For­mand har til­lid til Al­ler­s­lev

BT - - NYHEDER -

BRYLLUPSRECEPTION for et så­kaldt dags­ar­ran­ge­ment – og selv om reg­ler­ne si­ger, at kom­mu­nen ik­ke må stil­le lo­ka­ler gra­tis til rå­dig­hed til po­li­ti­ke­res pri­va­te ar­ran­ge­men­ter. Kom­mu­nen for­kla­re­de imid­ler­tid, at Al­ler­s­levs lån af lo­ka­let var i tråd med prak­sis, men den går iføl­ge eks­per­ter ik­ke.

Lidt me­re ta­le­ly­sten end den kø­ben­havn­ske borg­me­ster var den ra­di­ka­le le­der Mor­ten Øster­gaard.

Blot 16 mi­nut­ter ef­ter at An­na Mee Al­ler­s­lev hav­de om­talt sa­gen på sin Fa­ce­book-si­de man­dag af­ten, var par­ti­le­de­ren klar med en støt­ten­de kom­men­tar.

»Som al­tid har du styr på det he­le, An­na. BT kan ren­de og hop­pe,« skrev han om en hi­sto­rie, som først blev pu­bli­ce­ret tirs­dag. ’Hen­des af­gø­rel­se’ »Jeg hav­de la­est hen­des op­slag, og jeg vid­ste det, som vi al­le sam­men

»Det, me­ner jeg, er helt hen­des egen af­gø­rel­se. Jeg respek­te­rer den af­gø­rel­se, hun har truf­fet.«

»Ja, det har jeg. Jeg me­ner, det er en sag for Kø­ben­havns Kom­mu­ne, og der­for har jeg hel­ler ik­ke me­re at si­ge om den,« si­ger Mor­ten Øster­gaard.

Ved kaf­fe­bor­det uden­for mø­der BT et kory­fae i det ra­di­ka­le bag­land, den tid­li­ge­re lands­for­mand Sø­ren Bald. Han har og­så fulgt med i sa­gen.

»Jeg har to ord at si­ge til det: Min­dre hel­digt.«

An­na Mee Al­ler­s­lev har bedt om en ek­stern un­der­sø­gel­se af sa­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.