TV 2 sik­rer sig EM i hånd­bold

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

SEERMAGNETER af­ta­len spil­ler TV 2 sig til­ba­ge på sport­s­ce­nen med en se­er­mag­net om tre år, hvor det el­lers så ud til, at de dan­ske kon­kur­ren­ter var lø­bet med det he­le. Ik­ke mindst ef­ter at det for kun få uger si­den kom frem, at DR – og alt­så ik­ke TV 2 – vandt kaplø­bet om at kø­be sig ind på Di­scove­ry Networ­ks’ ret­tig­he­der til vin­ter-OL i 2018 og som­mer-OL i net­op 2020. Di­scove­ry sid­der sta­dig ale­ne på ret­tig­he­der­ne til at vi­se vin­ter-OL i 2022 og som­mer-OL i 2024. Me­re end et pla­ster på sår­et al­li­ge­vel til en vis grad i det stør­re bil­le­de. OL blev for dyrt for os i for­hold til, hvad det ko­ste­de, og hvad vi kun­ne få ud af det. Og ja, selv­føl­ge­lig er det da ek­stra­or­di­na­ert dej­ligt at ha­ve de to hånd­bold­slut­run­der, der be­ty­der så me­get for TV 2, i sam­me år hos os i 2020. Jeg vil ik­ke en­gang ba­re kal­de det et pla­ster på sår­et, for hånd­bold­slut­run­der­ne er no­get af det al­ler­vig­tig­ste for os,« si­ger Fre­de­rik Lau­e­sen.

MTG sik­re­de sig ret­tig­he­der­ne DE VI­SER HÅND­BOLD til de to hånd­bold-EM’er i 2020 så sent som i de­cem­ber sid­ste år, da kvin­der­ne var i gang med de­res EM­slut­run­de.

Ved den lej­lig­hed lød det så­le­des fra Pe­ter Nør­re­lund, der er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør hos MTG Sports, om ny­er­hver­vel­sen:

»Hånd­bold til­tra­ek­ker man­ge loy­a­le se­e­re i he­le Nor­den. Kvin­der­nes EM i Sve­ri­ge får li­ge nu mas­siv op­ma­er­k­som­hed, og vi gla­e­der os til at gø­re EM i 2020 me­re til­ga­en­ge­ligt end no­gen­sin­de før, så end­nu fle­re fans kan se kam­pe­ne li­ve på tva­ers af plat­for­me og ap­pa­ra­ter.«

Nu har tv-gi­gan­ten alt­så i ste­det af­ha­en­det hånd­bold­ret­tig­he­der­ne til TV 2. BT har for­ga­e­ves for­søgt at få en kom­men­tar fra Pe­ter Nør­re­lund.

Hånd­bold-EM for her­rer skal i 2020 af­vik­les i Sve­ri­ge, Østrig og Nor­ge. Kvin­der­nes slut­run­de skal spil­les i Dan­mark og Nor­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.