På knae for Ho­bro ver­sion 2.0

Med en ny spil­lestil og ’rig­ti­ge fod­bold­spil­le­re’ er Ho­bro vendt til­ba­ge til Su­per­liga­en med ma­ner. I ste­det for snak om land­ma­end og gla­de ama­tø­rer la­der liga­ens mest formsta­er­ke hold fød­der­ne ta­le

BT - - SPORTEN - GENSTART FULDFØRT

Opryk­ker­ne fra Ho­bro IK er Su­per­liga­ens bed­ste hold li­ge nu. Jo, det er sandt.

Godt nok lig­ger provin­s­mand­ska­bet ef­ter ot­te kam­pe to po­int bag fø­rer­mand­ska­bet FC Nord­s­ja­el­land i su­per­liga­stil­lin­gen. Men kig­ger man på de tør­re fakta fra de se­ne­ste fem kam­pe, hvor det er ble­vet til fi­re sej­re og en uaf­gjort kamp for Ho­bro, er hol­det det bed­ste i ra­ek­ken.

Alt­så bed­re end FC Kø­ben­havn, Brønd­by IF og da­gens mod­stan­der fra FC Midtjyl­land.

»Jeg vil på in­gen må­der ude­luk­ke, at de kan kom­me i slut­spil­let,« si­ger Mor­ten Bruun, fod­bol­d­eks­pert på Eu­rosport, som har va­e­ret im­po­ne­ret af opryk­ker­ne.

»De har va­e­ret det bed­ste hold i stort set al­le kam­pe, de har spil­let. Det er li­ge før, man kan si­ge, at de har fa­er­re po­int, end de har spil­let til. Så det er ik­ke no­get lyk­ke­tra­ef over­ho­ve­det,« ly­der det fra Bruun om den su­ve­ra­e­ne sa­e­son­start, som egent­lig er sket uden den sto­re pa­la­ver.

I hvert fald hvis man sam­men­lig­ner med, da hol­det fra den nord­jy­ske by med de 12.000 ind­byg­ge­re se­ne­st ryk­ke­de op i Su­per­liga­en. Det var i 2014, hvor HC An­der­sen-forta­el­lin­gen om Ho­bro som den lil­le flok un­der­dog ama­tø­rer fra provin­s­fla­ek­ken, der dril­ler de sto­re, var på al­les la­e­ber – ik­ke ba­re i fod­bold-Dan­mark, men i he­le Fa­mi­li­en Dan­mark.

Det var en af den slags hi­sto­ri­er, der vok­se­de sig ud af sport­s­si­der­ne og blev til en do­ku­men­tar­se­rie på lands­da­ek­ken­de tv, som man tal­te om ved frokost­bor­de­ne på ar­bejds­plad­ser lan­det over:

’Det er da sjovt nok med de der Ho­bro, hvad?’

Men 2014 er la­en­ge si­den. Og rol­len som de gla­de ama­tø­rer i Su­per­liga­en med et fal­de­fa­er­digt mi­ni­sta­dion har FC Hels­in­gør over­ta­get.

Og det har man in­gen pro­ble­mer med i Ho­bro, som i den­ne sa­e­son er kom­met fly­ven­de fra start i Su­per­liga­en.

»Vi kan godt li­de at gå lidt un­der ra­da­ren. Det pas­ser godt til os. Vi er jo jy­der. Vi har ik­ke be­hov for de sto­re arm­be­va­e­gel­ser. Jeg sav­ner slet ik­ke den hy­pe, der var om os i den før­ste su­per­liga-sa­e­son. Det kla­e­der os ba­re at fo­ku­se­re på at spil­le fod­bold,« si­ger sport­s­chef Jens Ham­mer Sø­ren­sen.

Han forta­el­ler, at det fly­ven­de fyraf­tensprof-mand­skab af vildt figh­ten­de og kon­trag­la­de fod­bold­kri­ge­re, som char­me­re­de fod­boldDan­mark un­der tra­e­ner Jo­nas Dals en­ga­ge­re­de le­del­se, nu er skif­tet ud med en fuld­tidspro­fes­sio­nel trup i et se­tup, der kan må­le sig med man­ge af de øv­ri­ge su­per­liga­kon­kur­ren­ters. Bå­de hvad an­går sta­dion- og tra­e­nings­fac ili­te­ter og ik­ke mindst spil­le­ma­es­sigt.

’Ho­bro ver­sion 2.0’ kun­ne man kal­de det.

»Ef­ter nedryk­nin­gen i 2016 sat­te vi os ned og be­slut­te­de, at vi godt kun­ne ta­en­ke os at va­e­re me­re i bold­be­sid­del­se end sid­ste gang, hvor vi hav­de vo­res for­cer i om­stil­lings­spil­let. Den­ne gang vil­le vi ger­ne ha­ve et lidt me­re bold­spil­len­de hold, uden at vi skul­le mi­ste vo­res om­stil­lings­ev­ne. Det er vi lyk­ke­des godt med,« si­ger Jens Ham­mer Sø­ren­sen. Genop­stå­et fra de døde Der var el­lers nok man­ge, der tro­e­de, at klub­ben var død og be­gra­vet ef­ter den sva­e­re an­den sa­e­son. Den var pra­e­get af uro på tra­e­ner­fron­ten og en sving­dør, der send­te hol­dets stør­ste stjer­ner ud, mens en ra­ek­ke me­re el­ler min­dre ekso­ti­ske lyk­ke­rid­de­re ik­ke for­må­e­de at hol­de gej­sten og ni­veau­et fra sa­e­son ét i Su­per­liga­en op­pe.

