Gn

BT - - BILER -

som vi ta­ger un­der sport­s­vogn­slup­pen. Til lan­ce­rin­gen blev jeg be­ta­get af de­sig­net med den coupé­fal­den­de b-stol­pe, og jeg gik så vidt som til at kal­de den for den smuk­ke­ste Ma­z­da MX-5 no­gen­sin­de. Nu er skøn­hed ik­ke et ul­ti­ma­tivt kri­te­rie i kårin­gen af en sport­s­vogn, men det gør ik­ke no­get.

Det gør til gen­ga­eld dens ir­ri­te­ren­de tag­kon­struk­tion. For det før­ste kan den kun be­tje­nes ved ha­stig­he­der på un­der 10 km/t (hvil­ket en af test­kø­rer­ne fik at fø­le, da reg­nen be­gynd­te at fal­de igen). Pors­chen jong­le­rer sit stør­re stof­tag på ved hø­je­re ha­stig­he­der – li­ge­som stort set al­le an­dre ca­bri­o­le­ter med au­to­ma­tisk tag på mar­ke­det. Der­na­est er vind­støj­en alt for høj i ka­bi­nen, når ta­get er ne­de – og­så hø­je­re end i den al­min­de­li­ge MX-5. La­eg der­til, at den bå­de er tun­ge­re og dy­re­re end den al­min­de­li­ge MX-5, og der er ud­bredt enig­hed blandt dom­mer­ne om, at den be­gyn­der at lig­ne en mis­for­stå­el­se. Den ser godt ud, og om vin­te­r­en er stå­l­ta­get gi­vet­vis fe­de­re end den al­min­de­li­ge MX-5ers stof­tag.

Den er sta­dig­va­ek sjov, og den 2-li­ters ben­zin­mo­tor er en rig­tig sport­s­vogns­mo­tor med fint bund­tra­ek og mas­ser af om­drej­nings­vil­lig­hed. Men grund­la­eg­gen­de bur­de Ma­z­da ha­ve la­vet en ren­dyr­ket coupé med fast tag, som var let­te­re og me­re vrid­nings­sta­bil end den åb­ne ro­ad­ster. Det gi­ver kun 14 po­int, da da­gen er om­me. Drøm­men om Ita­li­en Fi­at 124 Spi­der er den ene­ste Fi­at, der byg­ges i Ja­pan, og det gør den, for­di den i vir­ke­lig­he­den er en Ma­z­da MX-5. Ka­bi­nen er stort set ua­en­dret fra MX-5, men det yd­re de­sign har få­et en om­gang ita­li­ensk char­me med de­sig­n­e­le­men­ter fra den ori­gi­na­le 124 Spi­der. Her er jury­en ik­ke enig, men jeg er per­son­ligt stor fan af Fi­a­tens linjer. Nu er de­sign en smags­sag, men en af kon­se­kven­ser­ne er, at den er ble­vet en anel­se la­en­ge­re end MX-5. Det be­ty­der og­så, at den er ble­vet en anel­se tun­ge­re, og va­egt er den sto­re kø­re­op­le­vel­ses stør­ste fjen­de. Det er dog ik­ke al­ver­den, og på de små vej spre­der Fi­at 124 Spi­der gla­e­de blandt he­le dom­mer­pa­ne­let.

Mo­to­ren er den ene­ste ori­gi­na­le Fi­at-del i vog­nen. Det er en 1,4 li­ters fi­re­cy­lin­dret tur­bo­mo­tor på 140 hk, og for­di den har tur­bo, le­ve­rer den me­re mo­ment ved la­ve­re om­drej­nin­ger end Ma­z­da­ens 2-li­ters su­ge­mo­tor. Det gør bi­lens po­wer lidt let­te­re til­ga­en­ge­lig for den uø­ve­de sport­s­vogns­kø­rer. Han har kort sagt kra­ef­ter­ne til rå­dig­hed hur­ti­ge­re og ved la­ve­re om­drej­nin­ger.

