An­gri­be el­ler af­ven­te?

BT - - VM-KVALIFIKATIONSKAMP -

Åge Ha­rei­de og det dan­ske lands­hold fik et lil­le chok i Po­len. De hav­de nem­lig over­ho­ve­det ik­ke for­be­redt sig på, at et polsk lands­hold, med stjer­ner fra Bay­ern Mün­chen, Na­po­li og Dort­mund, vil­le spil­le en så de­fen­siv kamp fra start.

»Det kom som en over­ra­skel­se for os, hvil­ken må­de de spil­le­de på. De par­ke­re­de i prin­cip­pet bus­sen og spil­le­de med seks spil­le­re ne­de bagi. Det hav­de vi ik­ke helt set kom­me,« si­ger Si­mon Kja­er.

Kam­pen i Po­len end­te med et 2-3-ne­der­lag, ef­ter Dan­mark hav­de va­e­ret bag­ud 0-3. Der­for kun­ne man ta­en­ke, at det gav mest me­ning at stil­le sig lidt til­ba­ge. Men det er ik­ke det, Ha­rei­de la­eg­ger op til.

»Jeg reg­ner med, at vi kom­mer til at sty­re kam­pen i Par­ken. Det skal vi gø­re. Vi skal ha­ve pu­bli­kum med os, for så kan vi la­eg­ge et ek­stra tryk på Po­len,« si­ger lands­holds­che­fen og ud­dy­ber.

»Når vi er på hjem­me­ba­ne, er det na­tur­ligt i en kamp, som vi skal vin­de, at vi ik­ke kom­mer no­gen veg­ne, hvis vi stil­ler og til­ba­ge og for­sva­rer os. Po­len spil­ler stort set på sam­me må­de he­le ti­den, og jeg tror, at fle­re og fle­re hold har kna­ek­ket den ko­de med, hvor­dan de spil­ler. Vi må hel­ler ik­ke spil­le så­dan, at Po­len kan la­ve kon­tra på os he­le ti­den. Vi skal an­gri­be og sam­ti­dig ha­ve et for­nuf­tigt an­tal folk bag bol­den,« si­ger Åge Ha­rei­de.

Det dan­ske lands­hold har haft som am­bi­tion at spil­le me­re di­rek­te un­der Åge Ha­rei­de, end man gjor­de med Mor­ten Ol­sen som land­stra­e­ner. Det kun­ne ta­le for at stil­le sig lidt la­en­ge­re til­ba­ge på ba­nen. Men Ha­rei­de vir­ker alt­så til at vil­le vove pel­sen end­nu en gang og pres­se Po­len.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.