PEN­GE­NE ER VA­EK

BT - - NYHEDER -

va­el­te­de ra­ket­kort­hu­set. Men Wis­mann er ik­ke den ene­ste.

Virk­som­he­den Kecon, der le­ve­rer stå­l­kon­struk­tio­ner til byg­ge­pro­jek­ter, har vaeret en af pro­jek­tets sto­re sponso­rer. Virk­som­he­den har ik­ke øn­sket at ud­ta­le sig til BT, men be­kra­ef­ter dog, at de tra­ek­ker de­res støt­te. Virk­som­he­den øn­sker ik­ke at støt­te et pro­jekt, som Pe­ter Mad­sen har no­get at gø­re med. Vil ned­la­eg­ge for­e­ning Des­u­den har grup­pen Ra­ket­mad­sens Støt­te­grup­pe ind­kaldt til ek­stra­or­di­na­er ge­ne­ral­for­sam­ling, hvor der 30. september skal stem­mes om for­e­nin­gens ned­la­eg­gel­se. Ind­til da er al­le ind­be­ta­lin­ger sus­pen­de­ret. For­mand Fre­de­rik Just, na­est­for­mand Lars Tør­nes Han­sen og kas­se­rer Hen­ning Wan­ge­r­in er al­le gå­et af.

Des­u­den har Chri­stop­her Mey­er, ’flight di­rector’ i Ra­ket­mad­sens La­bo­ra­to­ri­um, op­for­dret til, at for­e­nin­gen ned­la­eg­ges.

For­e­nin­gen har selv op­lyst, at den sam­le­de i alt 301.177 kr. ind i 2016, hvor den i de­cem­ber sam­me år hav­de 64 be­ta­len­de med­lem­mer. Hvis ik­ke den tragi­ske ubå­ds­sag var kom­met i vej­en, så hav­de for­e­nin­gen sand­syn­lig­vis samlet end­nu me­re ind i 2017, da med­lem­stal­let steg kraf­tigt si­den nytår og nå­e­de helt op på 179 med­lem­mer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.