’Vi er de nye ra­di­ka­le’

BT - - NYHEDER -

DANSK FOL­KE­PAR­TI gjort i 100 år. Det er et mid­ter­par­tis na­tur at sam­ar­bej­de med beg­ge par­ter. Vi lig­ger li­ge, hvor vi skal, og hvor vi har mest at skul­le ha­ve sagt. Vi skal hol­de al­le mu­lig­he­der åb­ne. Det vil­le va­e­re naivt an­det,« si­ger DFs na­est­for­mand Sø­ren Es­per­sen. Ud med LA og K DFs for­mand Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl blev mødt med stå­en­de klapsal­ver i fle­re mi­nut­ter, in­den han over­ho­ve­det hav­de sagt et ord fra ta­ler­sto­len i Her­ning Kon­gres Cen­ter, hvor DF hol­der sit 22. års­mø­de. Få da­ge ef­ter at han hav­de meldt ud i me­di­er­ne, at han øn­sker at kom­me i re­ge­ring med Lars Løk­ke, og i øv­rigt ger­ne vil spar­ke LA og K ud af re­den.

Men han har og­så det se­ne­ste år ge­ne­ret Løk­ke ved at la­ve mas­ser af af­ta­ler med S. Og i ta­len var han ven­lig over for Met­te Fre­de­rik­sen og med man­ge go­de råd til Lars Løk­ke. Kan gå fle­re ve­je »Vi åb­ner dø­re til bå­de Ven­stre og So­ci­al­de­mo­kra­ti­et, og det ser ud til, at vo­res va­el­ge­re og vo­res bag­land godt kan li­de det,« sag­de Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl til BT ef­ter ta­len.

»Vi får mest ind­fly­del­se, hvis vi kan gå fle­re ve­je. Og i det kom­men­de år vil vi ud­byg­ge sam­ar­bej­det med bå­de re­ge­rin­gen og So­ci­al­de­mo­kra­ti­et. Man kan godt fo­re­stil­le sig, at jeg la­ver fle­re ar­ran­ge­men­ter med Met­te Fre­de­rik­sen som det fa­el­les interview el­ler mø­det i Cir­kus­byg­nin­gen.«

»Jeg har mest til­fa­el­les med de DF’ere, der er sam­let i Her­ning i dag. Min op­ga­ve er ik­ke at va­e­re mest enig med no­gen, men at prø­ve at få mest mulig DF-politik igen­nem. Det tror jeg godt, dan­sker­ne kan for­stå.«

»Det sa­et­ter jeg da ba­re pris på. Jo fle­re, man kan rin­ge til, hvis man har brug for hja­elp el­ler et godt råd, de­sto bed­re.«

Han til­fø­jer, at det ik­ke er ham, der har flyt­tet sig, men So­ci­al­de­mo­kra­ti­et.

»Og det be­ty­der, at re­ge­rin­gen må va­e­re me­re lyd­hør over for vo­res for­slag. Så det er kun godt, at so­ci­al­de­mo­kra­ter­ne by­der sig til,« si­ger Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl.

I sin års­mø­de­ta­le fort­sat­te Thu­le­sen med at kur­ti­se­re Met­te Fre­de­rik­sen, der sam­ti­dig hol­der kon­gres i Aal­borg:

»Met­te Fre­de­rik­sen har tid­li­ge­re va­e­ret ude med en frem­strakt hånd. Jeg vil ger­ne sen­de en hil­sen nord­på til Aal­borg og si­ge, at vi før har hørt, at grup­pe­for­mand Hen­rik Sass Lar­sen har få­et brø­le­for­bud. Vi si­ger: Lad ham dog brø­le for fuld ud­bla­es­ning,« sag­de Thu­le­sen Da­hl.

Hen­rik Sass sag­de 1. maj i år, at spon­ta­ne asylan­sø­ge­re skul­le sam­les på en ø, hvor­fra al asyl­be­hand­ling kan fo­re­gå, li­ge­som i Au­stra­li­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.