Skråt op med din ra­bat på to­ma­ter! Who ca­res?

BT - - NYHEDER -

Jeg har for lang tid si­den ta­get en ve­lover­ve­jet øko­no­misk be­slut­ning om ik­ke at tjek­ke min kvit­te­ring i su­per­mar­ke­det. Jeg si­ger nej tak, hver gang den ra­re eks­pe­di­ent spør­ger, om jeg vil ha­ve kvit­te­rin­gen. DET ER KUN i de ek­stre­me til­fa­el­de, at mi­ne tre li­ter ma­elk, en li­ter saf­te­vand og ot­te lo­kums­rul­ler tik­ker ind ad­skil­li­ge hund­re­de kro­ner over det, jeg li­ge hav­de for­ven­tet, at jeg be­der om min fak­tu­ra. El­lers gør jeg al­drig.

Sa­gen er, at det sim­pelt­hen ik­ke er min (el­ler din) tid va­erd.

Før jeg ud­dy­ber, så spørg dig selv, ka­e­re kvit­te­rings­fa­scist, hvor of­te det egent­lig er, at su­per­mar­ke­det har ta­get rø­ven på dig for ti kro­ner, når du har købt ty­ve ba­na­ner, el­ler fem kro­ner, for­di dit di­sco­untva­ske­pul­ver var ned­sat med na­er­mest in­gen­ting? Er det fle­re gan­ge om må­ne­den? El­ler ba­re en gang imel­lem?

Al­le i kø­en fryg­ter den em­sigt ud­se­en­de per­son, der med tysk grun­dig­hed stu­de­rer sin kvit­te­ring ef­ter ar­rigt at ha­ve ud­bedt sig det lil­le do­ku­ment. Al­le an­dre i kø­en ved helt in­stink­tivt, at hvis fak­tu­ra­en vi­ser tre kro­ner for­kert, så fa­rer der en dja­e­vel i ved­kom­men­de.

Så la­e­ner den ved­hol­den­de mand el­ler da­me sig ind over kas­sen og pe­ger fe­brilsk på en mini­mal ra­bat, som ik­ke er slå­et kor­rekt ind. Imens står al­le vi an­dre der. Dømt til at spil­de ti mi­nut­ter af vo­res trav­le til­va­e­rel­se, mens an­dre eks­pe­di­en­ter til­kal­des for at un­der­sø­ge ra­bat­ten.

Af og til duk­ker en bu­tiks­chef op med en nøg­le og vri­der den rundt i kas­se­ap­pa­ra­tet. Nog­le gan­ge skal der en eks­pe­di­tient ud til frugt- og grønt­af­de­lin­gen for at af­kla­re, om to­ma­ter ko­ster ot­te el­ler ti kro­ner for en bak­ke. DET ER SOM en lil­le, uvars­let og ube­tin­get fa­engsels­straf på ti mi­nut­ter. De­tail­han­de­lens lil­le ’fuck you’ på en grå tirs­dag. Og kø­en vok­ser til dob­belt stør­rel­se.

Jeg kan ik­ke hu­ske, at ha­ve set no­gen få me­re end 20 kro­ner ud af de­res be­sva­er, men jeg skal ik­ke na­eg­te, at folk er i de­res go­de ret til at få de­res lil­le bit­te mi­nira­bat til­ba­ge, selv­om de og al­le vi an­dre bra­en­der vo­res dy­re­ba­re fri­tid af i su­per­mar­keds­kø­en. JEG FOR­STÅR BA­RE ik­ke, at folk ik­ke drop­per det, går hjem og sky­der en hvid pind ef­ter de søl­le hån­dø­rer. Al­le folk, der mi­nu­tiøst tjek­ker kvit­te­rin­gen, bør spør­ge sig selv, hvad de­res tid er va­erd? Hvor lang tid skal du bru­ge på at un­der­sø­ge kvit­te­rin­ger og af­bry­de kas­se­kø­er for at skra­be en ti­er hjem?

Hvis du tje­ner mini­mumsløn­nen for en la­ger­ar­bej­der, som iføl­ge 3F er 137 kro­ner og 55 øre, så er det en un­der­skud­s­for­ret­ning, hvis du bru­ger me­re end ot­te mi­nut­ter på det. Ja, jeg har reg­net skat ind og­så.

Sam­ti­dig gi­ver du af­kald på din dy­re­ba­re fri­tid. Al­le vi an­dre tos­ser, der står tav­se i kø­en og ban­der dig langt va­ek med øj­ne­ne, vi får in­tet ud af det og spil­der ba­re vo­res tid.

Gør man det op i tabt ar­bejds­fortje­ne­ste for al­le, der står og ven­ter, så vil­le der of­te va­e­re ta­le om hund­re­de­vis af kro­ner. Husk det, når du tri­um­fe­ren­de får ud­be­talt en fem­mer el­ler en ti­er fra kas­sen ef­ter et kvar­ters kamp. MEN BEVARES, PEN­GE­NE kan va­e­re små for man­ge, og ti kro­ner her og der kan hur­tigt lø­be op. Så lad den sid­ste kri­tik va­e­re ret­tet mod su­per­mar­ke­der­ne selv.

Hvor­for skal det­te ’hov, vi har glemt at op­ret­te ra­bat­ten i vo­res sy­stem, og nu vil kun­den ha­ve pen­ge igen­fa­eno­men’ ta­ge så lang tid at af­vik­le?

Lav dog en ek­stra lil­le knap på kas­sen, hvor der står ’ud­be­tal hovs­a­ra­bat’ el­ler no­get lig­nen­de. Så kan det kla­res på et øje­blik, uden at folk står og gla­ner.

Og jeg og an­dre kan kom­me hjem til vo­res børn.

Lav dog en knap på kas­sen, hvor der står ’ud­be­tal hovs­a­ra­bat’

Pe­ter Astrup er jour­na­list på BT. Tid­li­ge­re har han vaeret pro­du­cer på Ra­dio24­syv og re­dak­tions­chef på Søn­dags­a­vi­sen. Han bor i Sø­borg med sin ka­e­re­ste og de­res tre dren­ge. Hans blogs er fyldt med hu­mo­ri­sti­ske og skar­pe brok­ke­ri­er over alt,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.