Her er min top 10 over ting, der bur­de for­by­des

BT - - NYHEDER -

SØNDAGSKLUMMEN

Rik­ke Thor­sen

Det er som om, de tror, al­le de­res se­e­re er de­men­te og ik­ke kan hu­ske, hvad de har set. Men så kan det da va­e­re, det er i or­den at ’glem­me’ at be­ta­le sin li­cens­reg­ning. El­ler sen­de en ko­pi af sid­ste be­ta­ling . Hvis de kan sen­de ge­nud­sen­del­ser he­le ti­den, så kan jeg og­så nø­jes med at vi­se en gam­mel be­talt reg­ning. Jeg sy­nes sim­pelt­hen, det er for dår­ligt, man skal tvin­ges til at be­ta­le for det.

Jeg har med åre­ne ud­vik­let mig til et men­ne­ske, der stort set kun går op i små ting. Når an­dre bli­ver su­re på Nord­korea, bli­ver jeg sur på min fjer­n­be­tje­ning. Når folk dis­ku­te­rer fi­nans­lo­ven, har jeg me­re lyst til at snak­ke om vej­ret. JEG FORAGTER IK­KE dem med de sto­re tan­ker. Det er ud­ma­er­ket, at no­gen vil re­gu­le­re og for­by­de al­le de sto­re grim­me ting. Jeg er ba­re over­be­vist om, at men­ne­ske­li­vet isa­er be­står af alt det na­er­lig­gen­de og har der­for kom­po­ne­ret en li­ste over al­le de små ting, der og­så bur­de for­by­des.

Hvad fan­den er me­nin­gen? Og hvor­for er der an­vendt en lim, der be­ty­der, at man kun kan fjer­ne ma­er­ket ved at bo­re neg­len et godt styk­ke ind i ae­blet? – af Car­sten Graa­ba­ek, i BT si­den 1982 Det er kun i Dan­mark, man selv er nødt til at fjer­ne tid­li­ge­re ga­esters snav­se­de tal­ler­ke­ner og kop­per, når man sa­et­ter sig på en café. Jeg er be­gyndt at sa­et­te det ud på ga­den, hvor en bus som re­gel så kø­rer det he­le i tu­sind stum­per. Så kan de la­e­re det, ca­fe­e­jer­ne.

Når fly­et er lan­det, tum­ler folk med det sam­me op af sa­e­det og stil­ler sig na­er­mest oven­på hin­an­den i mid­ter­gan­gen. Det er uli­de­ligt. Al­le ved, at der sta­dig går ty­ve mi­nut­ter, før vi kan kom­me ud. Fly­sel­ska­ber­ne bør ha­ve en mand med kno­jern om bord, der kan slå folk til­ba­ge i sa­e­der­ne.

Say no mo­re. Ci­vi­li­sa­tio­nens sam­men­brud.

Jeg ved godt, vi er go­de til det. Men når to mid­del­må­di­ge hold kan sco­re til­sam­men 50 mål på en ti­me, så er der no­get galt. Og så al den ju­bel, isa­er hos kvin­der­ne. De fejrer en­hver scor­ing som om, de hav­de vun­det an­den ver­denskrig. JEG SKAL MÅ­SKE li­ge ind­sky­de, at vi jo og­så har ting i Dan­mark, vi kan va­e­re stol­te over. Jeg har f.eks. li­ge la­est, at vi har eu­ro­pa­re­kord i hof­te­brud. In­gen an­dre ste­der på kon­ti­nen­tet bra­ek­ker folk hof­ter­ne så me­get som her hos os. Vi er og­så det sted på pla­ne­ten, hvor der er flest gri­se per ind­byg­ger og det sted på pla­ne­ten, hvor der la­eg­ges flest øred­ra­en på småbørn. Det skal nu ik­ke af­hol­de mig fra at ryd­de an­dre ting af vej­en: Det er mu­lig­vis for­nuf­tigt. Men man bli­ver al­li­ge­vel så ned­slå­et over al den på­pas­se­lig­hed. Det na­e­ste bli­ver vel ilt­ma­sker på of­fent­li­ge toilet­ter.

Det er alt­så lidt tra­et­ten­de, at de skif­tes til at va­e­re su­re på hin­an­den – isa­er når de fak­tisk er eni­ge om det me­ste. Dys­funk­tio­nel sty­re­form. Og en un­der­vur­de­ring af be­folk­nin­gens in­tel­li­gens.

Mas­se­kul­tu­rens sør­ge­li­ge tri­umf. Det må kra­e­ve en sa­er­lig man­gel på per­son­lig ae­re at lø­be rundt med blod­skud­te øj­ne sam­men med 11.000 an­dre og sam­ti­dig ha­ev­de, at det er dej­ligt. Det er lem­m­in­ger­nes psy­ko­se. Hvis ar­ran­gø­rer­ne en dag la­eg­ger ru­ten hen over Møns Kl­int, vil de al­le styr­te sig i ha­vet. Og så ge­ne­rer det i øv­rigt og­så tra­fik­ken.

På tv ser man he­le ti­den de der ta­to­ve­re­de in­ter­na­tio­na­le fod­bold­spil­le­re med un­der­li­ge fri­su­rer ven­de øj­ne­ne mod him­len og tak­ke gud, når de har sco­ret. gud er li­geg­lad. Og han ser ik­ke fod­bold. Han er mest til is­ho­ck­ey.

Jeg er selv én af dem og har al­drig rig­tig vaen­net mig til det. Man bli­ver sgu så nø­je­reg­nen­de. Ret­tig­he­der, in­de­kli­ma, sab­bat, espres­so­ma­ski­ner og Ec­cosko. Al­drig et or­dent­ligt slags­mål med blodt­ud og ba­je­re bag­ef­ter. Dø­den na­er­mer sig, dag for dag. LISTEN ER I vir­ke­lig­he­den langt la­en­ge­re. Punkt 46 er f.eks et for­bud mod ma­ve­su­re klum­meskri­ve­re. Men der går nok et styk­ke tid, før vi når der­til. El­ler hvad?

God søn­dag !

Kli­s­ter­ma­er­ker på ae­b­ler. Hvad fan­den er me­nin­gen?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.