’Hold din mund, hvis du er ut­ro’

BT - - NYHEDER -

Ut­ro­skab. Det er no­get, vi ta­ler om. El­ler det er det i hvert fald ble­vet. Vi hø­rer om det i ra­dio­en, skri­ver op ad stol­per op og ned ad va­eg­ge i kro­nik­ker og de­bat­ind­la­eg. Brev­kas­ser fly­der over med spørgs­mål, go­de el­ler dår­li­ge råd om ut­ro­skab, mens of­fent­li­ge be­ken­del­ser står i kø. DER ER NA­E­STEN in­gen gra­en­ser for, hvad folk vil de­le med he­le Dan­mark. Blu­fa­er­dig­he­den er va­ek, fi­gen­bla­det er for­s­vun­det – ut­ro­skab er ble­vet et of­fent­ligt an­lig­gen­de fuld­sta­en­dig li­ge­som sorg, skils­mis­se og spi­se­for­styr­rel­ser.

Selv­føl­ge­lig, for det hø­rer nu en­gang med til det bøv­le­de, bedå­ren­de og be­sva­er­li­ge men­ne­ske­liv med alt det, som li­vet er. Det er der nødt til at va­e­re en ge­ne­rel ac­cept og til­gi­vel­se af.

For vi er jo al­le sam­men skrø­be­li­ge skab­nin­ger af Adams fald­ne aet. Og­så dem, der tror, at små­bor­ger­lig moral kan be­skyt­te dem mod den slags.

Sid­ste år ved ju­le­tid blev jeg rin­get op af P1 De­bat. I an­led­ning af ju­le­frokost­ti­den vil­le de la­ve et te­mapro­gram om ut­ro­skab, og det måt­te en pra­est jo me­ne et el­ler an­det om.

»De får mig alt­så ik­ke til at mora­li­se­re, det gør de ik­ke!« gen­tog jeg fle­re gan­ge for mig selv og min mand, in­den jeg hvirv­le­de ud ad den grøn­ma­le­de dør i det strå­ta­ek­te bon­de­hus i Nord­s­ja­el­land. FOR DER ER man­ge ting, der gør, at man kan fal­de i ar­me­ne på et an­det men­ne­ske. Ut­ro­skab er et ud­slag af livs­forta­el­lin­ger – og ik­ke no­get, der kan ta­les om i ge­ne­rel­le ven­din­ger.

Det kan va­e­re fryg­ten for at le­ve for­kert el­ler gå glip af no­get. Det kan va­e­re, po­esi­en mel­lem men­ne­sker er for­s­vun­det ned i gulvs­pan­den og op­va­ske­balj­en.

Det un­der­li­ge og forun­der­li­ge – det gå­de­ful­de og uud­grun­de­li­ge, som man ser i den el­ske­des blik, får man ik­ke la­en­ge­re øje på, den dag blik­ke­ne al­drig el­ler kun i al hast mø­des.

Al­drig har vi vaeret så uaf­ha­en­gi­ge af hin­an­den som nu, vi kan kla­re os selv – og dog er af­ha­en­gig­he­den af det an­det men­ne­skes blik på os li­ge så gam­mel som men­ne­ske­he­den. For­di den an­dens ka­er­li­ge blik ska­ber no­get i os, vi ik­ke kan ska­be selv. Vi sø­ger det blik hos en an­den, må­ske flyg­tigt, må­ske kort, må­ske bli­ver det sand ka­er­lig­hed. Det er men­ne­ske­ligt, hvis det sker. OG SELV­FØL­GE­LIG KAN ut­ro­skab og­så va­e­re hudsu­lt. Et (ju­le­frokost)fejl­trin, der ik­ke skul­le va­e­re sket, for­di om­kost­nin­ger­ne kan va­e­re om­va­elt­nin­gen af dit og di­ne el­ske­des liv.

Men uan­set hvor­dan man ven­der og dre­jer det, er an­sva­ret, skyl­den og skam­men al­tid din egen. Det hø­rer vi sjovt nok ik­ke me­get om i te­ma­ti­se­rin­gen af ut­ro­skab.

Uan­set hvor stor en idi­ot vi har gif­tet os med, hvor elen­digt et ae­g­te­skab vi for­la­der til for­del for en an­den, så ba­e­rer vi selv an­sva­ret for det valg, vi tra­ef­fer.

Det er ik­ke din mands skyld, selv­om du sy­nes, han er dum. Og har du ik­ke ta­enkt dig at for­la­de din part­ner, skal du ik­ke be­la­ste ved­kom­men­de med dit si­despring for at let­te din egen samvit­tig­hed.

For de mang­ler i os selv, som vi sø­ger op­fyldt hos et an­det men­ne­ske, skal vi ik­ke gø­re til vo­res part­ners mang­ler. DER ER TING her i li­vet, vi skal ta­ge på os og le­ve med. Le­ve med skyl­den, skam­men, an­sva­ret og samvit­tig­he­den. Det må vi ik­ke la­eg­ge over på den, vi har svig­tet.

Vi må ik­ke be­de om til­gi­vel­se hos vo­res part­ner for at fri­ken­de os selv. Det er ik­ke ka­er­lig­hed, men egenka­er­lig­hed.

For kan man ik­ke hol­de på sig selv i for­hold til ut­ro­ska­ben, så må man i hvert fald hol­de på sig selv i for­hold til at gå til be­ken­del­se om det.

Nej, hold mund og hold dig selv ud. Og rejs dig ved det trae, hvor du er fal­det.

Har du ik­ke ta­enkt dig at for­la­de din part­ner, skal du ik­ke be­la­ste ved­kom­men­de med dit si­despring for at let­te din egen samvit­tig­hed

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.