Kvin­de blev låst in­de, mens rø­ve­re gen­nem­ro­de­de hu­set

BT - - NYHEDER -

OVERGREB En 77-årig kvin­de blev nat­ten til fre­dag låst in­de på ba­de­va­e­rel­set, mens to ma­end gen­nem­ro­de­de hen­des hus på Jer­n­ba­ne­vej i Stub­be­kø­bing på Fal­ster. Po­li­ti­et ef­ter­ly­ser to yn­gre ma­end, der for­svandt fra ste­det med nog­le smyk­ker og et min­dre be­løb i kon­tan­ter, op­ly­ser Sydsja­el­lands og Lol­land-Falsters Po­li­ti.

Po­li­ti­et fik an­mel­del­sen om hjem­me­rø­ve­ri­et fre­dag mor­gen. Men det var al­le­re­de mel­lem klok­ken 2.30 og 3.30 nat­ten til fre­dag, at ger­nings­ma­en­de­ne skaf­fe­de sig ad­gang til kvin­dens hus ved at bry­de et vin­due op. To yn­gre ma­end Ef­ter at kvin­den var ble­vet låst in­de, blev hu­set gen­nem­søgt for va­er­di­er, in­den ma­en­de­ne for­svandt fra ste­det.

Der er ik­ke op­lys­nin­ger om, hvor­dan de slap va­ek, el­ler i hvil­ken ret­ning de for­svandt.

Kvin­den er ik­ke kom­met fy­sisk til ska­de, op­ly­ser po­li­ti­et.

Po­li­ti­et sø­ger vid­ner, der op­holdt sig i om­rå­det om­kring Jer­n­ba­ne­vej fra mid­nat til om­kring klok­ken fem fre­dag mor­gen, og som må­ske har be­ma­er­ket mista­en­ke­li­ge per­so­ner el­ler bi­ler.

Kvin­den har kun kun­net gi­ve et spin­kelt sig­na­le­ment af de to ma­end, der be­skri­ves som yn­gre. De er om­kring 165-170 cen­ti­me­ter hø­je.

Beg­ge hav­de cow­boy­buk­ser og mør­ke ha­et­te­trø­jer på.

Ma­en­de­ne tal­te dansk med ac­cent til kvin­den, men hun har op­lyst, at de tal­te et uden­land­sk sprog ind­byr­des.

Folk, der har op­lys­nin­ger om sa­gen, kan rin­ge til Sydsja­el­lands og Lol­land-Falsters Po­li­ti på te­le­fon 114.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.