Asken­de forsvar

BT - - NYHEDER -

For­sva­re­ren har og­så en pa­e­da­go­gisk rol­le, som går ud på at si­ge til kli­en­ten, at ’nu skal du hol­de mund, ind­til vi ved, hvad der er op og ned i sa­gen’ Det vir­ker på mig som rent kli­ent­fi­ske­ri og dår­lig kol­le­gi­al ad­fa­erd Be­ti­na Hald Eng­mark, Pe­ter Madsens for­svar­sad­vo­kat Man har be­ska­di­get hans tro­va­er­dig­hed ved at la­de ham ta­le på et så tid­ligt tids­punkt Jeg vil­le ik­ke an­be­fa­le en kli­ent at ta­le i ti­de og uti­de med po­li­ti­et og i ret­ten i for­bin­del­se med frist­for­la­en­gel­ser­ne Met­te Grith Sta­ge, for­svar­sad­vo­kat 5. sep­tem­ber Kl. 14.00-18.40 • Gen­ta­ger un­der frist­for­la­en­gel­sen i Kø­ben­havns By­ret, at Kim Wall døde ved en ulyk­ke og blev be­gra­vet til søs. • For­kla­rer om ulyk­ken, at han kun­ne se, lu­gen be­va­e­ge­de sig. Han fik fat i den, men han kun­ne ik­ke hol­de den. Han mi­ste­de fod­fa­e­stet, og lu­gen va­el­te­de i. Fore­holdt, at han un­der grund­lovs­for­hør sag­de, at han hav­de fat i lu­gen, men mi­ste­de fod­fa­e­stet, og nu at han hav­de fat i lu­gen, men mi­ste­de gre­bet om den, sva­re­de han, at han me­ner for­kla­rin­ger­ne er ens. Til­fø­jer se­ne­re, at det og­så kan va­e­re Kim Wall selv, der har ud­løst luk­ke­me­ka­nis­men på lu­gen. • For­kla­rer, at ’sko­e­ne og strøm­per­ne gik af’, da han trak Kim Wall op i rø­ret i ubå­den, men si­ger og­så, at han ’tog hen­des strøm­per og sko af’ for at re­bet om hen­des an­k­ler ik­ke skul­le gli­de af. Gen­ta­ger se­ne­re, at ’hen­des sko og strøm­per røg af’, da han hej­ste hen­de op i tår­net, og til­fø­jer igen, at ’strøm­pe­buk­ser­ne gjor­de, at re­bet gled, og der­for tog han strøm­pe­buk­ser og sko af’.

• Red­der sig i land ved Dra­gør Havn. Si­ger til de til­ste­de­va­e­ren­de jour­na­li­ster, at han var ale­ne om bord. • Si­ger un­der af­hø­ring på Sta­tion Ci­ty, at han sat­te Kim Wall af på Refsha­leø­en af­te­nen før kl. 22.30. Sig­tes for drab. • Si­ger un­der...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.