Mel­lem sorg og gla­e­de

En­gang sav­ne­de An­ne Lou­i­se Has­sing selv­til­lid, men det har hun for­la­engst over­vun­det

BT - - BILER - 50 ÅR I MOR­GEN Jakob Ste­en Ol­sen | jso@ber­ling­s­ke.dk

Der var sen­sa­tion i luf­ten, da An­ne Lou­i­se Has­sing før­ste gang vi­ste sig på film. Den østjy­ske gym­na­siepi­ge hav­de blandt 362 prø­ve­fil­me­de kan­di­da­ter lan­det den kra­e­ven­de ho­ved­rol­le i Nils Malm­ros’ ’Ka­er­lig­he­dens smer­te’. I rol­len som den ma­ni­o­de­pres­si­ve Kir­sten, der ik­ke kan kla­re li­vet, fik den ukend­te de­butant ik­ke så lidt af et gennembrud og en fortjent Bo­dil-stau­et­te og en Ro­bert. Hen­des po­rtra­et af et skrø­be­ligt te­e­na­ge­sind er sta­dig et af dansk films sta­er­ke­ste, spa­endt op mel­lem gla­e­de og sorg: den na­er­mest over­sta­di­ge mun­ter­hed på den ene si­de, den dy­be tvivl og for­mør­ke­de ned­tryk­t­hed på den an­den. En ga­ve for et­hvert ka­me­ra Hen­des åb­ne an­sigt, der sig­na­le­rer en hu­mør­fyldt, men og­så sår­bar nai­vi­tet, er en ga­ve for et­hvert ka­me­ra. Der skul­le gå seks år, før hun igen fik en film­rol­le, den­ne gang hos Lars von Tri­er, der brug­te hen­de som den for­nuf­ti­ge, føl­som­me Sus­an­ne i ’Idi­o­ter­ne’s spas­se­kol­lek­tiv. Den kra­e­ven­de fil­min­struk­tør be­kend­te se­ne­re, at han var ble­vet fo­rel­sket i Has­sing un­der op­ta­gel­ser­ne, no­get, sku­e­spil­le­ren si­den kom­men­te­re­de i Jyl­lands-Po­sten: »Jeg tror, den slags er ret al­min­de­ligt i vo­res bran­che. Men i dag kan jeg godt se, at Lars gik over stre­gen nog­le gan­ge i sin in­struk­tion. Det blev alt for te­ra­pi­ag­tigt, selv om det gav et fan­ta­stisk re­sul­tat.«

Has­sing fik un­der al­le om­sta­en­dig­he­der sin an­den Bo­dil, den­ne gang for bed­ste birol­le, for ind­sat­sen. I 2012 ar­bej­de­de hun sam­men med end­nu en be­ty­de­lig fil­min­struk­tør, bri­ti­ske Pe­ter Gre­e­naway, der valg­te hen­de til ho­ved­rol­len som seksu­elt ud­fa­ren­de, magtsø­gen­de 1600-talskvin­de i sin eks­pe­ri­men­de ’Goltzi­us & the Pe­li­can Com­pa­ny’. Den gik kun to da­ge i Dan­mark, men blev vist man­ge ste­der i ver­den.

Den mel­lem­lig­gen­de pe­ri­o­de hav­de hun bl.a. brugt på at ud­dan­ne sig til bran­chen på Sta­tens Te­a­ter­sko­le, som hun for­lod i 1997. ’Ci­ty Sing­ler’ og ’Ba­de­ho­tel­let’ Hun har si­den for­talt, at angst og tvivl og mang­len­de selv­til­lid la­en­ge gjor­de det sva­ert for hen­de at gå ind på en sce­ne. No­get, hun bl.a. har vun­det over ved at chan­te. In­ter­es­sen for det sja­e­le­li­ge har og­så ført til, at hun de se­ne­re år bl.a. har ud­dan­net sig til kro­p­ste­ra­pe­ut og he­a­ler.

»Jeg har en helt an­den ro i dag, for­di jeg sim­pelt­hen har op­le­vet så me­get og le­vet min drøm ud. Jeg har vir­ke­lig la­vet nog­le fe­de ting. Ik­ke man­ge, man­ge film, men dem, jeg har vaeret med i, har vaeret fan­ta­sti­ske. Så jeg sid­der ik­ke med en bit­ter, in­de­bra­endt for­nem­mel­se af, at jeg ik­ke nå­e­de, hvad jeg skul­le,« sag­de hun sid­ste år til Bil­led-Bla­det.

På te­a­tret har hun først og frem­mest gen­nem en år­ra­ek­ke vaeret en del af den kvin­de­ko­mi­ske kvar­tet ’Ci­ty Sing­ler’, men har nu for­ladt grup­pen.

I ste­det er det isa­er fjen­syns­ska­er­men, der har lagt be­slag på hen­des ev­ner. Først na­tur­lig­vis som den sød­me­fyld­te, ker­nes­un­de og hand­le­kraf­ti­ge Ida, der i bog­sta­ve­lig­ste for­stand kom­mer ind med fi­re­to­get i DRs ’Krø­ni­ken’.

Rol­len fik hun ef­ter en over­be­vi­sen­de prø­ve­film­ning. Si­den gen­nem ind­til vi­de­re fem sa­e­so­ner i TV2s suc­ces­se­rie ’Ba­de­ho­tel­let’, hvor hun som den liv­li­ge gros­se­rer­frue The­re­se Mad­sen gang på gang for­sø­ger at hol­de en smu­le styr på sin vidt­løf­ti­ge ae­g­te­mand, spil­let af Lars Rant­he. Mon ik­ke den rol­le nok skal hol­de hen­de i dan­sker­nes be­vidst­hed la­en­ge end­nu?

ARKIVFOTO: CLAUS BECH

• Sku­e­spil­ler An­ne Lou­i­se Has­sing fyl­der 50 år.

FOTO: SCAN­PIX

An­ne Lou­i­se Has­sing fik for al­vor sit fol­ke­li­ge gen­nem­brud som Ida i ’Krø­ni­ken’ – her sam­men med Erik (Ken Ved­se­gaard).

FOTO: SCAN­PIX

Has­sing de­bu­te­re­de i Nils Malm­ros’ film ’Ka­er­lig­he­dens smer­te’ i 1992, som gav hen­de bå­de en Bo­dil og en Ro­bert.

FOTO: MIKE KOLLØFFEL

Has­sing har li­ge fil­met fem­te sa­e­son af succes-se­ri­en ’Ba­de­ho­tel­let’. Her ses hun som The­re­se med hus­bon­den Ge­org.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.