TO UNGE DRAEBT I

BT - - NYHEDER -

TRAGEDIE na­eg­ter jeg at tro på. Man­den er en ka­non­dyg­tig og me­get på­pas­se­lig chauf­før. Du kan ik­ke se, om der er en de­fekt stød­da­em­per el­ler da­ek­ket er punk­te­ret el­ler an­det,« si­ger Bri­an Jo­han­sen, der selv har kørt rally si­den 2003. Li­der af par­kin­son Er­fa­rin­gen til trods blev den 73-åri­ge for ti år si­den - iføl­ge en ar­tri­kel i en avis - di­ag­no­sti­ce­ret med hjer­ne­syg­som­men par­kin­son, der blandt an­det kan med­fø­re rystel­ser og ba­lan­ce­pro­ble­mer.

Der er iføl­ge Mor­ten Al­strup, Dansk Au­to­mo­bil Sports Uni­on (DASU), in­gen øv­re al­ders­gra­en­ser for, hvor­når man ik­ke la­en­ge­re kan del­ta­ge i ral­lyløb på dansk grund.

»Den på­ga­el­den­de kø­rer har en in­ter­na­tio­nal ba­ne­li­cens, som blandt an­det kra­e­ver, at man år­ligt la­e­ge­te­stes. Med den ty­pe løb, han kan del­ta­ge i, kra­e­ves det, at han blandt an­det bli­ver stres­ste­stet og får fo­re­ta­get hjer­te­un­der­sø­gel­ser år­ligt,« si­ger Mor­ten Al­strup.

Han øn­sker dog ik­ke at for­hol­de sig til for­hol­den­de om­kring den 73-åri­ges Par­kin­son-syg­dom.

»Den (di­ag­no­sen, red.) er jeg ik­ke be­kendt med. Men det må va­e­re op til la­e­ge­stan­den at be­døm­me, for der er jo de her in­ter­na­tio­na­le krav. Og hvor­dan det bli­ver vur­de­ret, kan jeg ik­ke sva­re på,« si­ger Mor­ten Al­strup.

Hver­ken Østjyl­lands Po­li­ti el­ler DASU øn­sker at kom­men­te­re yder­li­ge­re før­end de tek­ni­ske un­der­sø­gel­ser på ulyk­kes­ste­det er fa­er­di­ge.

Ral­lylø­bet blev af­holdt i in­du­strik­var­te­ret om­kring Fre­de­riks­dals­vej ved Ran­ders. ’Der blev med det sam­me ydet liv­red­den­de første­hja­elp, men de blev beg­ge kort ef­ter er­kla­e­ret døde

Ved 11.30-ti­den blev to per­so­ner i går dra­ebt un­der et ral­lyløb i et in­du­strik­var­ter i Ran­ders, da en 73-årig kø­rer mi­ste­de her­re­døm­met over sin bil, en Pors­che 997 GT3 De to dra­eb­te er en 21-årig kvin­de fra Rud­kø­bing og en 22-årig mand fra Ham­mel, der...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.