stop­pe af­le­ve­rin­ger­ne til ham,« si­ger Åge Ha­rei­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.