Kul­tur ’Jeg så min for­lo­ve­de druk­ne’

BT - - NYHEDER -

INTERVIEW smer­testem­me, som jeg øn­sker at brin­ge vi­de­re til re­sten af ver­den. En stem­me, der til­hø­rer de man­ge mil­li­o­ner af flygt­nin­ge, som jeg har på­ta­get mig an­sva­ret for at vi­dere­for­mid­le,« si­ger Do­aa al Za­mel, som BT mø­der på et kon­tor hos hen­des dan­ske for­lag.

Kort for­in­den har hun i et an­det kon­tor et sted i Kø­ben­havn un­der­skre­vet en kon­trakt, der gi­ver de ame­ri­kan­ske film­mogu­ler Ste­ven Spi­el­berg og J.J. Abrams (’Star Wars’) ret­tig­he­der­ne til en filmver­sion af hi­sto­ri­en. Ind­til vi­de­re er der ik­ke of­fent­lig­gjort an­det end, at de skal pro­du­ce­re fil­men ’Lad mig dø nu, ik­ke i ha­vet’ For tre år si­den be­fandt hun og hen­des for­lo­ve­de Bas­sem sig på en smug­ler­båd på vej fra Egyp­ten til Ita­li­en. Sam­men med fa­mi­lie­med­lem­mer var de flyg­tet fra en by ta­et på Da­ma­s­kus i Sy­ri­en, der og­så den­gang var cen­trum for krigs­hand­lin­ger.

På et tids­punkt, mens hun og Bas­sem dø­se­de på da­ek­ket, blev hun va­ek­ket af ly­den af en mo­tor og ma­end, der råb­te ska­eldsord med en egyp­tisk di­a­lekt af ara­bi­sk. Plud­se­lig be­gynd­te ma­en­de­ne at ka­ste tra­e­plan­ker ef­ter flygt­nin­gebå­dens pas­sa­ge­rer.

Bå­den na­er­me­de sig, ac­ce­le­re­re­de og ram­te ind i si­den af flygt­nin­gebå­den – li­ge un­der Do­aa og Bas­sem. Der lød et skrig af me­tal og knust trae, da bå­den be­gynd­te at ka­en­tre.

»Åh, Gud,« ta­enk­te Do­aa al Za­mel, »Ik­ke van­det. Ik­ke druk­ning. Lad mig dø nu, ik­ke i ha­vet.«

Do­aa al Za­mel ta­enk­te på de man­ge men­ne­sker, der, fan­get i skro­get, uund­gå­e­ligt vil­le druk­ne.

Dooa og Bas­sem var hel­di­ge at over­le­ve den egyp­ti­ske ban­des over­fald. Hel­di­ge ik­ke at bli­ve su­get ind i ski­bets skrue, der nå­e­de at dra­e­be man­ge flygt­nin­ge. Men Bas­sems held slap op. Ef­ter et par da­ge i van­det så Do­aa al Za­mel sin for­lo­ve­de druk­ne. Selv var hun hel­dig at få fat i en ba­de­ring, som hun klam­re­de sig til. Over­tog an­svar for to små børn »På dag num­mer to i van­det druk­ne­de min for­lo­ve­de li­ge for­an mi­ne øj­ne. Jeg ac­cep­te­re­de at ta­ge an­sva­ret for to børn, in­den vi så de­res fora­el­dre druk­ne. Jeg holdt dem fast til rin­gen. På den fjer­de dag blev jeg red­det op af van­det af en til­fa­el­digt for­bi­pas­se­ren­de gra­esk kystvagt,« si­ger Do­aa al Za­mel.

Hun er en spin­kel kvin­de, vir­ker lidt sky, mens hun ta­ler med sin tolk, der vi­de­re­brin­ger hen­des svar. Men Do­aa al Za­mels in­dre styr­ke er stor.

»Det ene­ste, jeg kun­ne gø­re for de to pi­ger, var at ta­le med dem, ci­te­re Kor­a­nen, syn­ge, hol­de dem våg­ne, kram­me og klem­me dem for at gi­ve dem var­me. Det var Mas­sa på to år og Ma­la­ek, en spa­ed ba­by. Ef­ter vi blev red­det, fik jeg at vi­de, at Ma­la­ek kun le­ve­de i fem ti­mer, ef­ter vi var red­det. Hen­des navn be­ty­der En­gel,« si­ger Do­aa al Za­mel. Des­pe­rat Mas­sa le­ver i dag hos sin on­kel et sted i Syds­ve­ri­ge.

»Det var en ka­em­pe be­slut­ning, som var sva­er at tra­ef­fe: Des­pe­ra­tion, hja­el­pe­løs­hed. Der var in­gen an­den vej ud af den smer­te, vi op­le­ve­de. Bom­ber­ne faldt dag­ligt i vo­res kvar­ter. Vi var nødt til at flyg­te fra krig og den evi­ge for­nem­mel­se af smer­te. Vi var nødt til at op­sø­ge hå­bet,« si­ger Do­aa al Za­mel. Hå­ber at sa­et­te dags­or­de­nen Ef­ter halvan­det år på den gra­e­ske ø Kre­ta, hvor hun le­ve­de som en form for adop­te­ret af en egyp­tisk fa­mi­lie, kom Do­aa al Za­mel til et asyl­cen­ter i Ham­mer­dal i det nord­li­ge Sve­ri­ge. Nu bor hun i en lej­lig­hed sam­men med med­lem­mer af den na­er­me­ste fa­mi­lie, mens hun går på sprog­sko­le.

Drøm­men er at la­e­se ju­ra på et af de sven­ske uni­ver­si­te­ter.

»Jeg hå­ber, at den kan få en stor po­li­tisk be­tyd­ning i Sve­ri­ge, når den ud­kom­mer (i novem­ber, red.) – og må­ske re­sten af ver­den. Jeg hå­ber, at den kom­mer til at sa­et­te en dags­or­den i den po­li­ti­ske debat. Det er for­må­let med den. Jeg ser den selv som et kon­struk­tivt indslag i den debat.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.