IPPEN I MAN­GE

BT - - NYHEDER -

ner. Det sker i Aal­borg, hvor S mø­des til kon­gres, og i Her­ning, som er va­erts­by for Dansk Fol­ke­par­tis års­mø­de.

De to par­ti­er har gi­vet hin­an­den håndslag på at styr­ke ae­l­dreomsorg og bør­ne­pas­ning ude i kom­mu­ner­ne, og det kan bli­ve på be­kost­ning af det sam­ar­bej­de, DF tid­li­ge­re har haft med Ven­stre.

Pe­ter Ko­fod Poul­sen er fol­ke­tings­med­lem for DF fra det søn­derjy­ske om­rå­de, og han skøn­ner, at mag­ten me­get vel kan skif­te i Søn­der­borg, Aa­ben­raa og i Ha­der­s­lev. Gå ef­ter det bed­ste »Hvis vi er tun­gen på va­egtskå­len på valg­nat­ten, og vo­res man­da­ter er af­gø­ren­de for, hvem der får borg­mester­ka­e­den, så sy­nes jeg da, at man skal ta­ge sig rig­tig godt be­talt og hu­ske vo­res ma­er­kesa­ger. Så er jeg min­dre op­ta­get af, om det er en Ven­stre­mand el­ler en so­ci­al­de­mo­krat, der er borg­me­ster. Man skal gå ef­ter det bed­ste til­bud. Hvis man har en rig­tig god sam­ar­bejds­re­la­tion til en be­stemt borg­me­ster, vil det selv­føl­ge­lig ve­je i va­egtskå­len, men jeg sy­nes, man skal ta­ge sig rig­tig godt be­talt på valg­nat­ten. Ven­stre og So­ci­al­de­mo­kra­ti­et kun­ne jo og­så pe­ge på en DF-borg­me­ster. Det be­hø­ver ik­ke al­tid at va­e­re den an­den vej rundt,« si­ger Pe­ter Ko­fod Poul­sen.

Par­ti­et hå­ber på at få sin før­ste rig­ti­ge borg­mester­post i Guld­borgs­und Kom­mu­ne, hvor Renè Chri­sten­sen har vaeret vi­ce­borg­me­ster i fi­re år.

An­dre kom­mu­ner, hvor Ven­stre er på vip­pen, er Ski­ve, As­sens, Faa­borgMidt­fyn, Ny­borg, Ker­te­min­de, Sla­gel­se og Hals­na­es.

So­ci­al­de­mo­kra­ti­et hå­ber, at det go­de for­hold til DF ka­ster fle­re borg­mester­po­ster af sig ud­over de 33, man har i dag. Man vil en­ten kon­sti­tu­e­re sig bredt med man­ge par­ti­er, el­ler sam­men med DF.

»Vi har et rig­tig godt sam­ar­bej­de med DF på Chri­sti­ans­borg, og jeg for­ven­ter og­så, at det vil slå igen­nem ved kom­mu­nalval­get til novem­ber,« si­ger par­tiets po­li­ti­ske ord­fø­rer Ni­co­lai Wam­men. Ha­der­s­lev Ski­ve

Pe­der Chr. Kir­ke­gaard (V)

Ak­tie­kurs 15.09.2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.