4-3-3 el­ler 3-5-2?

BT - - VM-KVALIFIKATIONSKAMP -

Åge Ha­rei­de har to al­ter­na­ti­ver. Han kan en­ten spil­le 4-3-3 el­ler 3-5-2. Det er de to op­stil­lin­ger, han har brugt i sit snart halvan­det år som dansk land­stra­e­ner. I be­gyn­del­sen sva­er­ge­de han til 3-5-3, men nu flir­ter han langt me­re med den 4-3-3, som man­ge dan­ske fans blev tra­et­te af un­der Mor­ten Ol­sen.

»4-3-3 gi­ver os de­fen­sivt mu­lig­he­den for at luk­ke mod­stan­de­ren højt op­pe på ba­nen med vo­res kan­ter. Vi vil ha­ve kon­trol cen­tralt på midt­ba­nen ved beg­ge må­der at spil­le på, for­di vi ba­se­rer os på at ha­ve tre på midt­ba­nen. Det gi­ver me­get fri­hed til Chri­sti­an Erik­sen,« si­ger Åge Ha­rei­de og frem­ha­e­ver for­de­le­ne ved sin an­den mu­li­ge star­top­stil­ling.

»Ved 3-5-2 har vi bred­den lidt la­ve­re i ba­nen med wing­ba­ck­er, som tra­ek­ker ned. Det kan gi­ve pro­ble­mer for mod­stan­der­ne, hvis vi er dyg­ti­ge til at ope­re­re i mel­lem­rum­met. Vi får og­så end­nu stør­re tryk i bok­sen, for­di vi al­tid har to an­gri­be­re de­r­in­de – sam­ti­dig med at vi kan skub­be Chri­sti­an Erik­sen op og gi­ve end­nu me­re tryk. 3-5-2 gi­ver os og­så en stør­re tryg­hed de­fen­sivt, hvis det fun­ge­rer, men det er ik­ke al­tid, det har fun­ge­ret.«

Åge Ha­rei­des trup er sam­men­sat med flest spil­le­re til 3-5-2. Fem mid­ter­for­sva­re­re fra blandt an­det Pre­mi­er Le­ague, Bun­des­liga­en og La Liga ta­ler for at spil­le med tre mid­ter­for­sva­re­re. Og med fi­re de­ci­de­re­de an­gri­be­re, Vik­tor Fi­s­cher, som kan spil­le beg­ge de­le og Pio­ne Si­sto, som til dag­ligt er ud­pra­e­get kant­spil­ler, er der i hvert fald flest al­ter­na­ti­ver til 3-5-2.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.