Her­lev sø­ger om re­kon­struk­tion

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Her­lev Eag­les har søgt om en re­kon­struk­tion ved Sø- og Han­dels­ret­ten for at red­de sig, op­ly­ser is­ho­ck­ey­klub­ben, der har va­e­ret øko­no­misk ud­for­dret af svin­gen­de sponsoraf­ta­ler og sport­s­li­ge re­sul­ta­ter de se­ne­ste år.

Red­nin­gen, der for­ven­tes at va­e­re fal­det på plads 13. sep­tem­ber, in­de­ba­e­rer, at kre­di­to­rer­ne kun vil mod­ta­ge 25 pro­cent af de­res til­go­de­ha­ven­der, forta­el­ler be­sty­rel­ses­for­mand Ni­co­lai Flindt. Be­sty­rel­sen og fri­vil­li­ge har etab­le­ret sponsoraf­ta­ler, ak­ti­vi­te­ter samt til­skud­s­af­ta­ler, så drif­ten for den kom­men­de sa­e­son er sik­ret, for­kla­rer han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.