50 er ble­vet fa­engs­let

BT - - NYHEDER -

FOREBYGGELSE Po­li­ti­et og dom­sto­le­ne jag­ter og fa­engs­ler kri­mi­nel­le ban­de­med­lem­mer. I Kø­ben­havn er 50 ble­vet fa­engs­let for ban­de­re­la­te­ret kri­mi­na­li­tet si­den for­som­me­ren. Men man prø­ver og­så at få fat i de unge, in­den fa­engs­lin­ger bli­ver nød­ven­di­ge.

I takt med kon­flik­ten har SSP – sam­ar­bej­det mel­lem sko­le, so­ci­al­for­valt­ning og po­li­ti - og­så in­ten­si­ve­ret sit ar­bej­de og har skru­et op for dét, man kal­der ’hjem­me­be­søg’ hos unge, der er i ri­si­kozo­nen for at en­de i ban­de­mil­jø­et.

»Jo tid­li­ge­re man kan la­ve pra­e­ven­ti­ve ind­sat­ser, des bed­re kom­mer de unge igen­nem et for­nuf­tigt for­løb og bli­ver in­klu­de­ret i sam­fun­det bag­ef­ter. Det er bed­re end at kom­me i fa­engsel. Man kan løf­te en pe­ge­fin­ger og forta­el­le, at de er på ga­le ve­je. Og så tra­e­der mor og far of­te til. Langt ho­ved­par­ten vil jo ik­ke ha­ve, at der sker no­get med de­res børn,« si­ger Tom­my Laur­sen, se­kre­ta­ri­ats­chef i SSP Kø­ben­havn. Straf el­ler men­tor? Det tid­li­ge­re ban­de­med­lem Ne­dim Yas­sar, der i dag blandt an­det ar­bej­der for Ra­dio24Syv og for Rø­de Kors, me­ner, at trus­ler om hår­de­re straf­fe ik­ke får unge til at for­la­de ban­de­mil­jø­et.

»Man skal forta­el­le dem, der ger­ne vil ud af ban­der­ne, at man ger­ne vil hja­el­pe dem,« si­ger han og hen­vi­ser til den tid­li­ge­re re­ge­rings politik:

»Da jeg selv gik i exit­pro­gram, tal­te man me­get om at hja­el­pe os ud. Det hø­rer man ba­re ik­ke fra vo­res nu­va­e­ren­de ju­stits­mi­ni­ster,« si­ger Ne­dim Yas­sar.

Han me­ner, at en men­tor­ord­ning kan fore­byg­ge ban­de­kri­mi­na­li­ti­et:

»Man an­sa­et­ter en men­tor til at føl­ge den unge. hen­ter ham om mor­ge­nen, føl­ger ham i sko­len, hvor han bli­ver. Føl­ger hjem igen. Ta­ger ham med til fod­bold, boks­ning osv. Han har et so­ci­alt liv med men­to­ren, så når ban­der­ne be­gyn­der at tra­en­ge sig på, har de en re­la­tion, der gør, at men­to­ren kan stop­pe ved­kom­men­de. Det ly­der dyrt, ja – men det er me­get dy­re­re, hvis de ry­ger ind i mil­jø­et.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.