Fod­bold­her­rer støt­ter kvin­der­ne

BT - - VM-KVALIFIKATIONSKAMP - SAM­MEN­HOLD /ritzau/

De dan­ske fod­bold­kvin­der mod­ta­ger støt­te fra de­res mand­li­ge kol­le­ger midt i for­hand­lin­ger­ne om en ny kol­lek­tiv af­ta­le med Dansk Bold­spil-Uni­on (DBU). Det sam­me gør U21-lands­hol­det, som og­så er i gang med at for­hand­le om en ny af­ta­le med DBU.

1. sep­tem­ber ud­lø­ber lands­holds­af­ta­ler­ne for hen­holds­vis kvin­delands­hol­det og U21-lands­hol­det.

I den for­bin­del­se ud­tryk­ker Chri­sti­an Erik­sen på veg­ne af he­le her­re­lands­hol­det, der har få­et en af­ta­le på plads, fuld støt­te til lands­holdskol­le­ger­ne.

»Der er et sta­er­kt sam­men­hold blandt al­le os lands­holds­spil­le­re, så der er fuld støt­te til kol­le­ger­ne på kvin­deog U21-lands­hol­det fra os af,« si­ger Chri­sti­an Erik­sen i en pres­se­med­del­el­se.

»Selv­føl­ge­lig skal der va­e­re en sta­erk kol­lek­tiv af­ta­le for de to hold, li­ge­som vi har det. Sa­er­ligt for kvin­delands­hol­det er det vig­tigt, at der kom­mer kla­re for­bed­rin­ger. Det har de fortjent, med den ind­sats de yder, og det ka­em­pe store re­sul­tat de har le­ve­ret med EM­sølv,« ly­der det fra Erik­sen.

Spil­ler­for­e­nin­gens di­rek­tør, Mads Øland, har da og­så vars­let, at kvin­der­ne vil kra­e­ve me­re i løn.

De mand­li­ge A-lands­holds­spil­le­re for­kla­rer, at de har valgt at ud­ta­le sig via Spil­ler­for­e­nin­gen for at gi­ve de­res hold­ning til ken­de en gang for al­le.

Nu vil de fo­ku­se­re og for­be­re­de sig 100 pro­cent på de to vig­ti­ge VM-kva­li­fi­ka­tions­kam­pe mod Po­len og Ar­me­ni­en i mor­gen og man­dag og har ik­ke yder­li­ge­re kom­men­ta­rer.

Selv­føl­ge­lig skal der va­e­re en sta­erk kol­lek­tiv af­ta­le for de to hold, li­ge­som vi har det Chri­sti­an Erik­sen

FO­TO: HEN­NING BAGGER

Chri­sti­an Erik­sen ud­tryk­ker støt­te til si­ne kvin­de­li­ge kol­le­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.