HØJT AT FLYVE...

BT - - SPORTEN -

og så må vi gen­ta­ge det igen. Al­le ved, hvad der skal ske, når vi spil­ler kamp. Vi har kun haft ham i 8-10 uger, og det skul­le jo sta­dig gå fremad her­fra, og ind­til vi­de­re har vi få­et en start, som man ik­ke kun­ne ha­ve for­ven­tet, med to over­ra­skel­ser,« ly­der det. Men­tal prø­vel­se Or­te­ga er kom­met til Han­nover ef­ter et fejl­sla­gent op­hold i KIF Kol­ding Kø­ben­havn, hvor han i pe­ri­o­der måt­te und­va­e­re løn.

»Jeg har spurgt lidt ind til det, og jeg er lidt ked af, at han har haft det så­dan i Dan­mark nu, når vi an­dre godt kan li­de at va­e­re der­hjem­me. Jeg er ret sik­ker på, at han ik­ke sy­nes, det, der fo­re­gik i Kol­ding, var ver­dens sjove­ste op­le­vel­se. På den an­den si­de har det va­e­ret til vo­res for­del, for­di vi har kun­net få ham som tra­e­ner, og det har helt klart hjul­pet os.«

For Ol­sen per­son­ligt har det se­ne­ste hal­ve år va­e­ret en men­tal prø­vel­se. Skuf­fel­sen ef­ter VM-exit blev hur­tigt af­løst af fru­stra­tio­ner i klub­ben:

»Jeg var rig­tig skuf­fet, da vi røg ud til Un­garn. Der er al­tid en ri­si­ko for at ry­ge ud i knald-el­ler-fald-kam­pe, når de an­dre hav­de en god dag, og vi ik­ke ram­te top­pen, men per­son­ligt var jeg rig­tig tra­et af, at jeg ik­ke kun­ne yde det, som jeg hav­de hå­bet på in­den tur­ne­rin­gen. Jeg blev holdt til­ba­ge fra den an­den kamp i grup­pe­spil­let på grund af min la­eg. Det var en stor skuf­fel­se. Fo­kus bag­ef­ter var selv­føl­ge­lig på klubhol­det, men Selv om det går rig­tig godt, kan det hur­tigt gå den an­den vej

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.