Desva­er­re ta­ber den pu­sten, når den lø­ber mod det rø­de felt, og det er her Ma­z­da-mo­to­ren våg­ner op. Så mo­tor­val­get hand­ler om tem­pe­ra­ment. Tag­kons­turk­tio­nen har den og­så få­et fra MX-5. Den er sim­pel og ta­get fol­des ma­nu­elt. I det he­le ta­get er den lil­le ro­ad­ster en hyg­ge­spre­der, og med tre an­den­plad­ser og en tred­je­plads sco­rer den 22 po­int og en samlet an­den­plads. Su­ve­ra­e­ne Pors­che Det er lidt med Pors­che, som det er med det ty­ske her­re­lands­hold i fod­bold. Når de er med i en kon­kur­ren­ce, en­der det som of­test med, at de står øverst på skam­len, når rø­gen har lagt sig og sla­get er om­me.

Pors­che Box­ster im­po­ne­rer he­le dom­mer­pa­ne­let. Bå­de hvad an­går kø­re­dy­na­mik, men i høj grad og­så, når det kom­mer til fi­nish og funk­tio­na­li­tet. Den er hur­tig, men langt­fra så brutal som M2. Det be­hø­ver den ik­ke at va­e­re, for­di den er mar­kant let­te­re. Dens su­ge­mo­tor på 2,5 li­ter er om­drej­nings­vil­lig og po­tent, og den au­to­ma­ti­ske 7-trins PDK dob­belt­kob­lings­gear­kas­se la­eg­ger gearskif­te­ne kli­nisk per­fekt ind.

Dja­ev­lens ad­vo­kat vil si­ge, at det ik­ke er sva­ert at la­ve en bed­re bil, hvis den ko­ster halvan­den gang så me­get som MX-5 RF og Fi­at 124 Spi­der – test­bi­len be­gyn­der ved om­kring 1,25 mio. kr. Men fle­re af dom­mer­ne har kørt den lil­le Box­ster uden S, og selv med den lil­le 2-li­ters mo­tor på 300 hk og ma­nu­elt gear er den en for­før­en­de op­le­vel­se. Og så kom­mer pri­sen un­der én mil­li­on kro­ner. Sta­dig­va­ek pe­bret, men bi­len er på al­le pa­ra­me­tre en vin­der. Den er for­før­en­de smuk, ly­der brysk, kø­rer knivskar­pt og oser af høj kva­li­tet. Med fi­re før­ste­plad­ser er dom­mer­pa­ne­let hel­ler ik­ke i tvivl. Pors­che Box­ster er Årets Bed­ste Sport­s­vogn 2017. Kon­klu­sion Så ty­sker­ne vin­der i sid­ste en­de. Igen – fri­stes man til at si­ge. Men Pors­che Box­ster er ba­re en for­før­en­de su­ve­ra­en stør­rel­se. Ef­ter endt af­stem­ning går slud­dren over kaf­fen, og al­le hav­de helt sik­kert mest lyst til at kø­re hjem i Pors­chen. Men snak­ken ven­der al­li­ge­vel he­le ti­den til­ba­ge til den al­min­de­li­ge MX-5, der og­så spø­ger i be­skri­vel­sen af bå­de Fi­at 124 Spi­der og i RF-ud­ga­ven af MX-5. For en al­min­de­lig MX-5 med stof­tag og den 160 hk 2-li­ters mo­tor uden sport­spak­ken ko­ster kun 369.998 kr. Hvis pen­ge spil­le­de en stør­re rol­le, og vi skul­le va­e­re snus­for­nuf­ti­ge, vil­le vi stort set enstem­migt va­el­ge en al­min­de­lig MX-5, da du kan få tre for en Boxsters pris. Men i da­gens felt og med det kø­re­dy­na­mi­ske hjer­te som le­de­stjer­ne, er Boxter den helt rig­ti­ge vin­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.