S-ve­te­ran: ’DF får hå­re­ne til at rej­se sig på mig’

BT - - NYHEDER -

SO­CI­AL­DE­MO­KRA­TI­ET i hans øj­ne sta­dig frem­med­fjend­sk, om­end man har da­em­pet to­nen. El­ske dem kom­mer han al­drig til.

»Men jeg kan godt respek­te­re dem. De har ik­ke den sam­me skin­gre to­ne som i gam­le da­ge. Men når de så kom­mer med de­res ord­fø­re­re in­den for in­te­gra­tion og retspo­li­tik, så rej­ser hå­re­ne sig på mig,« si­ger Ole Løvig Si­mon­sen.

Han ser hel­ler ik­ke for sig, at S skal gå i re­ge­ring med Dansk Fol­ke­par­ti.

»Der lig­ger de­res men­ne­ske­syn for langt fra mit,« ly­der det fra Ole Løvig Si­mon­sen.

Den tid­li­ge­re mi­ni­ster Hel­le Degn stil­ler sig hel­ler ik­ke op i kø­en af DFven­ner:

»Der er nog­le grund­va­er­di­er vi ik­ke har til fa­el­les, og det sy­nes jeg, man skal stå ved. Men vi er pro­fes­sio­nel­le po­li­ti­ke­re. Er der nog­le stem­mer vi kan ind­kas­se­re, og som er nyt­ti­ge og kan frem­me vo­res syns­punk­ter, så ta­ger vi dem. Me­re er der ik­ke i det.«

Jyt­te An­der­sen, tid­li­ge­re mi­ni­ster, ud­tryk­ker det på den må­de, at for­hol­det til DF langt­fra er så varmt, at ’hun bli­ver blød i kna­e­e­ne’.

»Jeg el­sker ik­ke Dansk Fol­ke­par­ti. Det kom­mer jeg al­drig til, og det gør Met­te Fre­de­rik­sen hel­ler ik­ke. Men de­res man­da­ter er brug­ba­re, hvis vi skal gå op imod re­ge­rin­gens politik,« si­ger hun. Et brud med man­ge års politik Ole Løvig Si­mon­sen, Hel­le Degn og Jyt­te An­der­sen ta­ger al­le tre af­stand fra par­tiets be­slut­ning om at na­eg­te at ta­ge kvo­te­flygt­nin­ge. Be­slut­nin­gen, som de­les af re­ge­rin­gen og DF, mar­ke­rer et brud på man­ge års dansk politik om at ta­ge 500 kvo­te­flygt­nin­ge om året.

Hvis Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl måt­te få brug for en liv­li­ne, kan han dog ro­ligt rin­ge til Ver­ner Sand Kirk, som er ny fol­ke­tings­kan­di­dat i Kø­ben­havn.

»Det skal han va­e­re vel­kom­men til. Så vil jeg kun­ne ret­le­de ham, når han kom­mer på vildspor,« si­ger han med et smil.

»Det hand­ler ik­ke om at hol­de af,« si­ger den tid­li­ge­re mi­ni­ster Ole Sta­vad.

»Politik hand­ler om at fin­de no­gen, som kan hja­el­pe en med at få mest mu­ligt af sin egen politik igen­nem. Jeg sy­nes, det sam­ar­bej­de, Met­te Fre­de­rik­sen har ud­vik­let med Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl, er klogt.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.