Ind­se det: I lø­ser det ik­ke selv

BT - - SPORTEN -

DANSK FOD­BOLD ER ude i end­nu en kri­se, og jeg er ked af at måt­te skri­ve det, men det bli­ver ik­ke den sid­ste. Fak­tisk kan det vi­se sig kun at bli­ve be­gyn­del­sen til den na­e­ste, end­nu va­er­re kon­flikt, når her­re­lands­hol­dets af­ta­le skal for­nys na­e­ste år. DBU og Spil­ler­for­e­nin­gen kan ik­ke bli­ve eni­ge om de­tal­jer­ne i en ny lands­holds­af­ta­le for kvin­de- og U21-lands­hol­de­ne, og for­hand­lings­for­lø­bet er end­nu en gang ble­vet en grim, of­fent­lig mud­der­kast­ning mel­lem to par­ter, hvis ind­byr­des for­hold år for år bli­ver dår­li­ge­re og dår­li­ge­re. Hvis par­ter­ne vir­ke­lig øn­sker at få løst kon­flik­ten, tak­ker de ja til Dan­marks Idra­ets­for­bunds (DIF) og LOs til­bud om at ma­eg­le i for­hand­lin­ger­ne, hvil­ket Spil­ler­for­e­nin­gen alt­så har af­vist.

Det er som så­dan ik­ke overraskende, for­di di­rek­tør Mads Øland selv øn­sker at for­hand­le si­ne og der­med spil­ler­nes krav igen­nem, så­dan som han har øn­sket sig i al­le de fo­re­gå­en­de kon­flik­ter med bå­de DBU og klub­ber­ne un­der Di­vi­sions­for­e­nin­gen, han har va­e­ret en gen­nem­gå­en­de fi­gur i. SOM MAN KUN­NE la­e­se i vo­res po­rtra­et af ham i går, er han på den ene si­de bå­de dyg­tig, vi­den­de og vel­for­be­redt, men og­så sta­e­dig, ure­a­li­stisk og sta­er­kt kon­fron­ta­to­risk, For tre år si­den var han ta­et på at bra­en­de sam­men i de­tal­jer, da klub­ber­ne og Spil­ler­for­e­nin­gen for­hand­le­de om en ny overenskomst, og det var først, da Jep­pe Curth, den nu­va­e­ren­de for­mand, over­tog for­hand­lin­ger­ne, at par­ter­ne sent om nat­ten fandt frem til en af­ta­le og sam­ti­dig sik­re­de, at FCK, AaB og FCMs eu­ro­pa­ei­ske kva­li­fi­ka­tions­kam­pe kun­ne gen­nem­fø­res.

I 2015 tog Øland re­van­che og for­hand­le­de en af­ta­le på plads for her­re­lands­holds­spil­ler­ne, som vi her på BT se­ne­re kun­ne af­slø­re, han hav­de få­et uhørt man­ge penge og ud­vi­de­de be­fø­jel­ser til spil­ler­ne og Spil­ler­for­e­nin­gen ud af. End­nu en gang med en vig­tig kamp, den­ne gang en tra­e­nings­kamp mod USA, som pres­sion.

Det har DBU ik­ke glemt, og den­ne gang har uni­o­nen ik­ke ta­enkt sig at la­de sig pres­se, hvil­ket af­lys­nin­gen af kam­pen mod Hol­land for­le­den og de­ad­li­nen i går klok­ken 13.00 vid­ner om. DBU har med an­dre ord stram­met sig yder­li­ge­re an, og par­ter­nes for­hold er nu så an­s­pa­endt, at de ik­ke ba­re kla­rer det her selv. Mor­ten Cro­ne Se­jers­bøl, For­hand­lings­for­lø­bet er end­nu en gang ble­vet en grim, of­fent­lig mud­der­kast­ning mel­lem to par­ter, hvis ind­byr­des for­hold år for år bli­ver dår­li­ge­re og dår­li­ge­re AL­LE VIL­LE VA­E­RE tjent med, at an­dre tog over. Ik­ke mindst for at få slå­et fast, hvad der er op og ned i sa­gens ker­ne: Spørgs­må­let om, hvor­vidt spil­ler­ne kan be­trag­tes som an­sat­te i DBU, så­dan som Spil­ler­for­e­nin­gen øn­sker det, el­ler om DBU har ret i, at der ik­ke bli­ver ta­le om et an­sa­et­tel­ses­for­hold, når spil­ler­ne al­le­re­de er på kon­trakt i de­res klub­ber og kun mø­des få gan­ge om året for at spil­le for DBU på lands­hol­det.

Det er al­vor­ligt nok, at kvin­delands­hol­dets tra­e­nings­kamp mod Hol­land blev af­lyst, og at kam­pen mod Un­garn nu la­der til at bli­ve spil­let af spil­le­re, der nor­malt er me­get langt fra A-lands­hol­det. Men det er langt al­vor­li­ge­re at måt­te af­ly­se el­ler stil­le med et se­kun­da­hold for her­re­lands­hol­det. Det skri­ver jeg med fuld respekt for kvin­der­nes ind­sats og de­res flot­te pra­e­sta­tion i som­mer, men med pin­lig be­vidst­hed om, at her­re­lands­hol­det er DBUs helt sto­re ind­ta­egtskil­de. Hø­je bil­let­pri­ser, sto­re sponsor­ind­ta­eg­ter, man­ge penge fra UE­FA og FI­FA samt dy­re tv-ret­tig­he­der til her­re­lands­hol­dets kam­pe sik­rer, at bu­tik­ken kø­rer rundt – og at der ek­sem­pel­vis er råd til at ha­ve en kvin­de­af­de­ling, der i mod­sa­et­ning til her­rer­ne, som ge­ne­re­rer ind­ta­eg­ter, ko­ster om­kring 18 mio. om året at hol­de kø­ren­de.

Jeg for­står godt, at kvin­delands­hol­dets spil­le­re øn­sker fle­re penge, og at de hør­te et løf­te om me­re, da de blev hyl­det for sølv­me­dal­jer­ne ved EM. Jeg sy­nes, det er et ri­me­ligt øn­ske.

Men har Spil­ler­for­e­nin­gen og DBU et re­elt øn­ske om at lø­se den­ne kon­flikt og und­gå en ny og stør­re om et år, skal de og­så er­ken­de, at de ska­en­des om no­get, der er stør­re, end de selv kan lø­se. Ind­se det. El­ler fort­sa­et kam­pe­ne år for år til gla­e­de for ... in­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.