Fra ele­gan­te Evra til ka­ra­te-klovn

Hi­sto­ri­en om Pa­tri­ce Evra er bå­de be­ret­nin­gen om et guds­benå­det fod­bold­ta­lent og om en mand, der ba­re ik­ke kan bak­ke ud af kon­fron­ta­tio­ner. I dag be­slut­ter UEFA, om kar­ri­e­ren kan fort­sa­et­te ef­ter fransk­man­dens ka­ra­tes­park mod en fan

BT - - SPORTEN - Chri­sti­an Wint­her Jo­han­sen | chwj@spor­ten.dk

Da Pa­tri­ce Evra 2. novem­ber la­ve­de ’the Cra­ne’ og spar­ke­de en Mar­seil­le-fan i ho­ve­d­et, hav­de han na­ep­pe over­ve­jet, hvad det kun­ne kom­me til at ko­ste ham. I dag skal UEFAs di­sci­pli­na­er­ud­valg fin­de ud af, hvad pri­sen for spar­ket skal va­e­re. For­in­den hav­de en grup­pe af hol­dets fans an­gi­ve­ligt råbt uan­sta­en­di­ge ting ef­ter Pa­tri­ce Evra un­der op­varm­nin­gen til en Eu­ro­pa Le­ague-kamp ude mod po­rtu­gi­si­ske Vi­to­ria Gu­i­ma­ra­es. Det fik ham til at ta­en­de af.

Evra spar­ke­de en af hol­dets fans i ho­ve­d­et, mens der op­stod tu­mult mel­lem en ra­ek­ke af Mar­seil­le-spil­ler­ne og fan­se­ne. Det ko­ste­de et rødt kort in­den kamp­start og en ka­ran­ta­e­nedag.

I dag skal UEFAs di­sci­pli­na­er­ud­valg ta­ge stil­ling til, hvor­vidt Pa­tri­ce Evras uger­ning skal ko­ste en la­en­ge­re ka­ran­ta­e­ne fra fod­bol­den. BT er­fa­rer, at der kom­mer til at fal­de en be­ty­de­lig straf fra UEFA til den 36-åri­ge fod­bold­spil­ler. Hård hund Pa­tri­ce Evra har tid­li­ge­re truk­ket en del over­skrif­ter for an­det end fod­bold. Ved VM i 2010 stod han i spid­sen for en fransk spil­ler­strej­ke,

Det over­ra­sker mig lidt, at en så ru­ti­ne­ret spil­ler brin­ger sig selv i den si­tu­a­tion, uan­set hvad der er sagt og gjort fra tri­bu­ner­ne. Så­dan er det ba­re nu til dags. Det skal ba­re kun­ne gli­de ind ad det ene øre og ud ad det an­det Lars Ja­cob­sen

mens han i 2011 lag­de sag an mod Lu­is Suárez for ra­ci­sti­ske ud­ta­lel­ser.

Den tid­li­ge­re lands­holds­spil­ler og nu­va­e­ren­de eks­pert hos Di­scove­ry Networ­ks Lars Ja­cob­sen har fle­re gan­ge stå­et over for Pa­tri­ce Evra på fod­bold­ba­nen.

Han om­ta­ler sin fran­ske for­svarskol­le­ga som en af de bed­ste på sin po­si­tion i den­ne ge­ne­ra­tion.

»Spil­le­ma­es­sigt var han en top­spil­ler, en af de bed­re på ven­stre ba­ck. Han var ik­ke en, der fyld­te noget i ne­ga­tiv for­stand. Ik­ke noget svin el­ler noget. Der har ik­ke va­e­ret noget i de kam­pe, jeg har mødt ham i, der in­di­ke­rer, at han skul­le va­e­re en bal­la­de­ma­ger. Jeg ser ham umid­del­bart ik­ke som så­dan en ty­pe, der ud­de­ler ka­ra­tes­park i ho­ve­d­et på folk,« forta­el­ler Lars Ja­cob­sen til BT.

Bå­de for West Ham og FC Kø­ben­havn spil­le­de Lars Ja­cob­sen mod Pa­tri­ce Evra, og han hu­sker fransk­man­den som en hård hund.

»Som spil­ler var han en, der gik til vaf­ler­ne, det gjor­de han. Han var ag­gres­siv, men på den go­de må­de. Så det over­ra­sker mig lidt, at en så ru­ti­ne­ret spil­ler brin­ger sig selv i den si­tu­a­tion, uan­set hvad der er sagt og gjort fra tri­bu­ner­ne. Så­dan er det ba­re nu til dags. Det skal ba­re kun­ne gli­de ind ad det ene øre og ud ad det an­det,« si­ger den tid­li­ge­re lands­holds­ba­ck.

