MENNESKEJAGT

BT - - NYHEDER -

TER­ROR at kom­me va­ek, og der var man­ge, der skreg,« forta­el­ler vid­net Rory Rig­ney vi­de­re til The Gu­ar­di­an.

Han be­skri­ver, hvor­dan han så led­nin­ger stik­ke ud af en spand i en pla­stikpo­se fra su­per­mar­ke­det Lidl. De ef­ter­føl­gen­de un­der­sø­gel­ser vi­ste, at bom­ben i span­den kun del­vist var de­to­ne­ret, men hvor­for den ik­ke var gå­et helt af, er end­nu uvist. Mas­siv menneskejagt Ef­ter eks­plo­sio­nen blev Par­sons Gre­en Sta­tion spa­er­ret, ind­byg­ger­ne i om­rå­det blev evaku­e­ret, og al­le­re­de kort ef­ter be­kra­ef­te­de po­li­ti­et, at man an­så eks­plo­sio­nen for at va­e­re et ter­r­or­an­greb. I af­tes for­lød det i de en­gel­ske me­di­er, at bri­tisk po­li­ti hav­de ind­ledt jag­ten på en mista­enkt i sa­gen. Det be­kra­ef­te­de Lon­dons borg­me­ster Sa­diq Khan i LBC Ra­dio.

»Der er en menneskejagt i gang net­op nu,« sag­de by­ens borg­me­ster i ra­dio­en.

Han vil­le ik­ke kom­men­te­re, hvor­vidt man kend­te iden­ti­te­ten på den ger­nings­mand, man søg­te.

Fle­re hund­re­de be­tjen­te blev med støt­te fra den bri­ti­ske ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste MI5 sat ind i kam­pen for at fin­de den el­ler de for­mode­de ger­nings­ma­end. Men tals­man­den for an­ti-ter­r­oren­he­den i Scot­land Yard, SO15, af­vi­ste i går at kom­men­te­re, hvor­vidt der var no­gen an­hold­te i for­bin­del­se med sa­gen. Hø­je­ste be­red­skab MI5’s ter­ror-ana­ly­se­cen­ter men­te tid­ligt fre­dag af­ten, at ter­r­ortrus­sel­ni­veau­et ik­ke skul­le for­hø­jes, men pre­mi­er­mi­ni­ster The­resa May op­ly­ste se­ne­re, at trus­sels­ni­veau­et er ha­e­vet til kri­tisk, der er det hø­je­ste ni­veau.

Al­li­ge­vel sag­de May, at be­folk­nin­gen ik­ke skul­le buk­ke un­der for fryg­ten.

»Bor­ger­ne bør ven­de til­ba­ge til de­res dag­li­ge liv, men for­bli­ve år­våg­ne. Per­so­ner, som be­va­e­ger sig rundt i Lon­don, vil op­le­ve en øget til­ste­de­va­e­rel­se af be­va­eb­net po­li­ti på trans­port­net­tet, og sik­ker­he­den vil bli­ve øget,« sag­de The­resa May.

Lon­dons borg­me­ster Sa­diq Khan kald­te i går an­gre­bet ha­es­ligt og til­fø­je­de: »Vil vil al­drig la­de os be­sej­re.« Is­la­misk Stat har iføl­ge Reu­ters ta­get skyl­den for an­gre­bet. Det meld­te ter­r­or­or­ga­ni­sa­tio­nen ud via sit eget nyheds­bu­reau Amaq sent i af­tes.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.