Lag­de sig ud med Trump-støt­ter

BT - - NYHEDER -

Jeg var et så mørkt sted, at ik­ke en­gang The Kar­das­hi­ans kun­ne brin­ge mig til at smi­le,« si­ger hun og til­fø­jer:

»Få da­ge før en sce­ne be­gynd­te jeg at va­e­re trist. Jeg hy­per­ven­ti­le­re­de og mi­ste­de ilt. Ba­re for­di jeg fo­re­stil­le­de mig sce­nen. Den skra­em­te mig. Jeg vid­ste og­så, at der vil­le va­e­re 300400 ek­stra sku­e­spil­le­re på set­tet, så jeg var ban­ge for, hvor­dan jeg vil­le re­a­ge­re. Jeg hav­de det sva­ert ved, at der vil­le va­e­re så man­ge frem­me­de. Det var vig­tigt for mig, at jeg kun­ne kom­me va­ek til et me­re pri­vat sted.« Me­get over­va­el­den­de ORKAN Jennifer kom for ny­lig i klø­er­ne på den kon­ser­va­ti­ve tv-nyheds­ka­nal Fox News, da hun ud­tal­te, at folk i ud­sat­te or­ka­n­om­rå­der bur­de over­ve­je, hvor de sa­et­ter de­res kryds til pra­esi­dentvalg. Det med­før­te en over­skrift på ska­er­men, der kun­ne forta­el­le mil­li­o­ner af ame­ri­ka­ne­re, at Jennifer Lawrence gav Trump skyl­den for al­le or­ka­ner no­gen­sin­de. Straks rå­de­de Trumps det, der gør det til et mester­va­erk. Der er så man­ge ste­der i fil­men, hvor vi kun­ne ha­ve bak­ket ud og gjort fil­men let­te­re at se. I ste­det skub­ber og skub­ber vi fil­men i en van­vit­tig ret­ning.

Og det er pra­e­cis dét, vi gør med vo­res pla­net (med hen­syn til mil­jø­et, red.). Hvis vi var stop­pet, var fil­men øde­lagt i min op­tik. For­må­let med fil­men vil­le va­e­re spildt.« Ek­stremt ked af det

»Ja, det var der. Der var et tids­punkt mel­lem to sce­ner, hvor jeg blev ek­stremt ked af det. Det føl­tes ik­ke rart. Før­hen har jeg kun­net hånd­te­re det og kom­me til­ba­ge til set­tet. Og i en sce­ne kun­ne jeg sim­pelt­hen ik­ke la­en­ge­re. Så skal man hol­de en pau­se. Det er ik­ke det va­erd,« si­ger hun. me­nings­fa­el­ler folk til at boy­kot­te fil­men ’Mo­t­her!’. Sta­erk iro­ni »De si­ger, at jeg sag­de, at Do­nald Trump var an­svar­lig for al­le or­ka­ner i he­le ver­den.

Jeg ved ik­ke rig­tig, hvor­dan jeg skal for­hol­de mig til det. Hvis folk har lyst til at bli­ve va­ek fra bi­o­gra­fen, for­di de tror, at jeg sag­de det, så er det fint. ’Okay, vi vil sav­ne dig’,« si­ger hun med sta­erk iro­ni i stem­men og fort­sa­et­ter:

»Jeg fat­ter sim­pelt­hen ik­ke, at Fox News kun­ne ha­ve en over­skrift og la­ve tv på det, for­di det var sim­pelt­hen ik­ke dét, jeg sag­de. Det var ta­get helt ud af sam­men­ha­eng, og det er ab­surd at tro, at jeg sag­de det. Jeg fat­ter sim­pelt­hen ik­ke, at man kan la­ve nyhe­der på den må­de. Det er jo løgn. Hvad jeg sag­de, var, at folk skul­le ta­en­ke over, hvor de sat­te de­res kryds, når det kom­mer til mil­jø­et. Hvis folk vil boy­kot­te fil­men på grund af det, så er det fint.« Jeg gra­ed. Jeg føl­te, jeg ik­ke kun­ne tra­ek­ke vej­ret, så der måt­te en la­e­ge til med en ilt­ma­ske Jennifer Lawrence

»En ri­b­ben pop­pe­de ud, og jeg hy­per­ven­ti­le­re­de. Gud ske tak og lov er jeg he­let,« si­ger hun.

»Nej. Nor­malt ved man, når man la­ver en film, der skal vin­de pri­ser. Den­ne film er så mørk og så kon­tro­ver­si­el, at jeg vil­le bli­ve over­ra­sket, hvis den blev no­mi­ne­ret. Det er hel­ler ik­ke der­for, at vi har la­vet den. Den­ne film vil bli­ve hu­sket i lang tid, og jeg ser den be­stemt ik­ke som en fejl­ta­gel­se, hvis ik­ke den får no­mi­ne­rin­ger.« »Jeg ved det ik­ke. Jeg vil ik­ke kri­ti­se­re fil­ma­ka­de­mi­et. Jeg fø­ler, at det vil­le va­e­re en over­ra­skel­se for mig, sim­pelt­hen for­di den er så po­la­ri­se­ren­de.

Der er jo in­gen, der ser den og ta­en­ker: ’Ah, den film var okay’. Folk der ik­ke kan li­de den, bli­ver di­rek­te for­ar­ge­de. Util­pas som al­le an­dre

»Det var me­get hårdt. Jeg var util­pas li­ge­som al­le an­dre. Jeg føl­te, at det var skørt – og­så at se mig selv i rol­len. Jeg ta­enk­te: ’Åh gud, jeg sy­nes ik­ke, mi­ne brød­re skal se fil­men’.«

»Hvis jeg kun­ne gå til­ba­ge og ta­le med mit yn­gre jeg, så hav­de jeg må­ske ik­ke la­ert af de fejl, jeg har be­gå­et. Så vil­le jeg ik­ke ha­ve va­e­ret den, jeg er i dag.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.