I de se­ne­ste år har Evra na­er­mest op­nå­et kult­sta­tus blandt fod­bold­fans for sin age­ren på de so­ci­a­le me­di­er.

Fransk­man­dens hu­mor fik man al­le­re­de for en del år si­den ek­semp­ler på. Blandt an-

det i 2009, hvor Evra iføl­ge Daily Mail be­kra­ef­te­de, at han har 24 sø­sken­de.

»De er ik­ke fra den sam­me mor, det kan jeg for­sik­re jer for. Jeg tror, det er fair at si­ge, at min far ik­ke så ret me­get tv,« ud­tal­te Evra iføl­ge det en­gel­ske me­die.

Med de so­ci­a­le me­di­ers frem­gang har Evra haft en plat­form for at ud­kom­me med si­ne hu­mo­ri­sti­ske indslag. Det in­vol­ve­rer blandt an­det fransk­man­dens skønsang, når han er fal­det over et godt reg­ga­e­num­mer i sin bil.

Se­ne­st har man kun­net se den 36-åri­ges in­dre le­ge­barn ud­fol­de sig un­der Hal­lowe­en, hvor han har smin­ket si­ne ri­b­ben uden på krop­pen.

Ar­ven ef­ter Can­to­na

Når UEFAs di­sci­pli­na­er­ud­valg i dag kig­ger na­er­me­re på Evra-sa­gen, har de et mar­kant ek­sem­pel fra hi­sto­ri­en, de vil kun­ne sam­men­lig­ne med.

I ja­nu­ar 1995 spar­ke­de Man­che­ster Uni­teds stjer­ne­spil­ler Eric Can­to­na en fan fra Crystal Pa­la­ce og slog ham fle­re gan­ge. Det ske­te, ef­ter Can­to­na var ble­vet ud­vist, og Mat­t­hew Sim­mons – som var med­lem af Na­tio­nal Front – hav­de skre­get for­na­er­mel­ser ef­ter fransk­man­den (og hans mor), mens han var ved at for­la­de ba­nen.

Can­to­nas ag­gres­si­ve ad­fa­erd ko­ste­de ham en ka­ran­ta­e­ne på ot­te må­ne­der fra al fod­bold, en bø­de på 10.000 pund fra for­bun­det, en bø­de på 20.000 pund fra Man­che­ster Uni­ted, samt fra­ta­gel­se af an­fø­rer­bin­det på lands­hol­det. Can­to­na spil­le­de al­drig si­den på lands­hol­det, og Uni­ted mis­se­de det en­gel­ske mester­skab i den på­ga­el­den­de sa­e­son, der blev vun­det af Bla­ck­burn.

Pa­tri­ce Evra har ik­ke of­fi­ci­elt indstil­let sin lands­holdskar­ri­e­re, men hans se­ne­ste land­skamp blev spil­let 11. novem­ber 2016 – en VM-kva­li­fi­ka­tions­kamp mod Sve­ri­ge.

Klub­ma­es­sigt er Pa­tri­ce Evra i øje­blik­ket sus­pen­de­ret af Mar­seil­le, og iføl­ge Lars Ja­cob­sen lig­ner det en lidt for lang vej til­ba­ge til top­fod­bold for fransk­man­den.

»Som fod­bol­dro­man­ti­ker må jeg ba­re si­ge, at det er ae­r­ger­ligt at se så­dan noget. Det kan vel re­elt set va­e­re en­den. Jeg kan i hvert fald ik­ke li­ge se, hvad han skal gø­re nu. Det må da om noget va­e­re en øv-af­slut­ning, for det er jo så­dan noget, der pop­per op som det før­ste, når du sø­ger på ham. Han er selv­føl­ge­lig selv skyld i det, men det er lidt ufortjent i for­hold til den kar­ri­e­re, han har haft,« forta­el­ler Lars Ja­cob­sen.

En sa­el­ger med en T-shirt, hvor tek­sten ly­der: ’Et lil­le skridt for men­ne­ske­he­den, et stort skridt mod pen­sio­nen’ – med re­fe­ren­ce til Neil Arm­strongs be­røm­te ord ved må­nelan­din­gen i 1969. Fo­to: AFP Mar­seil­le-fans hol­der ban­ne­re i kam­pen mod Ca­en, som...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.