»Jeg tro­e­de ik­ke, at vi vil­le få dem at se i Su­per­liga­en igen ef­ter nedryk­nin­gen,« si­ger Mor­ten Bruun og til­fø­jer:

»Men de har få­et op­byg­get et me­get me­re ba­e­re­dyg­tigt kon­cept, end jeg hav­de fo­re­stil­let mig. De var selv­føl­ge­lig ik­ke al­le sam­men land­ma­end og gym­na­si­ela­e­re­re, da de var op­pe i Su­per­liga­en før­ste gang, men nu er de i hvert fald al­le sam­men rig­ti­ge fod­bold­spil­le­re. Så i vir­ke­lig­he­den er hi­sto­ri­en om Ho­bro end­nu bed­re den­ne gang.«

Tho­mas Tho­mas­berg er tra­e­ne­ren, der har va­e­ret med til at vir­ke­lig­gø­re Ho­bro-le­del­sens nye vi­sion for hol­det på ba­nen. Han blev i sid­ste vin­ter hen­tet ind som er­stat­ning for den gar­ve­de tra­e­ner Ove Pe­der­sen, som blev fy­ret trods en før­ste­plads i 1. di­vi­sion.

Tho­mas­berg me­ner, at nøg­len til Ho­bros suc­ces pri­ma­ert skal fin­des i har­moni­en i en trup, der er sat sam­men af li­ge de­le gam­le Ho­bro-dren­ge, som og­så var med til at spil­le hol­det op i Su­per­liga­en i 2014 – ek­sem­pel­vis an­fø­rer Mads Ju­ste­sen og midt­ba­ne­s­li­de­ren Jo­nas Brix-Dam­borg – og nye ’sult­ne’ spil­le­re.

»Vi har sig­tet ef­ter at ha­ve et godt om­kla­ed­nings­rum og sam­men­sa­et­te en trup, der er sta­erk men­talt og sta­erk på tra­e­nings­ba­nen. Vi vil hel­le­re ha­ve en spil­ler, der må­ske er fem pro­cent dår­li­ge­re, men som vi er sik­re på pas­ser ind i trup­pen, og som har en sult ef­ter at be­vi­se sig i Su­per­liga­en,« si­ger Tho­mas­berg og na­ev­ner i den sam­men­ha­eng nyind­køb som Vi­to Ham­mers­høy-Mi­stra­ti og Ras­mus ’Mi­nor’ Pe­ter­sen, som beg­ge kom til klub­ben fra FC Hels­in­gør uden su­per­liga-er­fa­ring.

»Mi­nor har et be­gra­en­set ta­lent. Det har Ju­ste­sen og­så. Og Dam­borg. Men de ar­bej­der så hårdt og hja­el­per hin­an­den. De ved godt, at de skal bru­ge si­de­man­dens kom­pe­ten­cer for at pra­este­re. Der­for vil jeg hel­ler ik­ke to­le­re­re stjer­ner, der sa­et­ter sig ud over hol­det,« si­ger Tho­mas­berg og na­ev­ner AGF-an­gri­be­ren An­dré Ri­el, som har få­et røg for at si­ge, at han hel­le­re så sig selv højt på top­sco­rer­li­sten frem­for at se AGF højt i ta­bel­len:

»Hans kom­men­tar vil­le jeg ha­ve haft det van­vit­tig sva­ert ved. Det er at sa­et­te sig ud over hol­det. Hav­de jeg vidst det om en spil­ler, så vil­le jeg ik­ke ha­ve ham.« Sto­re skridt på kort tid Vi­to Ham­mers­høy-Mi­stra­ti er en af de spil­le­re, der of­test frem­ha­e­ves, som én, der i ef­ter­å­ret har stuk­ket ud fra det sta­er­ke kol­lek­tiv. Han me­ner, at hol­dets sto­re suc­ces er overraskende, men fortjent.

»Det er gå­et over al for­vent­ning. Men når jeg kig­ger på vo­res hold, sy­nes jeg, vi er go­de. Vi har ik­ke over­pra­este­ret og va­e­ret hel­di­ge. Vi er et godt hold med ty­per, der pas­ser godt sam­men. Der er hård kon­kur­ren­ce om plad­ser­ne, men vi hå­ber det bed­ste for hin­an­den,« si­ger den 25-åri­ge midt­ba­ne­spil­ler, som har få­et et lil­le gen­nem­brud i Su­per­liga­en ef­ter fle­re sa­e­so­ner på di­ver­se 1. di­vi­sionsm and­ska­ber.

Selv om Ho­bro alt­så til­sy­ne­la­den­de har skru­et et sten­sik­kert vin­der­kon­cept sam­men, som en­hver an­den am­bi­tiøs og fremad­stormen­de klub kan la­de sig in­spi­re­re af, me­ner Jens Ham­mer Sø­ren­sen ik­ke, at Ho­bro-mo­del­len kan ko­pi­e­res.

»Vi har fun­det vo­res vej. Vi har ta­get nog­le sto­re skridt på kort tid. Det er jeg stolt over. Og det skal vi hu­ske at ny­de. Men fod­bold kan vin­des på man­ge må­der. Hver klub skal fin­de sin må­de. Jeg tror ik­ke på, at vi har fun­det de vi­ses sten, men vi har fun­det vo­res må­de at ud­vik­le os på.« si­ger Ho­bro-sport­s­che­fen, som fort­sat har sit ar­bej­de som sko­lela­e­rer ved si­den af sport­s­chef-stil­lin­gen.

Så helt slip­pe ama­tørån­den kan de alt­så ik­ke i Ho­bro. End­nu.

De fem mest formsta­er­ke hold i Su­per­liga­en Kig­ger man ale­ne på de sid­ste fem kam­pe, er Ho­bro det su­ve­ra­ent bed­ste hold i Su­per­liga­en ef­ter fi­re sej­re og en uafgjort.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.