Raket-Madsens overr

BT - - NYHEDER -

FORSVAR Der kan ha­ve va­e­ret si­tu­a­tio­ner, hvor for­sva­re­ren med for­del kun­ne ha­ve skre­det ind over for hans ud­ta­lel­ser,« si­ger Hen­rik Sta­ge­torn.

Da Pe­ter Mad­sen blev an­holdt 12. au­gust, blev han til­delt en ad­vo­kat i dom­mer­vag­ten, men ef­ter Pe­ter Madsens eget øn­ske blev den for­sva­rer hur­tigt skif­tet ud med Be­ti­na Hald Eng­mark. Hvor­for han spe­ci­fikt øn­ske­de at få hen­de som for­sva­rer, har hun ik­ke øn­sket at kom­men­te­re.

Be­ti­na Hald Eng­mark har en for­tid som an­kla­ger bå­de hos Rigs­ad­vo­ka­ten og som se­ni­o­r­ankla­ger i Nord­s­ja­el­lands Po­li­ti. Si­den 2016 har hun fun­ge­ret som straf­fe­retsad­vo­kat, men har størst er­fa­ring fra sa­ger om øko­no­misk kri­mi­na­li­tet.

»Jeg har haft fle­re sa­ger som for­sva­rer med per­son­far­lig kri­mi­na­li­tet, og jeg har haft drabs­sa­ger som an­kla­ger, men det er før­ste gang, jeg har en kli­ent, der er sig­tet for drab,« sag­de hun for ny­lig i et interview med BT.

Si­den Pe­ter Mad­sen blev an­holdt, har han va­e­ret af­hørt fle­re gan­ge af po­li­ti­et, li­ge­som han har af­gi­vet to for­kla­rin­ger i ret­ten – først un­der et luk­ket grund­lovs­for­hør og si­den un­der en åben frist­for­la­en­gel­se. Stør­re ri­si­ko for selv­mod­si­gel­se At Be­ti­na Hald Eng­mark er gå­et med til de man­ge af­hø­rin­ger, un­drer Met­te Grith Sta­ge, der har va­e­ret for­sva­rer i fle­re højt pro­fi­le­re­de sa­ger.

»Set med for­sva­rer-stra­te­gi­ske bril­ler så un­drer for­lø­bet mig i den her sag. Jeg vil­le ik­ke an­be­fa­le en kli­ent at ta­le i ti­de og uti­de med po­li­ti­et og i ret­ten i for­bin­del­se med frist­for­la­en­gel­ser­ne. Ri­si­ko­en for selv­mod­si­gel­ser bli­ver stør­re, når man af­gi­ver man­ge og lan­ge for­kla­rin­ger, og der­for ple­jer jeg at an­be­fa­le mi­ne kli­en­ter, uan­set hvor ivri­ge de er for at for­kla­re sig, at de ven­ter med af­gi­ve en for­kla­ring, ind­til for­sva­re­ren har det sam­le­de ma­te­ri­a­le fra po­li­ti­et. Der­ef­ter kan kli­en­ten af­gi­ve en sam­let for­kla­ring,« si­ger hun.

Un­der den før­ste af­hø­ring sag­de Pe­ter Mad­sen, at han var ale­ne i ubå­den, da den foru­lyk­ke­de. Der­na­est for­kla­re­de han, at han hav­de sat Kim Wall af på Refsha­leø­en. Si­den er­kend­te han i et luk­ket grund­lovs­for­hør, at hun døde om bord på ubå­den Nau­til­us som føl­ge af en ulyk­ke, og at han hav­de ’be­gra­vet hen­de til søs’. Selv­om Kim Walls lig er duk­ket op i par­te­ret til­stand, lod han sig af­hø­re end­nu en gang i et åbent grund­lovs­for­hør, hvor han fast­holdt, at han be­gra­ve­de hen­de i ét styk­ke. ’Hans tro­va­er­dig­hed er ska­det’ De man­ge og skif­ten­de for­kla­rin­ger ri­si­ke­rer i va­er­ste fald at få Pe­ter Mad­sen dømt, for­kla­rer for­svar­sad­vo­kat Hen­rik Dupont Jør­gen­sen:

»Man har be­ska­di­get hans tro­va­er­dig­hed ved at la­de ham ta­le på et så tid­ligt tids­punkt. Pro­ble­met er, at man gi­ver po­li­ti­et nog­le kort på hån­den. Hvis man gri­ber den til­tal­te i en ut­ro­va­er­dig­hed, så ri­si­ke­rer man re­elt set, at dom­me­ren til­si­desa­et­ter he­le hans for­kla­ring, for­di den er ut­ro­va­er­dig, og så byg­ger man af­gø­rel­sen på, hvad der el­lers er. Det kan godt va­e­re, vi ik­ke har da­ta på li­get el­ler be­vi­ser for, at det er drab, men hvis man først får til­si­de­sat hans for­kla­ring, kan han døm­mes ale­ne ud fra in­di­ci­er,« si­ger Hen­rik Dupont Jør­gen­sen.

»Det fin­der han ud af på den hår­de må­de om et års tid. An­det kan jeg ik­ke sva­re på det.« Sa­ver gre­nen over, man sid­der på For­svar­sad­vo­kat Kå­re Pi­hl­mann øn­sker ik­ke at ud­ta­le sig om sa­gen mod Pe­ter Mad­sen, men på­pe­ger, at det al­tid er ska­de­ligt for en kli­ents sag at kom­me med mod­stri­den­de for­kla­rin­ger.

»Det før­ste, man la­e­rer på dag ét som for­svar­sad­vo­kat, er, at skif­ten­de for­kla­rin­ger er gift for tro­va­er­dig­he­den. Hvis dom­me­re og na­ev­nin­ge skal til­la­eg­ge for­kla­rin­gen no­gen va­egt, skal den va­e­re tro­va­er­dig, men hvis man for­kla­rer sig i øst og vest, sa­ver man den gren over, man selv sid­der på. For­sva­re­ren har og­så en pa­e­da­go­gisk rol­le, som går ud på at si­ge til kli­en­ten, at ’nu skal du hol­de mund, ind­til vi ved, hvad der er op og ned i sa­gen’. Hvis kli­en­ten ud­ta­ler sig, in­den for­sva­re­ren ken­der sa­gen i de­tal­jer, en­der det i et slags­mål i mør­ke, hvor du ik­ke ved, hvad du er op­pe imod. Hvis kli­en­ten ik­ke vil lyt­te til ens råd, kan man ul­ti­ma­tivt si­ge, at så skal ved­kom­men­de fin­de sig en an­den for­sva­rer,« si­ger Kå­re Pi­hl­mann.

Bå­de han og de an­dre ad­vo­ka­ter un­der­stre­ger, at kun Be­ti­na Hald Eng­mark og Pe­ter Mad­sen ken­der de dy­be­re over­vej­el­ser bag for­sva­ret. In­gen ved, om den ny­slå­e­de for­svar­sad­vo­kat har for­søgt at rå­de sin kli­ent til at ven­te med at af­gi­ve for­kla­ring. El­ler om der lig­ger en stør­re, ukendt plan bag hans åben­mun­det­hed.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.