En ny chan­ce

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

TIL­BA­GE En po­si­tiv do­ping­test har ko­stet Den­nis Ceylan tå­rer og store sma­ek i of­fent­lig­he­den. Men i dag tak­ker han do­ping­kon­trol­lan­ter for, at de af­slø­re­de ham i at ta­ge ko­kain. Det var egent­lig et ret us­and­syn­ligt sam­men­tra­ef, da Den­nis Ceylan blev op­søgt af et hold do­ping­kon­trol­lan­ter tre døgn ef­ter, at en fest med en ra­ek­ke gam­le ven­ner hav­de ta­get to­talt over­hånd.

Kon­trol­lan­ter fra bok­se­for­bun­det WBC duk­ke­de op uan­meldt i en såkaldt ’test uden for kon­kur­ren­ce’, hvor de helt ut­ra­di­tio­nelt og­så scre­e­ner te­sten for ko­kain. Det er nor­malt ik­ke straf­bart i do­ping­s­am­men­ha­eng, hvis ko­kain spo­res uden for kon­kur­ren­ce, og der­for un­der­sø­ger an­ti-do­ping­myn­dig­he­der­ne sja­el­dent for det i test uden for kon­kur­ren­ce.

Men ska­er­pe­de do­pin­greg­ler hos WBC og det eu­ro­pa­ei­ske for­bund EBU, hvor Den­nis Ceylan var re­ge­ren­de eu­ro­pa­me­ster, gjor­de, at de og­så te­ste­de ham for ko­kain. Te­sten vi­ste, at stof­fet sta­dig var i Den­nis Ceylans krop, og så brød hel­ve­de løs.

BT kun­ne 21. ju­ni brin­ge nyhe­den om ko­kain­sa­gen, hvor Den­nis Ceylan, pres­set af avi­sens op­lys­nin­ger og ef­ter la­en­ge­re be­ta­enk­nings­tid, gik til be­ken­del­se. Kon­se­kven­sen var en mi­stet EMti­tel, ude­luk­kel­se fra en kom­men­de ti­telkamp, ka­ran­ta­e­ne og for­døm­mel­se i of­fent­lig­he­den. Stor­kamp Her et par må­ne­der se­ne­re har Den­nis Ceylan plud­se­lig få­et sit bok­se­liv til­ba­ge med ud­sig­ten til en stor­kamp i Le­eds 21. ok­to­ber mod eng­la­en­de­ren Josh War­ring­ton,

hvor vin­de­ren får en VM-kamp mod IBF­meste­ren Lee Sel­by.

Men ik­ke nok med, at der igen er fart på bok­se­kar­ri­e­ren, så har do­ping­kon­trol­lan­ter­ne og­så få­et Den­nis Ceylan stop­pet i at ud­vik­le no­get, der kun­ne va­e­re endt i et re­elt stof­mis­brug.

Det forta­el­ler han i det­te in­ter­view med BT.

»Jeg må va­e­re ae­r­lig at si­ge, at jeg er glad for, at jeg blev fan­get den dag. Jeg tak­ker an­ti-do­ping-sy­ste­met for det, for det kun­ne va­e­re, at jeg el­lers var ble­vet ved med at ta­ge stof­fer. Der­for tak­ker jeg dem for, at jeg blev fan­get al­le­re­de nu, for det kan sgu gå helt galt med det lort,« si­ger Den­nis Ceylan og fort­sa­et­ter:

»Ko­kain er vir­ke­lig et us­selt stof. Der­for er jeg glad for, at det blev stop­pet. Jeg tror på, at der er en stør­re me­ning med det he­le.« Sno­t­dumt Den­nis Ceylan for­sø­ger ik­ke at lø­be fra sin udåd. Han fortje­ner den straf, han har få­et, og de slag, som fulg­te med. Det har gi­vet ham ’en hård én over nak­ken’ for at bru­ge hans eget ud­tryk. »Det ske­te sim­pelt­hen ba­re, for­di jeg var sno­t­dum. Der er in­gen und­skyld­nin­ger. Det var i et ømt mo­ment, hvor jeg hav­de det sva­ert. Det var så min må­de at stik­ke af fra det he­le i det øje­blik. Det er ik­ke en und­skyld­ning, og ko­kain er ik­ke no­get, jeg er af­ha­en­gig af,« si­ger han.

Den 28-åri­ge fjer­va­eg­ter forta­el­ler, at han henover ef­ter­å­ret hav­de pro­ble­mer i pri­va­ten, som gav en mas­se støj uden for bok­se­rin­gen. For­hol­det til den kvin­de, der er mor til Den­nis Ceylans to børn, knir­ke­de og var storm­fuldt.

»Det hav­de at gø­re med ting i mit pri­vat­liv og i min boks­ning. Men så­dan har mit liv al­tid va­e­ret med op- og ned­t­u­re. Det for­kla­rer ik­ke, at jeg gjor­de, som jeg gjor­de. Men jeg blev fan­get af det (ko­kain, red.), selv­om det ik­ke hø­rer til i sport el­ler no­gen an­dre ste­der. Det har hand­let om mit for­hold til mo­de­ren til vo­res børn, og om vi skul­le va­e­re sam­men el­ler ej. Så pri­ma­ert har det va­e­ret om ting i fa­mi­li­e­li­vet,« si­ger bok­se­ren. Stram øko­no­mi Men be­slut­nin­gen om at glem­me hver­da­gen for en stund ved hja­elp af ko­kain blev og­så truf­fet i det, som Den­nis Ceylan be­skri­ver som fru­stra­tion og af­magt over li­vet som pro­fes­sio­nel bok­ser.

