Stra­e­ber ef­ter hø­je­ste ni­veau

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

HJEMVENDT Det er en af dansk hånd­bolds rig­tig tun­ge dren­ge, der i den kom­men­de we­e­kend gør co­me­ba­ck i den hjem­li­ge liga. 35-åri­ge An­ders Eg­gert har skif­tet Flens­borg ud med Skjern ef­ter ti sa­e­so­ner som mar­kant pro­fil i den ty­ske Bun­des­liga.

Der står 160 land­skam­pe og et eu­ro­pa­mester­skab på cv’et, og det er ik­ke så sa­ert, at Skjern Hånd­bold be­teg­ne­de det som et ’va­skea­eg­te scoop’, da klub­ben of­fent­lig­gjor­de af­ta­len med den aar­hu­si­an­ske tek­ni­ker. Tra­ek­pla­ster Den ve­stjy­ske klub har få­et et nyt tra­ek­pla­ster, og An­ders Eg­gert går fra at va­e­re én blandt man­ge pro­fi­ler i Tys­kland til at bli­ve et af de al­ler­stør­ste nav­ne i den dan­ske liga.

»Jeg kan sag­tens ma­er­ke den øge­de op­ma­er­k­som­hed og er egent­lig mest af alt bea­e­ret over det. Det er fan­ta­stisk at ven­de hjem og ma­er­ke, at folk sy­nes, det er fedt og er gla­de. Jeg ny­der, at folk sy­nes, jeg har gjort et godt styk­ke ar­bej­de. Når jeg har ti­den til det, kan jeg godt li­de op­ma­er­k­som­he­den, og jeg er ab­so­lut klar til at ta­ge den del af det og­så,« si­ger An­ders Eg­gert.

Ven­stre­fløj­en har spil­let i Tys­kland si­den 2006 kun af­brudt af et års le­je­op­hold i net­op Skjern for ni år si­den.

Nu skal han und­va­e­re alt det ra­bal­der og larm, der er om­kring den ty­ske Bun­des­liga. Til gen­ga­eld slip­per han for en­de­lø­se bus­tu­re på Au­to­ba­hn til og fra ude­kam­pe­ne.

»I en lang pe­ri­o­de gav det sig selv for mig, at jeg skul­le spil­le i de der store hal­ler, men nu fø­ler jeg mig klar til no­get an­det. Ef­ter ti år har jeg prø­vet man­ge af de ting, der er at prø­ve i Tys­kland. Hal­ler­ne er selv­føl­ge­lig min­dre i Dan­mark, men at­mos­fa­e­ren er rig­tig god,« si­ger An­ders Eg­gert. Et skridt ned Han kal­der den dan­ske liga ’på man­ge må­der et skridt ned’, men frem­ha­e­ver den store bred­de i top­pen af ra­ek­ken.

»Det vig­ti­ge for mig er, at jeg gla­e­der mig til at spil­le i liga­en. At jeg ik­ke ba­re kom­mer hjem for at spil­le hånd­bold på re­tra­e­ten. Så vil­le jeg hel­le­re fin­de no­get an­det at la­ve. Jeg fø­ler ik­ke, der er så me­get, der har aen­dret sig. Jeg har få­et lidt me­re tid, men det er sta­dig pro­fes­sio­nel hånd­bold, det dre­jer sig om i hver­da­gen. Jeg skal sta­dig spil­le om tit­ler,« si­ger An­ders Eg­gert.

Da han en­de­gyl­digt hav­de be­slut­tet sig for at for­la­de Tys­kland, over­ve­je­de han grun­digt, hvor kar­ri­e­ren skul­le fort­sa­et­te. Og om den over­ho­ve­det skul­le fort­sa­et­te.

»Jeg sad og skrev al­le mi­ne mu­lig­he­der ned, men jeg drop­pe­de hur­tigt tan­ken om at stop­pe helt, for jeg fø­ler mig ik­ke fa­er­dig. Jeg sy­nes sta­dig, det er sjovt at spil­le hånd­bold. Det er sjovt at va­e­re i den at­mos­fa­e­re, som hånd­bold gi­ver, og jeg kan godt li­de at va­e­re en del af et hold,« si­ger An­ders Eg­gert. Store for­vent­nin­ger Han er klar over, at for­vent­nin­ger­ne er hø­je. Som de og­så vil va­e­re til Jes­per Nød­des­bo, der nu skal spil­le for Bjer­ring­bro-Sil­ke­borg ef­ter en år­ra­ek­ke i Spa­ni­en, og Thomas Mo­gen­sen, der skif­ter fra Flens­borg til Skjern na­e­ste som­mer.

»Det er na­tur­ligt. Jeg kom­mer hel­ler ik­ke hjem for ba­re at spil­le stil­le og ro­ligt. Jeg kom­mer for at le­ve­re pra­e­sta­tio­ner på hø­je­ste ni­veau. Jeg stra­e­ber ef­ter at vi­se det ni­veau, jeg har haft i Flens­borg og på lands­hol­det. Der er man­ge go­de spil­le­re i den dan­ske liga, men jeg hå­ber selv­føl­ge­lig, at jeg kan gø­re en for­skel,« si­ger An­ders Eg­gert. Jeg kom­mer for at le­ve­re pra­e­sta­tio­ner på hø­je­ste ni­veau. Jeg stra­e­ber ef­ter at vi­se det ni­veau, jeg har haft i Flens­borg og på lands­hol­det

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.