3 4

BT - - NYHEDER -

SVAR BTs in­ter­view med Hei­di Klum un­der New Yor­ks mo­deu­ge var me­get plan­lagt og stramt sty­ret, men su­per­stjer­nen sva­re­de sta­dig på en ra­ek­ke spørgs­mål. Den ver­den­skend­te ty­ske mo­del for­holdt sig f.eks. til, hvor­for hun selv­om hun har al­le de rig­ti­ge kon­tak­ter i mo­de­ver­de­nen - har lyst til at de­sig­ne tøj for et di­sco­untsu­per­mar­ked:

»Jeg har haft lyst til at imø­de­kom­me al­min­de­li­ge kvin­der. Ind­til nu har man­ge de­sig­ne­re for­sømt f.eks. fyl­di­ge kvin­der. Der her­sker et stør­rel­ses­pro­blem,« lød det fra Hei­di Klum.

»Ti­der­ne skif­ter. Nu går der og­så kur­ve­de kvin­der på catwal­ken til mo­des­how – det sid­ste, jeg delt­og i, gik pu­bli­kum amok i ap­plaus, da de kom på sce­nen. Der er et be­hov for, at vi rum­mer al­le kvin­der,« sag­de hun.

Og net­op dét kan su­per­mar­keds­mo­de va­e­re med til at frem­me, me­ner de­sig­ne­ren. Der­for var mo­des­howet ind­ret­tet som et stort su­per­mar­ked.

»I et su­per­mar­ked vil kvin­der­ne jo ik­ke nød­ven­dig­vis va­e­re mo­deltyn­de. Og det vil jeg fak­tisk frem­ha­e­ve, for mo­de bur­de va­e­re for al­le.«

Pri­ser­ne på tø­jet kom­mer iføl­ge Lidls hjem­mesi­de ho­ved­sa­ge­ligt til at lig­ge mel­lem 49 kro­ner og 250 kro­ner. Lidls sats­ning ram­mer en sti­gen­de ten­dens til at hand­le tøj i dag­lig­va­re­bu­tik­ker.

Iføl­ge Ber­ling­s­ke Bu­si­ness solg­te Dansk Su­per­mar­ked sid­ste år 38 mil­li­o­ner styk­ker tøj, og en un­der­sø­gel­se fra Dansk Han­dels­blad vi­ser, at godt 30 pro­cent af dan­sker­ne køber tøj i su­per­mar­ke­der.

Navn: Hei­di Klum Hjem­land: By­en Ber­gi­sch Glad­bach i del­sta­ten Nor­dr­he­in-West­fa­len i Tys­kland Fød­sels­dag: 1. Ju­ni 1973 (44 år gam­mel) Børn: He­le­ne Bos­ho­ven Samu­el (13 år), Hen­ry Günt­her Ade­mo­la Dash­tu Samu­el (12 år), Jo­han Riley Fy­o­dor Taiwo Samu­el (10 år), Lou Sulo­la Samu­el (7 år) AEg­te­fa­el­le: San­ge­ren Se­al (gift 2005– 2012), Ric Pi­pi­no (gift 1997–2002). Dan­ner i dag par med den 13 år yn­gre kunst­ku­ra­tor Vi­to Sch­na­bel Kar­ri­e­re: De­bu­te­re­de i 1992 som del­ta­ger i tv-pro­gram­met ’Mo­del 92’, i kon­kur­ren­cen om en mo­del­kon­trakt. I 1993 ryk­ke­de hun til New York for at for­føl­ge drøm­men om en mo­delkar­ri­e­re, og i 1998 kom gen­nem­bru­det med en for­si­de på ma­ga­si­net Sports Il­lu­stra­ted. Si­den har hun vaeret un­der­tøjs­mo­del for ma­er­ket Vi­cto­ria’s Secret og kan i dag bå­de skri­ve de­sig­ner og dom­mer i pro­gram­met ’Tys­klands na­e­ste top­mo­del’ på sit cv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.