’De holdt ik­ke de­res ord’

BT - - SPORTEN -

INTERVIEW før­ste 60 mi­nut­ter si­den juli, og fre­dag af­ten blev det og­så til 69 mi­nut­ter i 0-0-kam­pen mod Lyng­by.

»Det var rig­tig fedt, og jeg var glad for at star­te in­de i den før­ste kamp. Nu fik vi en god sejr, og det var vig­tigt for hol­det og klub­ben. Så det var fint, og jeg fik mi­nut­ter i be­ne­ne, som vi hav­de plan­lagt. Det har va­e­ret en god start, og Ran­ders har ta­get rig­tig godt imod mig,« si­ger Bas­hkim Kadrii, som ik­ke har kun­net Jeg fø­ler ik­ke, at jeg har spildt et halvt år, og jeg er ik­ke ae­r­ger­lig over min tur til USA ma­er­ke no­gen gi­gan­tisk kri­se hos sin nye su­per­liga-klub, der for kun to uger si­den holdt be­sty­rel­ses­mø­de med tra­e­ner Ola­fur Kri­stjans­sons og di­rek­tør Mi­cha­el Grav­gaards jobsik­ker­hed som to vig­ti­ge em­ner.

Så galt stod det til, men i dag er stem­nin­gen i klub­ben en helt an­den, for­kla­rer Bas­hkim Kadrii.

»Det er dét, der er lidt ma­er­ke­ligt. Den uge, jeg har va­e­ret i Ran­ders, har jeg slet ik­ke kun­net ma­er­ke no­gen kri­se. Vi så af­snit to af pro­gram­met ’Ba­ck­s­ta­ge’ sam­men da­gen in­den kam­pen mod AGF, og jeg var lidt over­ra­sket over at se pro­gram­met, for det, jeg så, var over­ho­ve­det ik­ke i na­er­he­den af, hvad jeg har op­le­vet i den uge, jeg har va­e­ret i klub­ben. Jeg er lidt over­ra­sket over, hvor­dan det har va­e­ret en uge in­den, jeg kom,« si­ger han og fort­sa­et­ter:

»Jeg tror og­så ba­re, at hol­det hav­de brug for at star­te på en frisk sam­men med de nye spil­le­re, der er kom­met ind. Der er rig­tig god stem­ning i Ran­ders, og det var der og­så in­den AGF-kam­pen. Sej­ren har selv­føl­ge­lig gi­vet hol­det og klub­ben rig­tig me­get, og der er kom­met lidt ro på. Selv­føl­ge­lig har der va­e­ret nog­le mø­der i lø­bet af ugen om, hvad vi kan gø­re bed­re, og jeg har da og­så godt kun­net ma­er­ke, at klub­ben har va­e­ret in­de i en ne­ga­tiv pe­ri­o­de.«

In­den AGF-kam­pen for­tal­te di­rek­tør Mi­cha­el Grav­gaard i et interview med BT, at trup­pen selv har ta­get ini­ti­a­tiv til en ra­ek­ke aen­drin­ger i va­e­re­må­den hos su­per­liga-trup­pen, og spil­ler­ne vil nu – mod­sat før i ti­den – gi­ve hånd til hin­an­den, når de mø­der ind, og la­de te­le­fo­ner­ne lig­ge en halv ti­mes tid ef­ter tra­e­ning. Det vil de gø­re, så de ik­ke hver isa­er for­svin­der ’va­ek’, men i ste­det styr­ker det so­ci­a­le sam­men­hold.

For Bas­hkim Kadrii er til­ta­ge­ne ik­ke no­get ba­ne­bry­den­de.

»Det med te­le­fo­ner­ne er no­get, der ga­el­der man­ge ste­der. Jeg tror ba­re, at de må­ske ik­ke har haft det i Ran­ders, men det har jeg prø­vet før. Man la­eg­ger te­le­fo­nen i om­kla­ed­nings­rum­met, og når man er fa­er­dig med tra­e­ning, kan man ta­ge den frem. Så får man det bed­re sam­men so­ci­alt. Det med at gi­ve hånd er nor­malt for mig, og så­dan har det og­så va­e­ret an­dre ste­der. Det bur­de og­så va­e­re nor­malt, så der er in­gen om­va­elt­nin­ger for mig.«

Det sam­me ga­el­der Su­per­liga­en i al al­min­de­lig­hed. Det er et sted, han har op­holdt sig si­den 2010. Nu skal han ’ba­re’ helt til­ba­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.