Froo­me kna­ek­ke­de si­ne kon­kur­ren­ter

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

HÅRD DAG PÅ KON­TO­RET Den ta­lent­ful­de bjer­gryt­ter Mi­gu­el Án­gel López (Asta­na) kør­te en af kar­ri­e­rens stør­ste sej­re ind på me­rit­lis­ten, da han vandt den hår­de 11. eta­pe af Vu­el­ta a Es­paña med mål i må­neland­ska­bet ved ob­ser­va­to­ri­et på top­pen af Ca­lar Alto-bjer­get. Et par ki­lo­me­ter fra mål på den af­slut­ten­de stig­ning ryk­ke­de den 23-åri­ge co­lom­bi­a­ner fra før­en­de Chris Froo­me (Sky) og Vin­cen­zo Ni­ba­li (Ba­hrain-Me­ri­da) og kom ale­ne til mål med et for­spring på 14 se­kun­der.

»Da López kør­te, så han me­get sta­erk ud. Så jeg ta­enk­te, at det var vig­tigst at føl­ge Vin­cen­zo Ni­ba­li og bli­ve med klas­se­men­tryt­ter­ne,« for­kla­re­de Chris Froo­me ef­ter­føl­gen­de iføl­ge Cycling­news.

Froo­me slut­te­de som to­er for­an Ni­ba­li, og bri­ten ud­byg­ge­de sin fø­ring, da hans na­er­me­ste kon­kur­ren­ter blev sat tid­li­ge­re. Ni­ba­li er nu num­mer to, 1 mi­nut og 19 se­kun­der ef­ter man­den i den rø­de fø­rer­trø­je.

»Jeg er me­get glad for re­sul­ta­tet. Det var en dag med stor ud­skil­lel­se i klas­se­men­tet. Og så at slut­te som num­mer to ... Jeg kun­ne ik­ke ha­ve bedt om me­get me­re end det,« sag­de Jeg er me­get glad for re­sul­ta­tet. Det var en dag med stor ud­skil­lel­se i klas­se­men­tet. Og så at slut­te som num­mer to ... Jeg kun­ne ik­ke ha­ve bedt om me­get me­re end det Chris Froo­me ef­ter eta­pen iføl­ge Cycling­news. 14 mand slap fri af fel­tet ef­ter 50 ki­lo­me­ter af eta­pen, som ind­bød til klas­se­ments­brag med to ka­te­go­ri 1-stig­nin­ger som af­slut­ning på 187,5 ki­lo­me­ters regn­våd kør­sel. In­gen i ud­brud­det var trus­ler i klas­se­men­tet, men det tal­te sta­er­ke bjerg­folk som Ro­main Bar­det (AG2R), der blev num­mer tre i årets Tour de Fran­ce, og Igor An­ton (Di­men­sion Da­ta), der vandt, da Vu­el­ta­en se­ne­st lag­de vej for­bi bjer­get i 2006. Klas­se­ments­folk i knae Sky-hol­det med Tour de Fran­ce­vin­de­ren holdt snor i ud­brud­det. De for­re­ste nå­e­de højst et for­spring på godt fi­re mi­nut­ter. Ved fo­den af den før­ste ka­te­go­ri 1-stig­ning var for­sprin­get ne­de på halvan­det mi­nut. Der var ty­de­lig­vis klas­se­ment­folk, som hav­de en eta­pe­sejr i kik­ker­ten. Si­mon Ya­tes (Ori­ca-Scott) og Darwin Ata­pu­ma (UAE Emira­tes) ryk­ke­de op til Bar­det, som var kørt va­ek på na­est­sid­ste stig­ning fra de for­re­ste. De nå­e­de op på na­e­sten tre mi­nut­ters for­spring ved fo­den af sid­ste stig­ning.

Ya­tes kun­ne dog ik­ke sid­de med, og det vars­le­de en skidt dag for Ori­ca-Scott-hol­det. 11 ki­lo­me­ter fra mål ryk­ke­de Al­ber­to Con­ta­dor (Trek) i fa­vo­rit­grup­pen, og det blev dyrt for fle­re blandt an­det Ori­ca-Scott­kap­ta­j­nen Este­ban Cha­ves og Ni­co­las Ro­che (BMC), num­mer to og tre i klas­se­men­tet, der beg­ge blev sat. Det sam­me gjor­de Fa­bio Aru (Asta­na) og Tejay van Gar­de­ren (BMC) blandt an­dre.

»Nog­le gan­ge, når man har en plan, kan den en­de med at va­e­re god, el­ler den kan vi­se sig at va­e­re dår­lig. Det vig­ti­ge er dog, at man prø­ve­de. Ved fo­den af stig­nin­gen an­greb Ba­hrain-Me­ri­da og Ni­ba­li. Og Con­ta­dor an­greb. Jeg kun­ne ik­ke sid­de med. Jeg hav­de Ja­ck (hold­kam­me­ra­ten Ja­ck Haig, red.) med til at for­sø­ge at sa­et­te tem­po­et og be­gra­en­se tidsta­bet,« sag­de Cha­ves ef­ter eta­pen iføl­ge Cycling­news.

Dem, som kun­ne føl­ge Con­ta­dor, kom hur­tigt op til Bar­det og Ata­pu­ma. På de sid­ste to ki­lo­me­ter kom dramaet, da Vin­cen­zo Ni­ba­li ryk­ke­de i den hår­de si­de­vind mod top­pen. Mens Con­ta­dor sled i det, kom Froo­me op til Ni­ba­li, men kun for at se López sa­et­te bå­de ham og Ni­ba­li.

De store ta­be­re var dog Cha­ves og Ro­che, som beg­ge mi­ste­de om­kring to mi­nut­ter til Froo­me. Cha­ves er på tred­je­plad­sen, to mi­nut­ter og 33 se­kun­der ef­ter bri­ten, mens Con­ta­dor nø­je­des med at smi­de 17 se­kun­der plus bonus­se­kun­der til Froo­me, hvil­ket sen­der ham op på ni­en­de­plad­sen i klas­se­men­tet.

»Det var en me­get hård dag med en mas­se regn li­ge fra be­gyn­del­sen. Jeg end­te med at ta­be nog­le se­kun­der til Ni­ba­li først og frem­mest, men jeg tog og­så godt med tid i for­hold til nog­le af de an­dre. Der er sta­dig lang vej igen,« sag­de spa­ni­e­ren, der kø­rer sit sid­ste løb, iføl­ge Cycling­news.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.