In­tet at skam­me sig over

BT - - NYHEDER -

ANMELDELSE

’Skam 1’ Te­a­ter­styk­ke, Ave­ny-T ***** *

Park har vist, at han me­strer at gø­re kend­te, po­pu­la­e­re va­er­ker til no­get gan­ske an­det og spek­taku­la­ert på sce­nen, og det sam­me gør han nu med ’Skam’.

Det skyl­des dels en frem­ra­gen­de is­ce­nesa­et­tel­se og sceno­gra­fi. ’Skam’ er som tv-se­rie ble­vet rost for sin ev­ne til at bru­ge mu­sik, di­gi­ta­le uni­ver­ser og de for­skel­li­ge ka­rak­te­rers syns­vink­ler på en for­fri­sken­de og an­der­le­des fa­con, og her ta­ger Ave­ny-T i den grad hand­sken op.

En stor bagska­erm dan­ner ram­me om sms’er, Fa­ce­ti­me­sam­ta­ler og en en­kelt Fi­fa-kamp, li­ge­som den lø­ben­de, og med de sto­re ’Skam’-ka­rak­te­ri­sti­ske gu­le bog­sta­ver, vi­ser, hvil­ken ka­rak­ter der nu forta­el­ler os hi­sto­ri­en. På Ave­ny-T’s sce­ne er al­le ka­rak­te­rer nem­lig på skift forta­el­le­ren af Evas hi­sto­rie, og det er et for­fri­sken­de tra­ek, der dels fun­ge­rer godt på en te­a­ter­s­ce­ne, men sam­ti­dig og­så gi­ver hardco­re fans en ek­stra di­men­sion, når vi hø­rer Wil­li­am, Vil­de og Chris som forta­el­le­re. Im­po­ne­ren­de pra­e­sta­tio­ner

Sku­e­spil­ler­ne i den dan­ske ver­sion af ’Skam’ er al­le 17-25 år og for­holds­vis uer­far­ne på en te­a­ter­s­ce­ne, men de le­ve­rer over he­le linj­en im­po­ne­ren­de pra­e­sta­tio­ner og ram­mer ner­ven i de vel­kend­te og el­ske­de ka­rak­te­rer.

Al­le sku­e­spil­le­re er i fo­re­stil­lin­gen stylet na­e­sten iden­tisk med de nor­ske tv-ka­rak­te­rer, med und­ta­gel­se af Nan­na Fin­ding Kop­pel, der med sit mør­ke, krøl­le­de hår er langt fra den plat­in­blo­de nor­ske Vil­de – og det gør in­gen­ting. Tva­er­ti­mod la­der det må­ske én til­ba­ge med øn­sket om, at Ave­ny-T hav­de gjort den dan­ske te­a­ter­ver­sion af ’Skam’ end­nu me­re til sin egen og hav­de tur­det la­de ka­rak­te­rer­ne ad­skil­le sig visu­elt.

Til­ba­ge står dog sam­let set ind­tryk­ket af en te­a­ter­fo­re­stil­ling, der i den grad er lyk­ke­des.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.