Mi­li­ta­er­magt fra jer­nal­de­ren op­da­get

BT - - NYHEDER -

Fod­bold­tra­e­ne­de 70-åri­ges knog­ler kan må­le sig med ut­ra­e­ne­de 25-åri­ge, vi­ser et nyt dansk stu­die fra Syd­dansk Uni­ver­si­tet og Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet. Der­med kan fod­bold må­ske va­e­re med til at fore­byg­ge knog­les­kør­hed sent i li­vet.

De fod­bold­spil­len­de ae­l­dre hav­de og­så bed­re ba­lan­ce, hjer­te­funk­tion, kon­di­tion og bed­re mu­skel­kraft end an­dre ae­l­dre.

»De tra­e­ne­de 70-åri­ge hav­de al­le sta­er­ke knog­ler, og det er me­get im­po­ne­ren­de og in­ter­es­sant i for­hold til at fore­byg­ge knog­les­kør­hed i be­folk­nin­gen,« si­ger Pe­ter Kru­strup, der er pro­fes­sor og forsk­nings­le­der på In­sti­tut for Idra­et og Bio­me­ka­nik ved Syd­dansk Uni­ver­si­tet (SDU).

Ved Aar­hus Uni­ver­si­tet for­sker pro­fes­sor Ben­te Lang­da­hl i net­op knog­le­brud og -skør­hed.

Ben­te Lang­da­hl me­ner, at un­der­sø­gel­sen le­ve­rer so­li­de og vig­ti­ge da­ta om, at man skal dyr­ke mo­tion he­le li­vet for at hol­de krop­pen på top­pen:

»Det un­der­stre­ger, at dyr­ker du en form for fy­sisk ak­ti­vi­tet, som in­de­ba­e­rer løb, hop og be­va­e­gel­ser på den må­de, så bliv for alt i ver­den ved med det!« si­ger Ben­te Lang­da­hl.

En jer­nal­der­plads ved Ør­re i Midtjyl­land vi­ser tegn på at ha­ve hu­set en ukendt mi­li­ta­er­magt, forta­el­ler for­ske­re fra Mu­se­um Midtjyl­land og Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet. På plad­sen har der om­kring år nul va­e­ret en så us­a­ed­van­lig stor pro­duk­tion af jern, at der for­ment­lig er ta­le om et mi­li­ta­e­ran­la­eg, som blandt an­det har pro­du­ce­ret vå­ben. »Det bry­der fuld­sta­en­dig med he­le den må­de, vi op­fat­ter jer­nal­der­sam­fun­det på,« si­ger Mar­tin Wint­her Ol­sen, der er ar­ka­e­o­log og mu­se­ums­in­spek­tør ved Mu­se­um Midtjyl­land.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.