Pa­pe i tra­fi­kuheld

Ju­stits­mi­ni­ste­ren og DF’ere in­vol­ve­ret i har­moni­ka­sam­men­stød på Fyn

BT - - NYHEDER - Ama­lie Abild­gaard | amab@bt.dk)

Justits­mi­ni­ster Sø­ren Pa­pe Poul­sen (K) var i går ef­ter­mid­dag in­vol­ve­ret i stør­re tra­fi­kuheld på Fyn. Op til ti bi­ler, her­un­der Pa­pes mi­ni­ster­bil - ført af en chauf­før, end­te i et så­kaldt har­moni­ka­sam­men­stød, der ske­te i na­er­he­den af Tiet­gen­by­en - et er­hvervs­om­rå­de der lig­ger i det sy­døst­li­ge Oden­se. Og­så de to fol­ke­tings­po­li­ti­ke­re fra Dansk Fol­ke­par­ti Mar­tin Hen­rik­sen og Chri­sti­an Lang­bal­le - på vej til lands­mø­de i Her­ning - var med i uhel­det, der ske­te som kon­se­kvens af en hård op­brems­ning på Den Fyn­s­ke Lan­de­vej. Po­li­ti­et fik an­mel­del­sen klok­ken 15.45.

Over for BT be­kra­ef­ter DF-po­li­ti­ke­ren Mar­tin Hen­rik­sen, at han og­så sad i en af de bi­ler, der var en del af har­moni­ka­sam­men­stø­det.

»Jeg kø­rer i min bil sam­men med Chri­sti­an Lang­bal­le (DF), så bli­ver der brem­set kraf­tigt op, og vi bli­ver på­kørt bag­fra,« si­ger Mar­tin Hen­rik­sen, 37 år.

Mar­tin Hen­rik­sen tal­te med BT, da han ef­ter uhel­det ven­te­de på en vogn på en Falck-sta­tion, som kun­ne brin­ge ham og kol­le­ga­en Chri­sti­an Lang­bal­le til Her­ning.

»Jeg er okay, og det er Chri­sti­an og­så. Bi­len er dog ef­ter min egen vur­de­ring totalskadet,« si­ger Mar­tin Hen­rik­sen, der og­så var i di­a­log med ju­stits­mi­ni­ste­ren på mo­tor­vej­en. På vej til mø­de »Jeg hå­ber, at al­le in­vol­ve­re­de har det godt. Og jeg er glad for, at jeg hav­de en pra­est (Chri­sti­an Lang­bal­le, red.) med i bi­len,« si­ger Mar­tin Hen­rik­sen, der fort­sat skal hol­de si­ne plan­lag­te mø­der henover we­e­ken­den.

Der var iføl­ge Mar­tin Hen­rik­sen ik­ke na­er­kon­takt mel­lem Sø­ren Pa­pes mi­ni­ster­bil og DF’erens.

Iføl­ge Fy­ens.dk var den 45-åri­ge Sø­ren Pa­pe Poul­sen på vej til et mø­de med en grup­pe bor­ge­re for at dis­ku­te­re støj­af­ska­erm­ning af mo­tor­vej­en. Mø­det blev ef­ter­føl­gen­de af­lyst.

Episo­den gav en del kø på mo­tor­vej­en.

In­gen af bi­li­ster­ne og de­res pas­sa­ge­rer kom al­vor­ligt til­ska­de

MADS CLAUS RASMUSSEN/LOCAL EYES FOTO:

Ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pape Poul­sen (K) var i går i sin mi­ni­ster­bil in­vol­ve­ret i et har­moni­ka­sam­men­stød sy­døst for Oden­se. In­gen kom al­vor­ligt til ska­de ved uhel­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.