For­ført af en stors

BT - - NYHEDER -

SVINDEL/FILM kvin­de som Aman­da Ka­strup. Og da hun lod ham kom­me ind i sit, og dat­te­ren Mi­chel­las liv, var det na­e­sten som en drøm.

»Han var op­ma­er­k­som og na­er­va­e­ren­de, fak­tisk en rig­tig god sted­far,« si­ger den 30-åri­ge kvin­de i dag, hvor hun har over­skud til at smi­le af det ab­sur­de svin­delnum­mer, hun blev ho­ved­per­son i for seks år si­den.

I fil­men ’En frem­med flyt­ter ind’, der er en blan­ding af fik­tion og do­ku­men­tar, forta­el­ler hun sin si­de af en hi­sto­rie, hun al­drig vil kom­me helt til bunds i.

På Fa­ce­book hav­de han pra­e­sen­te­ret sig som den unge ar­ving til den vels­pa­ek­ke­de Au­gusti­nus-fon­den. Kom­plet med en te­e­na­ge­dat­ter, en snob­bet mor og en ven­ne­kreds af smuk­ke, unge, vel­b­ja­er­ge­de jet­set­te­re, der le­ve­de ’the hig­hli­fe’.

Ef­ter nog­le må­ne­ders kor­re­spon­dan­ce og chat mød­tes de. Og den før­ste nat sam­men til­brag­te de på en su­i­te på det eks­klu­si­ve Ti­vo­li Ho­tel i Kø­ben­havn. Se­ne­re tog de på luksuswe­e­kend på det fas­hio­nab­le Skod­s­borg Kur­ho­tel, hvor han pra­e­sen­te­re­de sin nye ka­e­re­ste for ho­tel­lets sam­le­de stab og per­so­na­le, som han hav­de kendt li­ge si­den, han var en lil­le dreng. På even­tyr Aman­da Ka­strup, hen­des dat­ter og Cas­per til­brag­te tre uger på Gran Ca­na­ria og tog på bil­fe­rie gen­nem Eu­ro­pa til Portu­gal med en af­stik­ker til Dis­neywor­ld i Pa­ris.

For den en­li­ge mor i mid­ten af ty­ver­ne fra Hvi­d­ov­re, der hidtil hav­de va­e­ret på SU, var li­vet godt. Hun var på even­tyr med den mand, hun var fo­rel­sket i, og som vi­ste hen­de en del af li­vet, hun ik­ke før hav­de kendt til.

Men så rin­ge­de te­le­fo­nen: Der var no­get, der ik­ke stem­te, i Aman­da Ka­strups bank.

»De sag­de, at han hav­de op­ret­tet et guld­kort og nog­le an­dre kre­dit­kort samt et lån i mit navn. Han hav­de truk­ket et stør­re be­løb ud af en kon­to, som jeg ik­ke selv eje­de. Og som jeg ik­ke ane­de, at jeg hav­de,« si­ger Aman­da Ka­strup, der selv be­teg­ner det som ’et chok’, da hen­des liv blev re­vet va­ek un­der fød­der­ne på hen­de.

In­tet af det, Cas­per ’Au­gusti­nus’ hav­de for­talt hen­de, pas­se­de. Alt var bluff. Frit op­fun­det af Cas­per Rie­perHolm, nord­jysk bi­stand­s­kli­ent med fle­re dom­me for bed­ra­ge­ri bag sig.

»Jeg var na­e­sten fy­sisk ude af min krop. Jeg kun­ne ik­ke spi­se, ta­en­ke sam­men­ha­en­gen­de tan­ker el­ler sove. Al­le de kob­lin­ger, jeg hav­de i mit ho­ved, hav­de han byg­get, og li­ge plud­se­lig var jeg i tvivl om alt,« si­ger Aman­da Ka­strup.

»Min før­ste tan­ke var, at det ik­ke kun­ne va­e­re rig­tigt. Man­den hav­de jo mas­ser af penge. Tin­ge­ne hang slet ik­ke sam­men. Men stil­le og ro­ligt be­gynd­te tin­ge­ne at ha­en­ge sam­men. Jeg var til af­hø­ring hos po­li­ti­et, som gav mig af­kla­ring, på hvem han var, nem­lig en stor­svind­ler, der hav­de gjort no­get lig­nen­de man­ge gan­ge før,« si­ger Aman­da Ka­strup i dag, hvor hun sta­dig bor i den lej­lig­hed i Hvi­d­ov­re, hvor hun lod ka­e­re­sten flyt­te ind sam­men med hen­de og dat­te­ren. Svind­ler på bi­stand De na­e­ste ti da­ge går det op for hen­de, at mil­li­o­na­e­rar­vin­gen i vir­ke­lig­he­den hed­der Cas­per Rie­per-Holm. Den i dag 40-åri­ge mand er bi­stand­s­kli­ent fra Nord­jyl­land og har i hvert fald gen­nem de se­ne­ste 17 år svind­let sig gen­nem li­vet med et utal af ud­før­ligt kon­stru­e­re­de hi­sto­ri­er og da­ek­nav­ne.

Iføl­ge DRs ma­ga­sin Kon­tant, der har op­tra­ev­let en del af den ud­spe­ku­le­re­de stor­svind­lers num­re, har han bl.a. op­t­rå­dt un­der nav­ne­ne Noa Ja­son Ka­strup, Cas­per Mar­ti­nus, Ti­no El’ti­nus, Cas­per Claus Von Kauf­mann og Cas­per Bek Au­gusti­nus.

Han har et an­tal dom­me for bed­ra­ge­ri mod al­min­de­li­ge men­ne­sker bag sig, bl.a. er han dømt for at ha­ve snydt va­erts­hus­hol­der­ne Hen-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.