Dan­marks b

I går blev årets Su­per­bed­ste 2017 kå­ret i Ti­vo­li Ma­ri­an­ne fra Sen­ge­lø­se løb med pri­sen

BT - - NYHEDER -

SU­PER­BED­STE me­get vel ha­ve va­e­ret ti­tel­me­lo­di­en, da Ti­vo­li og Bør­ne­u­lyk­kes­fon­den i går de­di­ke­re­de en hel dag til det unik­ke for­hold mel­lem bør­ne­børn og de­res bedste­fora­el­dre.

Da­gen, der bl.a. bød på ’jor­den er gif­tig’, ’hin­ke­sten’ og an­dre le­ge fra bed­stes barn­dom, kul­mi­ne­re­de nem­lig i kårin­gen af årets Su­per­bed­ste 2017 – en hyl­dest­pris, som Bør­ne­u­lyk­kes­fon­den og Da­ni­ca Pen­sion ud­del­te til en helt sa­er­lig bedste­fora­el­der for an­det år i tra­ek.

De no­mi­ne­re­de var ble­vet indstil­let af de­res bør­ne­børn, der med hja­elp fra de­res fora­el­dre hav­de skre­vet en mail, hvor de for­tal­te, hvor­for de syn­tes, at li­ge pra­e­cis de­res bed­ste skul­le vin­de. Ik­ke nemt at va­e­re su­per­bed­ste Til at ud­de­le pri­sen til årets vin­der var Hil­da Hei­ck, som ik­ke var et se­kund i tvivl om, hvor­for hun syn­tes, det var vig­tigt med en pris til ae­re for bedste­fora­el­dre.

»Jeg ken­der man­ge bedste­fora­el­dre, der smi­der alt, hvad de har i ha­en­der­ne, for­di bør­ne­bør­ne­ne har brug for dem, el­ler for­di de­res børn rin­ger og si­ger, de har brug for

hja­elp. Det er ik­ke al­tid, at de bli­ver på­s­køn­net, så der­for sy­nes jeg, det er rig­tig vig­tigt med en pris som den­ne,« sag­de Hil­da Hei­ck.

Selv om den 71-åri­ge san­ger ik­ke selv var med til at va­el­ge vin­de­ren, var hun dog ik­ke i tvivl om, hvad hun men­te, der skul­le til, for at bli­ve kå­ret som årets Su­per­bed­ste 2017.

»For mig er en su­per­bed­ste en, som hja­el­per til, når det he­le bra­en­der på.

De unge men­ne­sker i dag har rig­tig man­ge ting at se til, og det kan va­e­re sva­ert at få hver­da­gen til at ha­en­ge sam­men. Der­for er det vig­tigt at ha­ve nog­le bedste­fora­el­dre,

Jeg ken­der man­ge bedste­fora­el­dre, der smi­der alt, hvad de har i ha­en­der­ne, for­di bør­ne­bør­ne­ne har brug for dem

der kan tra­e­de til og si­ge: ’Jeg kom­mer med det sam­me.’« Klapsal­ver og flot­te pra­e­mi­er Fra bun­ken af no­mi­ne­rin­ger, der var ble­vet ind­sendt, ud­valg­te en jury be­stå­en­de af en re­pra­e­sen­tant fra Da­ni­ca Pen­sion og An­ne Met­te Ras­mus­sen, der er ae­re­sam­bas­sa­dør for B ør­ne­u­lyk­kes­fon­den, de­res tre­fa­vo­rit­ter, som blev in­vi­te­ret til pris ud de­lin­gen i Ti­vo­li.

I går ef­ter­mid­dag stod de tre fi­na­li­ster så li­net op på sce­nen sam­men med de­res bør­ne­børn og modt­og pra­e­mi­er og klapsal­ver for at va­e­re go­de til at forta­el­le even­tyr, le­ge po­li­ti og rø­ver, kom­me hur­tigt, når der er brug for dem, og al­le de an­dre ting, de­res bør­ne­børn men­te gjor­de dem til Dan­marks bed­ste bedste­fora­el­dre.

Vin­de­ren af årets Su­per­bed­ste 2017 blev 64-åri­ge Ma­ri­an­ne Deis fra Sen­ge­lø­se.

»Det er over­va­el­den­de. Jeg fik først at vi­de for tre da­ge si­den, at jeg var ble­vet no­mi­ne­ret, så jeg hav­de ik­ke set det kom­me, men jeg er me­get glad og tak­nem­me­lig,« sag­de Ma­ri­an­ne Deis.

Hil­da Hei­ck, pris­ud­de­ler i Ti­vo­li

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.