For selv om Den­nis Ceylan var eu­ro­pa­me­ster og på top­pen af sin kar­ri­e­re, ka­em­per han sta­dig med øko­no­mi­en og den kon­stan­te usik­ker­hed om, hvor­når han får na­e­ste kamp, og hvem mod­stan­de­ren bli­ver. En pra­e­mis, man­ge bok­se­re fra tid til an­den kla­ger over. Ko­kain er vir­ke­lig et us­selt stof. Der­for er jeg glad for, at det blev stop­pet. Jeg tror på, at der er en stør­re me­ning med det he­le »I for­hold til boks­nin­gen har der va­e­ret en usik­ker­hed om, hvor­når jeg skul­le bok­se. Når du tra­e­ner så me­get, som vi bok­se­re gør, og så ba­re skal stå stand­by ... Du tra­e­ner hårdt, og så bli­ver din kamp må­ske af­lyst. Det er hårdt og ik­ke en dans på rø­de ro­ser. Men der er hel­ler in­gen, der har lo­vet, det ik­ke skul­le va­e­re hårdt,« si­ger Den­nis Ceylan, og stop­per sin ta­le­strøm et øje­blik og fort­sa­et­ter: »Må­ske er det ba­re al­le de år, der be­gyn­der at ram­me én og­så øko­no­misk. Alt­så, det er ik­ke, for­di jeg er mil­li­o­na­er el­ler no­get som helst. Og det er må­ske kom­met lidt bag på mig, hvor­for jeg ik­ke er det (som eu­ro­pa­me­ster, red.). Jeg bok­ser i en let­te­re va­egt­klas­se, og så er der ik­ke så man­ge pen­ge i det. Det gi­ver in­gen me­ning,« fast­slår han.

Den stør­ste straf i for­bin­del­se med do­pin­g­af­slø­rin­gen for Den­nis Ceylan har va­e­ret at skul­le stå til regnskab over for si­ne børn. Det skul­le i hvert fald ik­ke gå ud over dem, at han hav­de dum­met sig.

»Jeg har skul­let forta­el­le mi­ne børn om det. Jeg var ne­de på de­res sko­le for at be­skyt­te dem mod, at de ae­l­dre børn fra 9. klas­se kom ned og sag­de, at de­res far hav­de gjort så­dan og så­dan,« si­ger Den­nis Ceylan med en al­vor­lig mi­ne.

»Det gjor­de ondt, og jeg gra­ed bå­de for­an la­e­rer­ne og mi­ne børn. De blev selv­føl­ge­lig skra­em­te af det, for­di jeg tid­li­ge­re har for­talt dem, at min mor dø­de af stof­mis­brug. Nu har vi for­talt dem, at det er no­get me­di­cin, som jeg og­så er kom­met til at ta­ge. Det var en al­vor­lig en over snu­den.« Kar­ri­e­rens stør­ste ud­for­dring Ceylan hå­ber, at hans hi­sto­rie kan af­skra­ek­ke an­dre fra at ta­ge ko­kain. Han vil gø­re sit for at ud­bre­de bud­ska­bet. Nu ga­el­der det imid­ler­tid den kom­men­de kamp i Le­eds, hvor den dan­ske bok­ser kom­mer på kar­ri­e­rens stør­ste ud­for­dring mod ube­sej­re­de Josh War­ring­ton,

»Jeg er ba­re glad for at få chan­cen, hvor jeg skal bok­se på ude­ba­ne og bli­ve buhet ud. Det er me­ga fedt – og for­an 13.500 til­sku­e­re på så stor en sce­ne,« forta­el­ler Den­nis Ceylan om kam­pen, der med en sejr gi­ver ham den helt store chan­ce – en kamp om VM-tit­len.

»Jeg ser ik­ke Josh War­ring­ton som en umu­lig op­ga­ve over­ho­ve­det. Han har va­e­ret en bok­ser, jeg har talt om for man­ge år si­den, at jeg ger­ne vil­le mø­de. Og så der­ef­ter Lee Sel­by. Nu skal jeg li­ge ha­ve ord­net Josh War­ring­ton først, og det bli­ver slet ik­ke en nem kamp på ude­ba­ne. Men jeg tror på mig selv, og al­le dem, der ik­ke gør, gi­ver mig mo­ti­va­tion,« for­kla­rer Den­nis Ceylan.

For­be­re­del­ser­ne til kam­pen er al­le­re­de gå­et i gang for Den­nis Ceylans ved­kom­men­de. Tra­e­ning to gan­ge om da­gen med tra­e­ner Frank Holm og spar­ring. Det er, som det ple­jer at va­e­re, men do­pings­a­gen har få­et Den­nis Ceylan til at aen­dre på sit liv og si­ne valg uden for rin­gen.

»Ef­ter alt det her jeg har få­et over nak­ken, er jeg be­gyndt godt at kun­ne si­ge fra, når mi­ne ven­ner skal i by­en. Før kun­ne jeg godt ta­ge med i by­en uden at drik­ke, men nu hol­der jeg mig va­ek,« si­ger bok­se­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.