På én dag

BT - - NYHEDER -

rig­ti­ge at gø­re ba­se­ret på de da­ta, vi hav­de den­gang. Så det er jeg be­stemt ik­ke ked af, men jeg kan ik­ke lø­be fra mit an­svar,« si­ger As­ger Aamund.

Ba­va­ri­an-ak­tien er i de se­ne­ste må­ne­der ste­get gan­ske vold­somt. Det er blandt an­det sket, for­di en ra­ek­ke ana­ly­se­hu­se for­ud­så, at Ba­va­ri­ans kra­eft­håb hav­de kurs mod suc­ces. I åre­vis er Ba­va­ri­an Nor­di­cs vac­ci­ne mod frem­skre­den pro­sta­ta-can­cer ble­vet ud­råbt til at va­e­re sel­ska­bets gul­da­eg. ’Uden per­spek­ti­ver’ I for­å­ret 2015 ind­gik Ba­va­ri­an en stor part­ner­skabs­af­ta­le med den ame­ri­kan­ske me­di­ci­nal­gi­gant Bri­stol-My­ers Squi­bb (BMS) om net­op Prostvac. BMS af­le­ve­re­de den­gang 400 mio. kr. til Ba­va­ri­an i så­kaldt for­ud­be­ta­ling, mens Ba­va­ri­an kun­ne se frem til yder­li­ge­re 533 mio. kr., hvis BMS ud­nyt­te­de af­ta­len, in­den for en af­gra­en­set pe­ri­o­de, ef­ter at re­sul­ta­ter­ne af det af­gø­ren­de fa­se 3-for­søg fo­relå.

Der­u­d­over var der ind­byg­get en ra­ek­ke mile­pa­els­be­ta­lin­ger ba­se­ret på, hvor god ef­fekt Prostvac vi­ste sig at ha­ve i fa­se 3-for­sø­ge­ne, om mid­let blev god­kendt af myn­dig­he­der­ne og mile­pa­els­be­ta­lin­ger ba­se­ret på sal­get. Samlet set vil­le Ba­va­ri­an iføl­ge af­ta­len po­ten­ti­elt kun­ne mod­ta­ge et be­løb på op til 6,5 mia. kr. i for­ud­be­ta­ling, mile­pa­e­le og roy­alty­be­ta­lin­ger af et frem­ti­digt salg.

I kølvan­det på af­ta­len med BMS steg Ba­va­ri­ans ak­tie­kurs på to da­ge med over 57 pct., men fre­dag blev Ba­va­ri­an alt­så på det na­er­me­ste slå­et til­ba­ge til start.

Det er li­ge nu tvivl­s­omt, om Ba­va­ri­ans kra­eft­håb no­gen­sin­de kom­mer på mar­ke­det. I en kort kommentar til Ba­va­ri­ans fl­op skri­ver det sto­re ame­ri­kan­ske fi­nans­hus Jef­fe­ri­es, at det dan­ske bi­o­tek­sel­skabs kra­eft­mid­del nu er uden per­spek­ti­ver.

Ba­va­ri­an Nor­dic op­ly­ser, at den fejl­slag­ne ud­vik­ling ik­ke har no­gen ind­fly­del­se på sel­ska­bets fi­nan­si­el­le for­vent­nin­ger til 2017.

Ak­tie­kurs 14.09.2017 Ak­tie­kurs 15.09.2017

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.