Vi vil ud­ra­de­re USA fra den­ne jord – for al­tid

BT - - NYHEDER -

AFHOPPERE Vir­gi­nia. En mand, hvis far hop­pe­de af i 1962 til Nord­korea.

Med ja­ev­ne mel­lem­rum duk­ker be­ret­nin­ger op om nord­kore­an­ske afhoppere, der er flyg­tet til Ve­sten og forta­el­ler skra­em­men­de hi­sto­ri­er om li­vet i det her­me­tisk luk­ke­de land, men der fin­des alt­så og­så dem, der va­el­ger at hop­pe den an­den vej. Ma­end som Joe Dres­nok, hvis søn Ted oven­na­evn­te ci­tat stam­mer fra. Ci­ta­tet stam­mer fra et in­ter­view på nord­kore­ansk tv på fly­den­de kore­ansk. Af­hop­ning i 1962 Hi­sto­ri­en om fa­de­ren Joe er en ut­ro­lig hi­sto­rie om af­hop­ning, kid­nap­ning, tvangs­a­eg­te­skab og blind loy­a­li­tet over for dét sty­re, der hol­der sin be­folk­ning i et jer­n­greb,

Og hi­sto­ri­en om, hvad man me­ner er den sid­ste ame­ri­kan­ske af­hop­per i Nord­korea.

»Min barn­dom, mit ae­g­te­skab, min mi­li­ta­er­kar­ri­e­re. Jeg hav­de få­et nok af det he­le. Jeg var fa­er­dig. Der var kun ét sted at gå hen,« for­tal­te Én ting, som vor far bad os om, var at for­bli­ve tro­fa­ste ar­bej­de­re. At tje­ne vor ka­e­re le­der Kim Jong-un hen­gi­vent og op­dra­ge vo­re børn i sam­me ånd Ted og Ja­mes Dres­nok Joe Dres­nok i do­ku­men­ta­ren ’Cros­sing the Li­ne’ om sin flugt i 1962, hvor han var blot 20 år gam­mel.

He­le sit liv hav­de han vaeret på flugt. Først hjem­me i Vir­gi­nia fra tør­re ta­ersk i den ene ple­je­fa­mi­lie ef­ter den an­den. Så fra sit mis­lyk­ke­de ae­g­te­skab. Og til sidst fra li­vet som sol­dat i den de­mi­li­ta­ri­se­re­de zo­ne i Korea. Han hav­de al­tid vidst, hvad han flyg­te­de fra. Men al­drig hvad han flyg­te­de til. Hver gang drøm­te han ba­re om no­get, der var bed­re.

Den­ne gang var vej­en der­til be­lagt med mi­ner.

Mens hans sol­da­ter­kam­me­ra­ter sad be­gra­ve­de i de­res frokost, tog Joe Dres­nok den 15. au­gust 1962 de før­ste for­sig­ti­ge skridt ud i in­gen­mandslan­det mel­lem Syd- og Nord­korea.

»Jeg var ra­ed­sels­sla­gen. Skal jeg le­ve el­ler skal jeg dø?«

Hans an­sigt var ba­det i ang­stens sved, da en grup­pe nord­kore­an­ske sol­da­ter om­rin­ge­de ham. Nog­le vil­le sky­de ham på ste­det. An­dre ma­ne­de til be­sin­dig­hed og før­te ham til af­hø­ring i ho­vedsta­den Py­on­gy­ang, hvor han i de føl­gen­de år mød­te tre an­dre ame­ri­kan­ske afhoppere. ’Ame­ri­kan­ske bastar­der’ Drøm­men om det kom­mu­ni­sti­ske pa­ra­dis holdt dog ik­ke la­en­ge for de fi­re un­ge ame­ri­ka­ne­re. På ga­den blev der spyt­tet ef­ter dem. ’Ame­ri­kan­ske bastar­der’ blev de kaldt.

De søg­te asyl på den sov­je­ti­ske am­bas­sa­de. Blev smidt ud igen. Til­ba­ge i den da­va­e­ren­de dik­ta­tor Kim Il-sungs favn.

For før­ste gang i sit liv måt­te Joe Dres­nok ind­se, at flugt ik­ke la­en­ge­re var en mu­lig­hed. Han be­slut­te­de at få det bed­ste ud af det liv, han var flyg­tet ind i, og i slut­nin­gen af 70er­ne blev han og de tre an­dre afhoppere stjer­ner i Nord­korea, da de med­vir­ke­de i fle­re pro­pa­gand­a­film.

»Han blev Nord­koreas svar på Jo­hn Way­ne,« har in­struk­tø­rer­ne bag do­ku­men­tar­fil­men ’Cros­sing the Li­ne’ for­talt til pro­gram­met ’60 Mi­nu­tes’.

Og så blev han gift. Med en ru­ma­ensk kvin­de, som i lig­hed med en ra­ek­ke an­dre eu­ro­pa­e­e­re, ja­pa­ne­re og syd­kore­a­ne­re var ble­vet bort­ført af Nord­korea. Det var et tvangs­a­eg­te­skab. Hel­ler ik­ke hun kun­ne flyg­te fra no­get.

Sam­men fik de to børn, Ted og Ja­mes, in­den hun i 1997 dø­de af kra­eft.

Ti år se­ne­re og 45 år ef­ter, at han hop­pe­de af, nå­e­de hi­sto­ri­en om Joe Dres­nok ud til vo­res del af ver­den. Det tog fol­ke­ne bag do­ku­men­ta­ren ’Cros­sing the Li­ne’ fi­re år at få til­la­del­se fra da­va­e­ren­de dik­ta­tor Kim Jong-il til at forta­el­le den.

»Om du så smed en mil­li­ard dol­lars på mit bord, vil jeg ik­ke for­la­de lan­det. Det her er mit hjem. Og her bli­ver jeg, til jeg dør,« sag­de Joe Dres­nok den­gang. Før­døm­mel­se af USA Bil­le­det af søn­ner­ne Ted og Ja­mes i fuld nord­kore­ansk uni­form med an­sig­tet lagt i de vel­kend­te ud­tryks­lø­se fol­der, er kun få uger gam­melt og stam­mer fra et vi­deo­in­ter­view

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.