Te­e­na­ger an­holdt i bri­tisk bom­be­sag

18-årig an­holdt på vej ud af Stor­bri­tan­ni­en

BT - - NYHEDER - Poul Høi | hoi@ber­ling­s­ke.dk

Bri­tisk po­li­ti har an­holdt en te­e­na­ger for bom­be­an­gre­bet fre­dag mod et pend­ler­tog i Lon­don – og de er så sik­re i de­res sag, at de kal­der det en »me­get vig­tig an­hol­del­se«. Den 18-åri­ge mand blev an­holdt i Dover, som lig­ger på den bri­ti­ske sy­døst­kyst og er ho­ved­by­en for fa­er­ge­tra­fik til Frank­rig. Iføl­ge The Gu­ar­di­an for­søg­te han at flyg­te til det eu­ro­pa­ei­ske fast­land.

I går ef­ter­mid­dag var po­li­ti­et og­så i gang med at gen­nem­sø­ge et hus i Sun­bury-on-Tha­mes, som er en ve­st­lig for­stad til Lon­don.

Be­bo­e­re i en 100-me­ters ra­di­us fra hu­set blev evaku­e­ret, og det dre­je­de sig iføl­ge nyheds­bu­reau­et PA for­trins­vis om be­bo­e­re på Ca­ven­dish Ro­ad. Det er en me­get bri­tisk mid­delklas­se­vej med ra­ek­ke­hu­se, nog­le af dem grå og ke­de­li­ge og klar til en ka­er­lig hånd, an­dre me­re ind­by­den­de.

Vej­en lig­ger ta­et på mo­tor­vej­en og blot 15 km fra den tog­sta­tion, hvor den im­pro­vi­se­re­de bom­be eks­plo­de­re­de fre­dag.

En be­bo­er i na­bo­la­get be­skrev re­la­tivt af­da­em­pet be­gi­ven­he­der­ne til Sky News:

»Her sker al­drig no­get. Det er ba­re en lil­le by med nog­le få bu­tik­ker, og nu er po­li­ti­et her...« ’Der er man­ge ryg­ter’ En an­den be­bo­er, som blev evaku­e­ret, var me­re op­re­vet. Mo­j­gan Ja­ma­li for­tal­te til PA, at po­li­ti­et plud­se­lig kom og ban­ke­de på hen­des dør.

»De sag­de: ’Du har ét mi­nut til at kom­me ud af hu­set og va­ek’. Så jeg løb ba­re ud og la­en­ge­re ned ad ga­den med mi­ne tre børn. Der er man­ge ryg­ter, men jeg ved ik­ke, hvad der fo­re­går,« sag­de hun.

Adres­sen i Sun­bury-on-Tha­mes er den 18-åri­ges bo­pa­el. Han er fo­re­lø­big den ene­ste, som er sat i for­bin­del­se med bom­be­an­gre­bet, ha­ev­der Sky News. Kri­tik af po­li­ti­et Po­li­ti­et er sja­el­dent til­ba­ge­hol­den­de med op­lys­nin­ger om den 18-åri­ge, men om­sta­en­dig­he­der­ne in­di­ke­rer, at han i for­vej­en var kendt af bri­tisk po­li­ti.

Fle­re me­di­er, bl.a. BBC og Daily Mail, har kri­ti­se­ret po­li­ti­et for ik­ke at of­fent­lig­gø­re over­våg­nings­vi­deo­er med ger­nings­man­den, som pla­ce­rer bom­ben i to­get. Po­li­ti­et har hel­ler ik­ke of­fent­lig­gjort et sig­na­le­ment, og på BBC Ra­dio Four blev sik­ker­heds­mi­ni­ster Ben Wal­la­ce kon­fron­te­ret med kri­tik­ken.

»Jeg er helt enig i, at vi­deo­op­ta­gel­ser er ef­fek­ti­ve i ef­ter­forsk­nin­gen, men jeg vil over­la­de den slags be­slut­nin­ger til po­li­ti­et,« sag­de han.

Men po­li­tiets til­ba­ge­hol­den­hed in­di­ke­rer, at ef­ter­for­sker­ne al­le­re­de på et tid­ligt tids­punkt hav­de en god for­nem­mel­se af, hvem de led­te ef­ter – og de gen­kend­te for­ment­lig den 18-åri­ge på over­våg­nings­vi­deo­er­ne. Hans navn, bil­le­der og sig­na­le­ment kun­ne så rund­sen­des til lo­ka­le po­li­ti­sta­tio­ner, og det var lo­kalt po­li­ti i Dover, som an­holdt ham lør­dag mor­gen kl. 7.50.

Den even­tu­el­le bag­grund for bomb­nin­gen var ved re­dak­tio­nens slut­ning uop­lyst, men iføl­ge The Gu­ar­di­an ha­el­der ’ef­ter­for­sker­ne til et is­la­mi­stisk mo­tiv’ – alt­så at den 18-åri­ge var op­ta­get af ji­had. Kendt ji­had-bom­be­op­skrift Det er ube­kra­ef­tet fra of­fi­ci­el si­de, men én af in­gre­di­en­ser­ne i bom­ben kan pe­ge i den ret­ning, nem­lig bom­be­man­dens brug af elek­tri­ske ju­le­lys.

En ny­lig rets­sag i Bir­m­ing­ham do­ku­men­te­rer, hvor­dan ju­le­lys ind­går som en nøg­le­be­stand­del i nog­le af de bom­be­op­skrif­ter, som fl­o­re­rer i ji­had-kred­se. Za­hid Hus­sain var en 29-årig mand, som op­le­ve­de en per­son­lig ned­t­ur. Hans ko­ne for­lod ham og tog par­rets børn med. Han blev me­re og me­re in­de­slut­tet og sad kun for­an sin com­pu­ter, som Bir­m­ing­ham Mail har skre­vet. Han søg­te mod ji­had on­li­ne og be­gynd­te at for­sø­ge at byg­ge en bom­be.

Han fandt op­skrif­ter­ne på in­ter­net­tet, og her be­stil­te han og­så bl.a. en slo­wcoo­k­er og en ka­e­de med elek­tri­ske ju­le­lys. Ju­le­ly­se­ne blev slut­tet til bat­te­ri­er og skul­le så fun­ge­re som de­to­na­tor. Hus­sains plan var at pla­ce­re sin bom­be på pend­ler­to­get mel­lem Bir­m­ing­ham og Lon­don, men han kun­ne ik­ke få tek­no­lo­gi­en til at fun­ge­re. Og til sidst blev hans op­før­sel så på­fal­den­de, at po­li­ti­et an­holdt ham og op­trev­le­de sa­gen.

Bom­ben, som fre­dag eks­plo­de­re­de på pend­ler­to­get ved Lon­don og sår­e­de 29, be­stod bl.a. af elek­tri­ske ju­le­lys slut­tet til et bat­te­ri.

Det er va­erd at un­der­stre­ge, at den 18-åri­ges is­la­mi­sti­ske for­bin­del­se er of­fi­ci­elt ube­kra­ef­tet og kun ba­se­ret på, hvad ano­ny­me kil­der har op­lyst til bri­ti­ske me­di­er og på in­di­ci­er om frem­gangs­må­den.

FOTO: AFP

Fre­dag sprang en bom­be i et tog i Lon­don (ind­sat foto). 29 blev sår­et. I går an­holdt bri­tisk po­li­ti en 18-årig mand. No­get ty­der på, at han var kendt af po­li­ti­et i forvejen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.