6,8 mil­li­ar­der kro­ner min­dre va­erd –

BT - - NYHEDER -

NEDTUR ned i kulka­el­de­ren. Det ske­te, ef­ter at Ba­va­ri­an sent tors­dag af­ten måt­te med­dele mar­ke­det, at sel­ska­bets kra­eft­håb, Prostvac, groft sagt ik­ke har no­gen ef­fekt som en­kelt­stå­en­de be­hand­ling mod pro­sta­ta­kra­eft. Den vi­de­re ud­vik­ling er der­for ble­vet indstil­let, før det er nå­et til en­de.

I kro­ner og øre be­tød det sto­re forsk­nings­fl­op i Ba­va­ri­an, at sel­ska­bet i går tab­te knap syv mil­li­ar­der kro­ner af sin mar­kedsva­er­di.

På en tele­kon­fe­ren­ce i går ef­ter­mid­dag be­kla­ge­de Ba­va­ri­an-le­del­sen dybt, at ud­vik­lin­gen af Prostvac er gå­et ska­evt.

»Jeg be­kla­ger, at jeg skal va­e­re bud­brin­ger på de skuf­fen­de nyhe­der. Det er skuf­fen­de for al­le i Ba­va­ri­an Nor­dic,« sag­de top­chef Paul Chaplin.

Det sto­re fl­op kom­mer og­så som en stor skuf­fel­se for er­hvervs­man­den As­ger Aamund, der tid­li­ge­re har vaeret be­sty­rel­ses­for­mand for det dan­ske bi­o­tek­sel­skab. As­ger Aamund vur­de­rer over for Ber­ling­s­ke Bu­si­ness, at han fre­dag tab­te om­kring 20 mio. kr. på Ba­va­ri­ans ak­tie­ned­t­ur.

Selv om det li­ge nu ser me­get sort ud for Ba­va­ri­ans kra­eft­håb, har Aamund dog ik­ke mi­stet tro­en på kra­eft­mid­lets frem­tid.

»Jeg tror sta­dig­va­ek, at der er så me­get kr­udt i Prostvac, at det kan bli­ve et kom­bi­na­tions­pro­dukt, hvor det kan bli­ve brugt til can­cer­be­hand­ling sam­men med an­dre pro­duk­ter. Men det må le­del­sen jo fin­de ud af, når de har kig­get på an­dre da­ta,« si­ger As­ger Aamund.

Den tid­li­ge­re Ba­va­ri­an-for­mand er­ken­der sam­ti­dig, at han var med til at pres­se på, da Ba­va­ri­an i sin tid be­slut­te­de sig for at sat­se på Prostvac.

»Det var mig, der an­be­fa­le­de vo­res be­sty­rel­se at gå vi­de­re med Prostvac. Jeg me­ner, at det var det

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.