Te­a­ter i flyka­bi­nen

Icelan­dair fejrer sit 80-års ju­bila­e­um med an­der­le­des un­der­hold­ning om­bord

BT - - REJSER -

Pas­sa­ge­rer­ne in­ter­a­ge­rer med sku­e­spil­le­re og per­so­na­le un­der­vejs på Icelan­dairs nye un­der­hold­ningsshow, så der sker no­get mor­somt og ufor­ud­si­ge­ligt til at bry­de rej­se­ti­den. En 60er-hip­pie står i mel­lem­gan­gen og får al­le til at syn­ge fa­el­les­sang på The Be­at­les’ ’Love Me Do’. En stewar­des­se sa­et­ter det buk­se­kla­ed­te ben op på arm­la­e­net og la­ver stra­e­kø­vel­ser som en at­let. En snak­kesa­lig da­me slår sig ned i na­bosa­e­det med en rød kuf­fert, der in­de­hol­der et tab­leau af island­ske vulka­ner og forta­el­ler en rø­ver­hi­sto­rie for­kla­edt som en sa­ga.

Det er sja­el­dent, den slags sker på en al­min­de­lig flyv­ning, men frem til marts for­sø­ger det island­ske luft­fart­ss el­skab Icelan­dair no­get lig­nen­de på bå­de kor­te og lan­ge ru­ter for at fejre de­res 80-års ju­bila­e­um på vin­ger­ne. Rej­se­liv var med på jom­fruf lyv­nin­gen Lon­don-ReykjavikNew York, da det nye til­tag blev skudt i gang i sid­ste uge. Me­re end fly­bil­let­ten Un­der­hold­nin­gen un­der­vejs på den na­e­sten 11 ti­mer lan­ge tur blev fil­met til bå­de in­ter­nt brug og mar­keds­fø­ring med tit­len ’Ahe­ad of Ti­me’, men det le­ven­de ’flyte­a­ter’ kan duk­ke op, når man mindst ven­ter det.

Det er et led i Icelan­dairs na­e­ste mel­lem­lan­dings­kampag­ne, som skal få pas­sa­ge­rer til at til­brin­ge lidt la­en­ge­re tid i Island end de to-ot­te ti­mer, de fle­ste nor­malt er der mel­lem to fly­af­gan­ge, så de kan op­da­ge det nor­dat­lan­ti­ske land.

Det nye til­tag går ud på, at man kan ’veks­le’ sit bo­ar­ding­kort til et så­kaldt Stopover Pass i for­bin­del­se med flyv­nin­ger til og fra Nor­da­me­ri­ka i op til syv da­ge uden ek­stra bil­le­tom­kost­nin­ger.

Der­med kan man bli­ve den hel­di­ge mod­ta­ger af for­skel­li­ge op­le­vel­ser i Island i for­bin­del­se med mad­festi­va­len Food and Fun, mu­sik­festi­va­len Iceland Airwa­ves, sports­be­gi­ven­he­der, li­ve-op­tra­e­de­ner i Icelan­dairs lo­un­ge i Ke­flavík og fle­re an­dre be­gi­ven­he­der.

Men det er selv­føl­ge­lig pri­ma­ert for kun­der­nes skyld, forta­el­ler PR­ma­na­ger for Icelan­dair i Nor­den Ka­ren Øster­bye: »Det er et skridt til at gi­ve sel­ve fly­ve­tu­ren det ek­stra tvist. Trans­por­ten skal ik­ke ’ba­re’ va­e­re fra A til B, men må rig­tigt ger­ne li­ge ha­ve den ek­stra per­son­li­ge krøl­le, som pas­sa­ge­rer­ne hu­sker frem­over. Ud­over te­a­ter­tra­e­ning ’for un­der­hold­nin­gens skyld’ gi­ver det og­så en ek­stra di­men­sion for os ift. at yde end­nu bed­re kun­de­ser­vi­ce,« si­ger hun. Hyl­dest til kvin­der Det fly­ven­de te­a­ter, som fo­re­går i små bid­der un­der­vejs, så man sta­dig kan spi­se i fred, se film og slap­pe af, er en tids­rej­se i bå­de Islands og Icelan­dairs hi­sto­rie i det 20. år­hund­re­de. Om­drej­nings­punk­tet er den fa­el­les pro­g­res­si­ve fi­lo­so­fi som for­ta­le­re for kvin­ders ret­tig­he­der.

Island var i 1915 et af de før­ste lan­de, der gav kvin­der stem­me­ret, Vig­dís Fin­n­bo­gadót­tir blev ver­dens før­ste kvin­de­li­ge fol­ke­valg­te pra­esi­dent i 1987, og på kvin­de­rett ig­heds­da­gen i 1999 fløj et crew ude­luk­ken­de af kvin­der for før­ste gang et Icelan­dair­fly. Men hvad si­ger pas­sa­ge­rer­ne til den­ne tids­rej­se med glimt i øjet?

»Det er rig­tig godt set. Den sam­le­de rej­se via Reykjavik kan godt vir­ke lang, selv om der er den elek­tro­ni­ske un­der­hold­ning. Med de små indslag går ti­den hur­ti­ge­re, og man bli­ver un­der­holdt på en an­den må­de med af­slap­pet hu­mor. Det kun­ne godt bli­ve et kon­kur­ren­ce-pa­ra­me­ter,« si­ger Ma­ria og Ton­ny Sewo­hl, Ikast, som more­de sig på flyv­nin­gen fra Reykjavik til New York.

Icelan­dair af­prø­ver i øje­blik­ket et nyt kon­cept på de­res flyv­nin­ger. Foto: Tim Ire­land

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.