Brønd­by-fans va­ek­ker op­sigt med ad­var­sel

BT - - SUPERLIGA -

REGNSKAB år for at gen­rej­se Brønd­by bå­de sport­s­ligt og øko­no­misk, og som og­så hand­le­de om ind­fø­rel­sen af en spil­le­spil med et ag­gres­sivt pres og en va­e­sent­lig for­ø­gel­se af an­ven­del­sen af eg­ne spil­le­re.

»De se­ne­ste år har vist, at de tå­l­mo­di­ge og for­nuf­ti­ge målsa­et­nin­ger i Stra­te­gi 6.4 har bragt Brønd­by IF ta­et på en øko­no­mi i ba­lan­ce. Vi vil ger­ne ad­va­re mod, at man la­ver ri­si­kab­le sats­nin­ger i den sport­s­li­ge sek­tor på be­kost­ning af en lang­tids­hold­bar øko­no­mi,« si­ger for­mand Fre­de­rik Gjørup Ni­el­sen.

»Vi op­for­drer der­for end­nu en gang be­sty­rel­sen til at hol­de si­ne øko­no­mi­ske målsa­et­nin­ger og stå fast på Stra­te­gi 6.4. Det er den sik­re­ste vej til suc­ces for Brønd­by IF i frem­ti­den, selv om det kan vir­ke fri­sten­de at ra­ek­ke ud ef­ter suc­ces på den kor­te ba­ne,« til­fø­jer han. Af­vi­ser mester­skabsj­agt Ser man bort fra, at den øv­ri­ge del af for­ret­nin­gen for­ven­tes at for­lø­be bed­re end for­ven­tet med cir­ka fem mio. kr., har­mone­rer be­slut­nin­gen da hel­ler ik­ke med må­let om øko­no­misk li­ge­va­egt i Stra­te­gi 6.4.

Det kan tol­kes, som om klub­ben går ef­ter at vin­de mester­ska­bet i den­ne sa­e­son, men det af­vi­ser Brønd­by-for­mand, Jes­per Møl­ler.

»At vi und­la­der at re­a­li­se­re mu­li­ge trans­fe­rind­ta­eg­ter ha­en­ger sam­men med, at vi ik­ke har få­et til­stra­ek­ke­ligt at­trak­ti­ve til­bud. Sa­el­ger vi en spil­ler, skal vi ud­fyl­de et tom­rum, og det kra­e­ver, at vi får en sum pen­ge, vi er til­fred­se med. Og det har ik­ke va­e­ret til­fa­el­det,« si­ger Jes­per Møl­ler til BT.

»Selv­føl­ge­lig vil vi al­tid gå ef­ter at vin­de na­e­ste kamp, men det ha­en­ger ik­ke sam­men med kam­pen om mester­ska­bet.« Vil bru­ge pen­ge på fan­se­ne I ste­det for at sa­el­ge spil­le­re og be­va­e­ge sig ta­et­te­re på må­let om ba­lan­ce Vi vil ger­ne ad­va­re mod, at man la­ver ri­si­kab­le sats­nin­ger i den sport­s­li­ge sek­tor på be­kost­ning af en lang­tids­hold­bar øko­no­mi på bund­linj­en øn­sker Brønd­by at fast­hol­de ’det sta­er­ke kom­merci­el­le og sport­s­li­ge mo­men­tum’, ly­der for­kla­rin­gen. Der­for har klub­ben la­vet en ka­pi­tal­for­hø­jel­se, der gi­ver en ek­stra ind­ta­egt på 23,8 mil­li­o­ner kro­ner. De skal bru­ges på at styr­ke fa­nop­le­vel­sen og den sport­s­li­ge sek­tor yder­li­ge­re. Det sker blandt an­det med nye tra­e­nings­fa­ci­li­te­ter.

»Det går bed­re. Vi har få­et fem mio. kr. me­re ind, end vi hav­de bud­get­te­ret med, men det er ik­ke ens­be­ty­den­de med, at vi ik­ke skal sa­el­ge. Der­for har vi og­så la­vet en nedskriv­ning. Vo­res spil­le­re er et ak­tiv og kan kun sa­el­ges én gang. Der­for skal vi og­så va­e­re sik­re på, at vi får det ret­te for dem. Det har ik­ke va­e­ret til­fa­el­det, og der­for over­fø­res det,« si­ger Jes­per Møl­ler

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.