Årets Bed­ste Sport­s­vo

BT - - BILER -

KÅRING fe­sten for fuldt blus, men blandt de til­ga­en­ge­li­ge sport­s­vog­ne til en mil­li­on kro­ner og ne­d­ef­ter, bli­ver der la­en­ge­re og la­en­ge­re mel­lem snap­se­ne.

Det er en skam, men in­den vi ta­ler os klar til en re­cept på en pak­ke mid­del­kraf­ti­ge lyk­kepi­l­ler, så lad os fejre sport­s­vog­ne­ne, der sta­dig sa­el­ges. For guld­kor­ne­ne er der­u­de, og vi har i den­ne – den sy­ven­de ud af ti kårin­ger af Årets Bed­ste Bi­ler, sat os for at fin­de Årets Bed­ste Sport­s­vogn 2017.

Det hand­ler om den klas­sisk til­ga­en­ge­li­ge sport­s­vogn, som lig­ger in­den for ram­men af, hvad vi kan til­la­de os at drøm­me om som gen­nem­snits­lig bil­kø­ber. Tre en halv sport­s­vogn Når vi kå­rer vin­de­ren, be­hø­ver fi­na­li­ster­ne ik­ke at va­e­re fra i år. Mo­del­len kan va­e­re bå­de ét og to år gam­mel. Fel­tet ta­el­ler fi­re sta­er­ke bi­ler, der de­ler sig i to grup­per. De til­ga­en­ge­li­ge i skik­kel­se af Fi­at 124 Spi­der og Ma­z­da MX-5 RF og de po­ten­te i skik­kel­se af Pors­che Box­ster S og BMW M2. Den sid­ste er med på et wildcard, for den er i vir­ke­lig­he­den et bil­le­de på en af de bi­ler, der må­ske er skyld i, at bil­pro­du­cen­ter­ne ik­ke har så travlt med at la­ve kom­pro­mis­lø­se sport­s­vog­ne la­en­ge­re.

Te­sten er hen­lagt til en serie små, kro­ge­de ve­je i provin­sen. For det er dér sport­s­vog­ne­ne le­ver, og dér man bedst ny­der de­res hver­dags­po­ten­ti­a­le på un­der­hold­nings­fron­ten – og det er dét, vi jag­ter i en vin­der­bil. Vi kun­ne ha­ve kørt på ba­ne med bi­ler­ne, men det er ik­ke den hur­tig­ste ra­cer­bil, vi jag­ter, men den bil, der gi­ver størst kø­reg­la­e­de in­den for lovens ram­mer ved hver­dags­brug.

Jury­en be­står af tre mo­torjour­na­li­ster og en la­eg­mands­dom­mer, der hver skal pla­ce­re bi­ler­ne i en top 4 ved te­stens af­slut­ning. Der er ik­ke no­gen fa­ste pra­e­mis­ser for, hvor­dan bi­ler­ne skal vur­de­res. Det en­kel­te jury­med­lem må døm­me, som de fin­der re­le­vant for klas­sen. Men over­ord­net hand­ler det me­re om un­der­hold­ning end om snus­for­nuft. Et po­tent kom­pro­mis BMW M2 var da­gens stør­ste mund­fuld. 370 hk fra en hid­sig bag­hjul­stra­ek­ker i regn­vejr be­tød sve­di­ge hånd­fla­der.

Som la­eg­mands­dom­me­ren la­ko­nisk be­ma­er­ke­de, så føl­tes det me­re som om, at det var BMWen der kør­te med ham, end ham der kør­te med BMWen. Nu er M2 og­så en hård­kogt stør­rel­se, og det føl­tes til ti­der, som om den var me­re ra­cer­bil end sport­s­lig coupé. M-af­de­lin­gen lig­ger i et kon­stant vå­ben­kapløb med Mer­ce­des’ tu­nings­af­de­ling AMG og Au­dis dit­to – og det bli­ver vil­de­re og vil­de­re for hver mo­del, der kom­mer. Det er li­ge før, at jeg tror, at BMW M2 vil­le slå de tre an­dre bi­ler på en ra­cer­ba­ne – in­klu­si­ve den sa­er­de­les fi­ne Box­ster S.

Men den er ik­ke på sam­me måde un­der­hol­den­de og le­tom­ga­en­ge­lig, som de ren­dyr­ke­de sport­s­vog­ne. Til gen­ga­eld har den te­stens stør­ste ba­ga­ge­rum og et par bags­a­e­der, hvor der kan sid­de to voks­ne – hvis ik­ke de har for lan­ge ben. Den har alt­så klart flest prak­ti­ske dy­der. Men det ko­ster på ba­de­va­eg­ten, hvor den tjek­ker ind med en kø­re­klar va­egt på 1.670 kg. Det er små 300 kg me­re end Pors­chen og 600 kg me­re end de to små ro­adsters.

På mo­tor­vej­en gi­ver den ek­stra va­egt en her­lig ret­nings­sta­bi­li­tet, men på de små ve­je er det ba­re ek­stra ki­lo, der skal lok­kes til at skif­te ret­ning i svin­ge­ne så hur­tigt som mu­ligt. Den frem­står som et uhyg­ge­ligt po­tent kom­pro­mis mel­lem hver­dags­du­e­lig­hed og pra­e­sta­tio­ner. Men en sport­s­vogns yp­per­ste op­ga­ve er ik­ke at gå på kom­pro­mis med no­get i den sport­s­li­ge kø­re­op­le­vel­ses navn – og BMWens ek­stra ki­lo gør, at den ik­ke er så om­ga­en­ge­lig og let­til­ga­en­ge­lig i jag­ten på hver­da­gens små kø­re­dy­na­mi­ske øje­blik­ke, og det bli­ver den straf­fet for af dom­mer­ne. Der­for en­der den med blot at sco­re 12 po­int. Lig­ner en mis­for­stå­el­se Ma­z­da MX-5 vandt tit­len til­ba­ge i 2015, og den ér en fan­ta­stisk un­der­hol­den­de stør­rel­se. I år blev den så lan­ce­ret med et stå­l­fol­de­tag og et coupé­de­sign med ef­ter­nav­net RF (Re­tra­ctab­le Fast­ba­ck). Det er den spe­ci­fik­ke ud­ga­ve af Ma­z­da MX-5,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.