Dansk grand­prix ryk­ker na­er­me­re

BT - - SPORTEN -

STUDIETUR fi­re år, og ved den lej­lig­hed for­tal­te re­ge­rin­gen, at cir­ka 450.000 uden­land­ske ga­e­ster til og med i år har be­søgt grand­prixet, der har sik­ret Sin­ga­po­re turi­stind­ta­eg­ter for om­ring 6,5 mil­li­ar­der kro­ner.

»Det er im­po­ne­ren­de tal, der na­tur­lig­vis og­så er be­ma­er­kel­ses­va­er­di­ge i for­hold til vo­res pla­ner,« si­ger San­der til BT.

»Der er sta­dig lang vej end­nu, men vi mø­der stor vel­vil­je overalt,« fort­sa­et­ter San­der, der i 1970er­ne var man­den bag ind­førs­len af pro­fes­sio­nel fod­bold i Dan­mark.

»Vi har op­bak­ning fra de re­le­van­te mi­ni­stre fra al­le tre re­ge­rings­par­ti­er, fra kon­ge­hu­set og fra Kø­ben­havns Kom­mu­ne. Her i Sin­ga­po­re har jeg få­et et godt ind­blik i op­ga­vens om­fang, men der er ik­ke op­stå­et pro­ble­mer, som jeg ik­ke tror, vi kan lø­se.« Fle­re pro­ble­mer er løst Pla­nen er sta­dig, at Dan­marks før­ste For­mel 1-grand­prix af­vik­les i 2020. Si­den BT i ju­ni kun­ne af­slø­re pla­ner­ne om et dansk For­mel 1-grand­prix har den tid­li­ge­re mi­ni­ster løst en lang ra­ek­ke kon­kre­te pro­ble­mer.

»Der skal for ek­sem­pel skaf­fes tri­bu­ner til om­kring 100.000 til­sku­e­re, der skal skaf­fes par­ke­rings­plad­ser til de 200-300 last­bi­ler, der kom­mer med det sto­re For­mel 1-cir­kus. Der skal fin­des lo­ka­ler til et me­di­e­cen­ter. Det er et ka­em­pe ar­bej­de at ar­ran­ge­re et For­mel 1-grand­prix,« si­ger han

Mens Hel­ge San­der ta­ger sig af det or­ga­ni­sa­to­ri­ske, ar­bej­der for­ret­nings­man­den Lars Sei­er Chri­sten­sen på at skaf­fe det øko­no­mi­ske grund­lag for et dansk For­mel 1-løb. Og­så på det­te om­rå­de be­va­e­ger pro­jek­tet sig i den rig­ti­ge ret­ning.

Jan Magnus­sen, der har hjul­pet med at ud­ar­bej­de den fo­re­lø­bi­ge ba­ne om­kring blandt an­det Chri­sti­ans­borg og Bør­sen, er og­så på plads i pad­do­ck­en i Sin­ga­po­re.

»Jeg er vildt im­po­ne­ret over hvor langt Hel­ge og hans folk er kom­met med pla­ner­ne. Nu tror jeg vir­ke­lig på, at der vil bli­ve kørt For­mel 1 i Kø­ben­havn,« si­ger Jan Magnus­sen til BT.

Hans søn Ke­vin Magnus­sen star­ter i ef­ter­mid­dag dansk tid Sin­ga­po­res Grand Prix fra 16. po­si­tion.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.