DIN FOR­MUE KAN FOR TILLAEG WIN-WIN

BT - - NYHEDER -

OPSPARING hen­ven­del­ser fra folk, som f.eks. har spa­ret op til et guld­bryl­lup el­ler en tando­pe­ra­tion, og der­for kom de over gra­en­sen for ae­l­dre­check,« si­ger Claus Blend­strup.

Men der er fle­re me­to­der til at ind­ret­te pri­va­tø­ko­no­mi­en, så du får mest mu­ligt fra det of­fent­li­ge.

Du kan dels be­nyt­te den så­kald­te al­ders­op­spa­ring. Den modreg­nes ik­ke i of­fent­li­ge ydel­ser – og på­vir­ker hel­ler ik­ke din per­son­li­ge til­la­egs­pro­cent. Med de nu­va­e­ren­de regler kan du sa­et­te op til 29.600 kro­ner ind på en al­ders­op­spa­ring år­ligt. På den måde kan du kom­me un­der for­mu­e­gra­en­sen og bli­ve be­ret­ti­get til bå­de ae­l­dre­check og hel­bredstil­la­eg.

Al­ter­na­tivt kan du gla­e­de di­ne børn el­ler bør­ne­børn med en skat­te­fri pen­ge­ga­ve på op til 62.900 kro­ner om året per mod­ta­ger.

»Hvis dit barn f.eks. skal ud at lå­ne nog­le pen­ge dyrt i ban­ken, så kan fa­mi­li­en un­der ét spa­re nog­le ren­ter ved, at ga­el­den bli­ver ind­fri­et, og sam­ti­dig få en stør­re ud­be­ta­ling fra det of­fent­li­ge,« for­kla­rer Bri­an Stjern­holm, der er øko­no­misk rå­d­gi­ver hos Uvil­di­ge.dk.

Du kan og­så ’spi­se’ af din opsparing ved at la­ve bo­lig­for­bed­rin­ger – f.eks. et nyt køk­ken. Ge­vinst på 142.800 kr. Der kan va­e­re rig­tig man­ge pen­ge at hen­te på lang sigt ved at ned­brin­ge din lik­vi­de for­mue. Ta­ger man f.eks. ud­gangs­punkt i en 62-årig med en opsparing på 150.000 kro­ner i ban­ken og en per­son­lig til­la­egs­pro­cent på 100 samt me­di­cin- el­ler be­hand­lings­ud­gif­ter på 400 kro­ner om må­ne­den, så gi­ver det god me­ning at ska­e­re en luns af for­mu­en in­den pen­sio­ne­ring.

Gi­ver ved­kom­men­de f.eks. 65.700 kro­ner til si­ne børn, vil den sam­le­de ge­vinst fra 65- til 75-års al­de­ren be­lø­be sig til he­le 77.100 kro­ner ef­ter skat.

Indsa­et­ter man i ste­det be­lø­bet på en al­ders­op­spa­ring, er ge­vin­sten på he­le 142.800 kr. over 10 år – sva­ren­de til na­e­sten 1.200 kro­ner ek­stra om må­ne­den.

»Der er al­tid nog­le, der vil an­la­eg­ge en etisk be­tragt­ning på det her og si­ge, at det er fa­el­les­ska­bets pen­ge, og hvor­for skal du ha­ve dem, når du har di­ne eg­ne. Men ale­ne ud fra et øko­no­misk per­spek­tiv kan der va­e­re et stort in­ci­ta­ment,« si­ger Bri­an Stjern­holm.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.